We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

ZZS-beleid knelpunt voor secundaire sector

dinsdag 27 september 2022

De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan, zo wordt vermeld op de website van het RIVM. Echter zijn er inmiddels zo’n 1.700 ZZS bekend en dit aantal groeit met de dag. In Nederland is dan ook een ZZS-beleid opgesteld dat het gevaar voor mens en milieu bij gebruik van chemische stoffen dient te beperken.

Delen

BEwerken sprak met Ton Ravesloot, Secretaris Milieu bij VNO-NCW over het huidige ZZS-beleid en de impact ervan op de secundaire grondstoffen sector.

Wat zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen??

Er bestaan heel veel chemische stoffen, waarvan een deel gevaarlijk en een ander deel als zeer zorgwekkend is gecategoriseerd. We komen er steeds meer achter dat bepaalde stoffen veel kwaad kunnen. Zo ook bijvoorbeeld PFAS, een zeer breed toepasbare stof die vele voordelen heeft, blijkt een ZZS stof te zijn.

Ton Ravesloot: ‘het ZZS-beleid is een jong beleid met als doel het zoveel mogelijk reduceren van stoffen in de categorie: “zeer zorgwekkend”. Hierbij geldt een minimalisatieverplichting. In theorie lijkt dit een duidelijk beleid, maar levert in de praktijk veel onduidelijkheid en vragen op. Zoals: “Wat is minimaliseren en wat is een verwaarloosbaar risiconiveau?

Bevoegde toezichthouders kunnen ieder een andere interpretatie aan het woord minimalisatie geven. Zo kan de één zeggen dat het uitgefaseerd moet worden en de andere zou akkoord kunnen gaan met een reductie tot een minimum.

Het tweede probleem is dat het een groot aantal stoffen betreft, namelijk zo’n 1.700 ZZS stoffen en dat aantal groeit snel. Volgens het huidige beleid dient te worden vastgesteld welke ZZS het materiaal bevat. Zo heeft een bepaalde ZZS wellicht een hogere detectiewaarde dan de ander en is weer een andere ZSS in kleinere hoeveelheden gevaarlijker dan een andere ZZS. VNO-NCW pleit o.a. voor duidelijker, haalbaardere eisen, gebaseerd op de huidige Europese risicobenadering, dus geen eigen Nederlandse regels die afwijken van de ons omringende landen. Verder bepleit de ondernemersorganisatie voor prioritering op stoffen met de grootste risico’s, impact en op die stoffen waardoor we bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn water niet dreigen te halen, waardoor – net als bij stikstof – bijvoorbeeld de huizenbouw en andere projecten weer stil kunnen vallen. Dus eerst de grootste boosdoeners aanpakken en dan de rest van de ZZS. Dat is effectiever dan constant 1.700 stoffen na te moeten lopen.

ZZS-beleid knelpunt voor secundaire sector

Het niet meer gebruiken van een bepaalde ZZS is een keuze die gemaakt wordt door de primaire grondstoffen sector, waarbij het natuurlijk belangrijk is of er een goed alternatief voor een ZZS voorhanden is. Naast het verbieden van stoffen in Europa, is het stimuleren van innovatie net zo belangrijk. In het Europese innovatiebeleid wordt recent meer verbinding gelegd met de ‘green deal’, dat zou mogelijkheden moeten bieden voor innovatieprogramma’s voor nieuwe, schone stoffen. Voor afval – en recyclingsector is dit andere koek. Het ZZS-beleid lijkt een waar knelpunt te zijn voor het streven naar een volledig circulaire economie.

