We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen

dinsdag 22 februari 2022

De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische industrie. 

Delen

In het in dit artikel beschreven project is ingegaan op de mogelijkheid om baksteenmetselwerkpuin (inclusief de mortelresten) direct in te zetten bij de productie van nieuwe hoogwaardige bakstenen.

Hiertoe is door LMB (Limburgse Mineraalbrekerij) en Steenfabriek Vogelensangh een MIT R&D samenwerkingsproject onderzoek uitgevoerd, waarbij het bouwmateriaalkundig ingenieursbureau IBR Consult een deel van het onderzoek uitgevoerd heeft. BRBS Recycling heeft het project ondersteund met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van haar leden en Attero met het leveren van grotere hoeveelheden baksteenmetselwerkpuin.

Alhoewel klei geen schaars goed is noch dreigt te worden, zal ook de keramische industrie stappen moeten zetten om hun kringloop te sluiten ten behoeve van het realiseren van een geheel circulaire baksteensector. Dit betekent ondermeer dat baksteenmetselwerk afkomstig van sloop van gebouwen weer teruggevoerd moet worden in het grondstoffenpakket van de baksteenindustrie. Een probleem hierbij is de aanwezigheid van allerhande verontreinigingen, waarvan de mortel uit het voegwerk de belangrijkste is. In het verleden is vaker gekeken naar de hergebruikmogelijkheden van schoon baksteengranulaat bij de productie van nieuwe stenen. Vastgesteld is dat er met ca. 30 % toevoeging bakstenen geproduceerd kunnen worden conform het huidige baksteenproces. Hierbij was echter eerst een voorbewerking nodig om de mortelresten zo volledig mogelijk uit het puin te verwijderen zodat een “schoon” baksteenpuin overblijft. Dit is steeds een te dure (en deels inefficiënte) bewerkingstap gebleken.

Bij Steenfabriek Vogelensangh en haar technisch adviseur dhr. Frans Jansen is het idee opgekomen om een technologie te ontwikkelen, waarbij het baksteenmetselwerkpuin “as is” gebruikt kan worden, zonder dat de mortel fractie verwijderd hoeft te worden. Hiertoe heeft zij contact gelegd met de Limburgse Mineraalbrekerij om een gezamenlijk ontwikkelingsproject uit te voeren. Beide zijn MKB bedrijven met een hoge mate van specialisatie op hun vakgebied. LMB maalt allerhande producten voor diverse industrietakken en heeft daartoe een uitgebreid molen- en zeef park en een laboratorium waar allerhande instellingen getest kunnen worden. Steenfabriek Vogelensangh is een baksteenfabriek die dankzij haar specifieke proces (ringoven) en grondstoffengebruik in staat is een grote variatie aan hoogwaardige stenen voor bijzondere projecten te produceren.

Aanpak

Beide bedrijven hebben IBR Consult benaderd om het laboratoriumonderzoek uit te voeren die bij deze ontwikkeling nodig is en ze te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling. IBR heeft vervolgens een plan van aanpak opgesteld op basis waarvan een MIT subsidie is verkregen. Het plan bestond uit verschillende delen beginnende met het in kaart brengen van waar en hoe baksteenmetselwerkpuin verkregen kan worden. BRBS Recycling heeft hier de helpende hand geboden met het delen van informatie. Mede op basis hiervan heeft IBR verschillende bedrijven (waaronder Attero) benaderd om nadere informatie te verkrijgen alsmede de mogelijkheid die zij zagen om een grotere hoeveelheid geselecteerd baksteenmetselwerkpuin te leveren.

In eerste instantie is een kleinere hoeveelheid monster materiaal geleverd op basis waarvan LMB het maalproces heeft ontwikkeld om fracties te verkrijgen die aan de generieke vereisten van het baksteenproces voldoen. IBR heeft hier vervolgens een uitgebreid onderzoek aan uitgevoerd om na te gaan wat de beste dosering is en hoe het proces aangepast moet worden om het gemalen baksteenpuin tot een hoogwaardige steen te kunnen verwerken. In diverse stappen is gekomen tot verschillende grondstofsamenstellingen en proces instellingen waarmee in het laboratorium de gewenste resultaten bereikt zijn. Om een realistische en tegelijkertijd succesvolle aanpak te kunnen realiseren is het van belang geweest dat hierbij alle bij partijen beschikbare kundigheid is ingezet.

Opschaling

Na de afronding van het laboratorium onderzoek zijn 2 mengselsamenstellingen (met 40 en 60% gemalen baksteenmetselwerkpuin) geselecteerd voor het uitvoeren van een fabrieksproef. Hiervoor is door Attero een sloopproject geselecteerd waarbij, mede dankzij de op de sloopplaats getroffen maatregelen, voldoende baksteenmetselwerkpuin vrijkwam zonder dat er verontreinigen (zoals zand en andere bouwdelen) in het puin terecht zijn gekomen. Om te kunnen voldoen aan de vereisten voor de fabrieksproef zijn door Attero en LMB het breekproces en het maalproces op elkaar afgestemd, waarbij  Attero het baksteenmetselwerkpuin gebroken heeft en het vervolgens door LMB gemalen is op de gewenste korrelgradering.