Ton Ravesloot: ‘Een zeer strikt uitgelegde minimalisatieplicht – zoals het verbranden van afvalstromen met minimale ZZS-concentraties – leidt tot minder recycling. Dan kan de balans doorslaan, waardoor het maatschappelijk effect van ZZS-reductie negatief wordt. Dat ondermijnt het draagvlak voor het ZZS-beleid. We zouden andere regels voor de secundaire grondstoffensector moeten gebruiken. Deze sector heeft met alle combinaties van grondstoffen te maken. Het moet inzichtelijker worden welke grondstoffen er in welke materialen zitten, waaruit de aanlevering van een bepaalde afvalstroom bestaat. Hierin kan de primaire sector de secundaire grondstoffensector helpen door keuzes te maken om bepaalde ZZS niet meer toe te passen. Er moet sterker worden ingezet op ‘safe bij design’. Zo kan de recycling- en afvalsector helpen met het benoemen van welke stoffen absoluut niet acceptabel zijn. Erken voor circulaire stromen, dat ZSS nog jarenlang in producten zijn opgesloten en dat keuzes moeten worden gemaakt welke ZZS bij welke concentraties nog wel en welke niet acceptabel zijn. Het streven naar een 0-waarde is in deze sector niet mogelijk.

Vertrouwen in aanlevering

De secundaire grondstoffensector moet vertrouwen hebben in wat er aangeleverd wordt. Doordat het ZZS-beleid gedecentraliseerd is, is een uniform toezicht hierop niet mogelijk. Provincies, Gemeenten, projectleiders, iedereen worstelt met de lijst van 1.700 stoffen. Helemaal als er onduidelijkheid is over welke stoffen toegepast worden tijdens het productieproces. We moeten voorkomen dat bedrijven met bevoegd gezag in discussie gaan over wat de definitie is van minimalisering. Ton Ravesloot: ‘Je ziet gelukkig dat ook de koepelorganisaties van gemeenten en provincies merken dat het ZZS-beleid gaat knellen met o.a. de hoog gestelde ambities voor de circulaire economie. Zij pleiten daarom ook voor meer focus en keuzes welke ZZS acceptabel zijn in de recycling en welke niet. Ook het ministerie van IenW zoekt naar een beter handhaafbare, werkbaarder aanpak. Daarom wil het ministerie met gemeenten , provincies en bedrijfsleven een programma gaan uitwerken om het huidige stoffenbeleid te gaan aanpassen.

Impuls programma chemische stoffen

Uit de recente, in opdracht van het ministerie van IenW uitgevoerde, Evaluatie ZZS-Emissiebeleid 2016-2021 blijkt dat onduidelijk is of het overheidsbeleid om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) te minimaliseren helpt. Volgens de onderzoekers roept o.a. de minimalisatieverplichting ‘veel vragen en discussie’ op omdat een duidelijke, generieke beleidsuitwerking en communicatie over het begrip ‘minimalisatie van emissies’ in relatie tot het beleidsdoel met ‘verwaarloosbaar risiconiveau’ ontbreekt. In de uitvoeringspraktijk zorgt dit voor ‘verschillen in de uitvoering van het beleid, maar ook voor onduidelijkheid bij het bevoegd gezag, uitvoeringsorganisaties en het bedrijfsleven.’ Uit de evaluatie blijkt ook dat de meerwaarde van veel ontwikkelde instrumenten door de ‘uitvoeringspraktijk als wisselend wordt ervaren’. Zo is de ‘ZZS-lijst bijvoorbeeld niet in beton gegoten (periodieke aanvulling)’ en is de juridische status van instrumenten als de ZZS-lijst, die ‘in de praktijk meer vragen dan oplossingen geeft’, en de kosteneffectiviteitstool niet voor iedereen duidelijk. Wanneer de relaties tussen bevoegd gezag en bedrijven goed is gaan partijen ‘daarover constructief in gesprek’, maar veel bedrijven geven aan dat de ‘opgaven voor emissiereductie die bij hen worden neergelegd niet uitvoerbaar zijn of niet in verhouding staan tot de kosten die een bedrijf moeten maken’.