In een zorgvuldig opgestelde fabrieksproef met bijbehorend monitoring programma is vervolgens bij Steenfabriek Vogelensangh het gemalen baksteenmetselwerkpuin gemengd met respectievelijk 60 en 40 % geselecteerde klei. Hier zijn via het vormbak vormgevingsproces stenen van gemaakt, welke in de drogerij gedroogd zijn en vervolgens in de ringoven van Vogelensangh gebakken. De test is zonder noemenswaardige storingen in het proces verlopen. Na het bakken van de stenen zijn monsters getrokken voor het bepalen van de druksterkte, volumieke massa en wateropname. Uit deze metingen is gebleken dat de stenen (ruim) voldoen aan de vereisten waaraan de bakstenen moeten voldoen.

Overleg met betrokkenen

Na deze succesvolle fabrieksproef en het beschikbaar komen van de resultaten hebben twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste bijeenkomst was met een aantal architecten. Hieruit is gebleken dat de architecten de stenen niet alleen esthetisch interessant vinden, maar zeker ook het feit dat hierin tot 60 % circulariteit is bereikt. Eerste afspraken voor vervolg gesprekken zijn dan ook al gemaakt.

De tweede bijeenkomst was voor toeleveranciers van geschikt bouwpuin. Hier waren BRBS Recycling en Attero vertegenwoordigd om niet alleen de resultaten te bespreken, maar ook gezamenlijk na te gaan hoe een vervolg er uit zou kunnen zien. Uit de gesprekken is gebleken dat de gehele opzet van de fabrieksproef realistisch was in termen van sourcing van het baksteenmetselwerkpuin, het breken en malen hiervan en de uitvoering van de fabrieksproef. Hierdoor kan worden gesteld dat het niet alleen goed mogelijk is om voldoende baksteenmetselwerkpuin te verkrijgen, maar ook dat op een praktische manier aan de vereisten (verontreinigingen en fractie(verdeling)) kan worden voldaan.

Het blijkt dat er geen bijzondere aanpassingen in de bestaande installatie nodig zijn voor het toepassen van het gemalen baksteenmetselwerkpuin. Hierbij hoeft niet op productiecapaciteit ingeleverd te worden (vermits maar de juiste instelling worden gekozen) en is er geen sprake van verhoogde uitval t.g.v. bijvoorbeeld scheurvorming of ongewenste vervormingen.

Het project, dat onder goed haalbare condities is uitgevoerd en een goed perspectief biedt voor toekomstige uitrol, is dan ook volgens alle betrokkenen als zeer succesvol beoordeeld.

 • Recyclen
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving

De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zij...

BEwerken ONLINE
Europa moet nog flink aan de slag

Binnenkort start een openbare raadpleging (public consultation) betreffende de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA). De KRA stamt uit 2008 en is in 2018 gereviseerd. Het is nu een mooi moment om eens sti...

BRBS Recycling
Earth Overshoot Day, een dag waarop we alles verbruikt hebben

Earth Overshoot Day, de dag waarop we meer verbruiken dan de wereld kan leveren, valt ieder jaar eerder. Dit jaar viel deze op 12 april jl.. Hiermee behoort Nederland tot de vijftien eerste van de 195...

BEwerken ONLINE
Recypedia: Bijproduct

Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.

BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen

Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het jaarlijks geproduceerde kunststof komt uiteindelijk weer terug in de keten. Een klein percentage als ...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt

Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de vastgestelde circulaire economie doelstellingen van 2050. Het toewerken naar een 100% circulaire econ...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1

De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de document...

BRBS Recycling
Metaalrecycling leidt tot reductie CO2 emissies

CE Delft publiceerde onlangs een rapport over het onderzoek naar besparing van CO2 emissies bij metaalrecycling. CE Delft stelt dat metaalrecycling leidt tot een besparing van CO2 emissies ten opzicht...

BEwerken ONLINE
Meten met 2 maten; circulaire toepassing van kunstgras

Er zijn in Nederland meerdere marktpartijen actief in het recyclen van versleten kunstgrasmatten. Deze matten zijn afkomstig van de zo’n 3000 sportvelden verspreid in Nederland. Dat recycling van kuns...

BEwerken ONLINE
Alles is oplosbaar

Juni 2021, de eerste EPS Recyclefabriek is in Terneuzen in gebruik genomen. Binnen een recordtijd van 3 maanden is de eerste batch granulaat geproduceerd. 1 November 2021 was het zichtbare resultaat b...

BEwerken ONLINE
Nieuwe wetgeving batterij inzameling aanstaande

De elektrificering van onze maatschappij gaat onder invloed van het klimaat en de circulaire economie steeds sneller. Batterijen en accu’s hebben daarin een grote rol. Ze zitten niet alleen meer in on...

BEwerken ONLINE
Teerhoudend asfalt volledig circulair

Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretar...