Minister Mark Harbers van IenW heeft daarom aangekondigd met impulsprogramma chemische stoffen aan de gang te gaan.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn direct betrokken bij de evaluatie en het Impulsprogramma. Zij onderschrijven de ambities van het beleid, maar willen een veel betere uitvoerbaarheid. Daarom willen zij inzetten op o.a. duidelijke, haalbare minimalisatie-eisen, het mogelijk maken van prioritering, meer integraliteit en samenhang met bijvoorbeeld circulariteit en klimaatbeleid en een betere definiëring van m.n. de categorie potentiële ZZS waarin duidelijk wordt gemaakt dat deze niet als ZZS moeten worden behandeld. VNO-NCW en MKB-Nederland spreken regelmatig met hun leden over het ZZS-beleid, formuleren met hun leden verbetervoorstellen en spreken hierover met de betrokken ministeries.

 • Beleid
 • Focus
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht

Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer” (hierna te noemen: de Regeling) in werking....

BRBS Recycling
Checklist voor het begeleiden van zieke werknemers

Elke werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken: een langdurig zieke werknemer. Wettelijk ben je zoals bekend nog twee jaar verplicht de werknemer te begeleiden bij de re-integratie én het loon do...

BRBS Recycling
Cursus Accepteren, zinvol voor acceptanten!

Op de dinsdagen 10 mei en 24 mei jl. heeft Hans Neele van Afvalkennis.nl namens BRBS Recycling in Zaltbommel de Cursus Accepteren verzorgd. De Cursus Accepteren is gericht op alle medewerkers die zich...

BRBS Recycling
Samenkomst van expertises

Op 15 juni jongstleden kwamen zo’n 40 BRBS Recycling leden bijeen voor het Centraal Overleg 2022. Evenals voorgaande jaren bestaat het Centraal Overleg uit het delen van kennis en informatie binnen en...

BEwerken ONLINE
Leer omgaan met agressie, geweld en pesten

Twee mannen, omringd door vele anderen, krijgen onenigheid. Het vindt plaats in de lobby voorafgaand aan het jaarcongres van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche op 14 juni 2022. De toon wordt luid...

BRBS Recycling
Product Category Rules (PCR)

Bij de bepaling van duurzaamheid van producten wordt een Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. De manier waarop de LCA voor bouwproducten wordt berekend is vastgelegd in NEN-EN15804 Duurzaamheid van b...

BEwerken ONLINE
CO2-heffingen en de gevolgen voor de sector

De afval- en recyclingbranche kijkt met een optimistische en ietwat kritische blik naar de CO2-heffing van grondstoffen.

BEwerken ONLINE
Omgevingswet in de praktijk

Onlangs organiseerde BRBS Recycling 2 trainingsdagen voor haar leden. Op deze dagen werd dieper ingegaan op de ontwikkelingen en regelgeving op gebied van afval en recycling. MiSa Advies, vertegenwoor...

BEwerken ONLINE
Grondstoffen en energie uit teerhoudend asfalt

Teerhoudend asfalt moet op grond van de Nederlandse wetgeving thermisch gereinigd worden. Daarmee worden drie belangrijke beleidsdoelen nagestreefd, namelijk het definitief uit de keten verwijderen va...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?

De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten...

BEwerken ONLINE
Programma Jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

Agressie en geweld is een steeds groter maatschappelijk vraagstuk. De maatschappij verhardt en de lontjes lijken steeds korter.

BEwerken ONLINE
“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw”

De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze plannen niet laten stuklopen op een groot onderschat én onbekend probleem: de beschikbaarheid van el...

BRBS Recycling
Tussenopslag voor teerhoudend asfalt baart overheden nog zorgen

Met de nieuwe regelgeving voor teerhoudend asfalt (TAG) van 16 oktober 2021 is een forse stap gezet naar volledig circulair en milieuverantwoord verwerken van TAG.

BRBS Recycling
Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS op de circulaire economie?

Het effect van onze welvaart laat al meer dan 50 jaar sporen na in het milieu. Het is ondenkbaar geworden om te kunnen leven zonder organische kunststoffen. Bij de ontwikkeling van deze kunststoffen l...