BEwerken ONLINE
Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken

Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat o...

BRBS Recycling
Zekerheid omtrent recycled content

Recycling en hoogwaardig hergebruik zijn essentieel in een circulaire economie. In de bouwsector recycled men al een groot deel van de materialen. De hoogwaardige inzet van gerecyclede materialen in n...

BRBS Recycling
Is ketendenken de toekomst van recyclen?

Ketendenken suggereert dat we alleen moeten denken aan oplossingen binnen onze keten. Het streven naar een circulaire economie en de doelstellingen van 2030 en 2050 kan leiden tot een rigoureuze versn...

BRBS Recycling
Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om ...

Bospad
Staatsbosbeheer in de ban van secundaire grondstoffen

André Luinstra, werkzaam als adviseur in team kwaliteit en duurzaamheid sprak tijdens het Centraal Overleg, georganiseerd door BRBS Recycling, over het gebruik van gerecycled bouwafval voor bospaden.

BRBS Recycling
Staatssecretaris Van Veldhoven onderstreept belang matrasrecycling met opening vierde matrasrecyclingfabriek

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje Van Veldhoven heeft vandaag de nieuwe matrasrecycling fabriek van RetourMatras in Etten-Leur geopend waarbij ze het belang van duurzame m...

BRBS Recycling
PMC en Renewi maken schoonmaken en storten van gecontamineerd staal overbodig

Purified Metal Company (PMC) heeft een industriële methode ontwikkeld om met asbest vervuild staal schoon te maken én te recyclen. Ook staal dat met andere (giftige) stoffen is vervuild zoals chroom-6...

BEwerken ONLINE
De helden van de winter zijn de motor van de maatschappij

Je kunt het je haast niet voorstellen met de huidige temperatuur, maar op 7 februari lag Nederland bedekt onder een dikke laag sneeuw. Een bekend plaatje bij zo’n winters tafereel zijn de strooiwagens...

Schaakstukken
Recyclingbranche lijdt onder oneerlijke concurrentie

We betalen als eindgebruiker te weinig voor onze materialen. Goed nieuws zou je zeggen, maar eigenlijk is dat niet het geval. Ecologische en sociale effecten van het productieproces worden maar ten de...

BRBS Recycling
BEwerken krijgt een digitaal broertje

Veel van de lezers van het BRBS Recycling kwartaalblad zijn inmiddels al jaren gewend aan BEwerken als gedrukt magazine. BEwerken bevat informatie over wet- en regelgeving, innovaties, brancheontwikke...

BPS Luchtfoto
Leden belicht: Janssen Group Maastricht – BPS Recycling en Bouwstoffen

De derde generatie Janssen heeft inmiddels 7 jaar geleden zijn intrede gedaan in het familiebedrijf. In totaal werken er 130 mensen bij Janssen Group. BPS Recycling en Bouwstoffen is sinds 2000 opgeri...

BEwerken ONLINE
Meer behoefte aan gewassen betongranulaat

Twee “R” Recycling Groep heeft onlangs geïnvesteerd in vier nieuwe wassers van de Ierse fabrikant CSS, omdat de vorige wasinstallaties te weinig capaciteit hadden en net wat minder geavanceerd waren. ...

BEwerken ONLINE
Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand

Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten...

BEwerken ONLINE
Van Werven viert 75-jarig bestaan met jubileumjaar

Van Werven infra & recycling bestond in december 2020 75 jaar. Normaliter reden voor het bedrijf om groots uit te pakken, maar vanwege het coronavirus zijn de feestelijkheden uitgesteld. Van Werven ma...

BEwerken ONLINE
Slopers voelen noodzaak circulariteit

Het slopen van woningen en gebouwen is de laatste jaren compleet veranderd. Werden betonnen en gemetselde wanden of vloeren vroeger vermalen en hergebruikt als fundatie onder wegen, nu worden casco’s ...

BEwerken ONLINE
Inschrijving geopend voor Student Recycling Award 2022 De Student Recycling Award is een prijs voor studenten die een studie afronden op gebied van recycli...

BEwerken ONLINE
Grondstoffen en energie uit teerhoudend asfalt Teerhoudend asfalt moet op grond van de Nederlandse wetgeving thermisch gereinigd worden. Daarmee wo...

BEwerken ONLINE
Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw act...

BEwerken ONLINE
Jan Bessembinders, VNO-NCW: ‘Digital Product Passport kan circulariteit vergroten, mits goed uitgevoerd’ Op 30 maart lanceerde de Europese Commissie nieuwe wetgeving om producten duurzamer, beter recycleba...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Breken van puin onder de Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) gedeeltelijk. lees meer

BEwerken ONLINE

Grondstoffen en energie uit teerhoudend asfalt

Teerhoudend asfalt moet op grond van de Nederlandse wetgeving thermisch gereinigd worden. Daarmee worden drie belangrijke beleidsdoelen nagestreefd, namelijk het definitief uit de keten verwijderen van teer, het terugwinnen van waardevolle grondstoffen en het terugwinnen van de energie inhoud van he... lees meer