BRBS Recycling
Focus op circulaire economie blijft achter op klimaatbeleid

15 december 2021 publiceerde Rutte IV het coalitieakkoord. In dit Coalitieakkoord staan de plannen voor de komende kabinetsperiode uitgeschreven. Daarbij gaat het onder andere over het tegengaan van k...

BEwerken ONLINE
Actualisatie Arbocatalogus

Het actueel houden van de arbocatalogus voor de afvalbranche is speerpunt van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. De afgelopen jaren heeft de organisatie zich sterk ontwikkeld.

BRBS Recycling
Tijdelijke teruggaaf accijns voorraad brandstof

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (die...

BEwerken ONLINE
Europese Commissie aangeraden om de kunststofindustrie als zeer vervuilende sector toe te voegen

Hitte, droogte, bosbranden. Extreme regenval, aardverschuivingen, overstromingen. De zomer van 2021 was er één van natuurrampen. Vandaag is het voor eenieder duidelijk dat het belangrijker is dan ooit...

Mulder.Arnold
Alles van Waarde - Grondstof tot nadenken

Het gesprek over recycling begint vrijwel altijd bij een reststroom. Dan is het kalf vaak al verdronken. Pas als het recyclinggesprek ook bij de inkoopafdeling van een bedrijf gevoerd wordt, gaan we e...

BRBS Recycling
Vooruitkijken naar de toekomst

Op 15 december 2021 presenteerden de VVD, D66, CDA en ChristenUnie het Coalitieakkoord 2021-2025 met de titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.

BEwerken ONLINE
Europa Fit voor 55% minder broeikasgassen

Op 14 juli heeft de Europese Commissie een pakket aan voorstellen aangenomen voor klimaatbeleid waardoor in 2030 55% minder broeikasgassen zullen worden uitgestoten ten opzichte van 1990. Hiermee wil ...

Mulder.Arnold
Alles van Waarde - Afkijken

Toen mijn grote broer en ik nog op de basisschool zaten, deden we mee aan een afvalinzameling. Met vuilniszak en grijper gingen we de wijk in. Groot was onze opwinding toen we lege bierflesjes vonden;...

BEwerken ONLINE
Save the date; Jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

Agressie en geweld is een steeds belangrijker maatschappelijk thema. Ook de afvalbranche heeft ermee te maken. Het speelt zowel intern, denk bijvoorbeeld aan pesten en discriminatie, als extern, zoals...

TAG kaarten
Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt

Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gerei...

Jaarverslag2020
Jaarverslag 2020 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

Vandaag publiceert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar Jaarverslag 2020. In het jaarverslag laat de stichting zien wat ze doet om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te...

Glazen globe
Founding Fathers van Grondstoffenpoort dienen voorstel voor realiseren Grondstoffenakkoord 2.0 in

De transitie naar een circulaire economie ligt ongetwijfeld als onderwerp op de onderhandelingstafel. Met dit schrijven pleiten de Founding Fathers van GrondstoffenPoort om instrumenten in te zetten d...

10_CO2 _2050 website
Van Veldhoven: deel afspraken uit Green Deal moeten wereldwijd gaan gelden

De afspraken over het verplichte hergebruik van materialen, die zijn gemaakt in de Europese Green Deal, zouden wereldwijd moeten gaan gelden. Dat levert een aanzienlijke besparing op van de uitstoot v...

BEwerken ONLINE
Bedrijfsleven en overheden moeten samen in beweging komen om markt voor gerecyclede kunststof vlot te trekken

Het gebruik van gerecycled kunststof loopt snel terug - tijdelijk of zelfs structureel als maatregelen uitblijven. Die al langer bestaande trend wordt nog eens versterkt door de corona-crisis. Wat moe...

BEwerken ONLINE
Rekenkamer: ‘Europa heeft meer recyclingcapaciteit nodig’

Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat binnen de EU nog altijd meer dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal wordt verbrand. De rekenkamer waarschuwt dat de doelstelling, om...

BEwerken ONLINE
Circulaire economie maakt geen deel uit van Miljoenennota

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag met de nodige slagen om de arm, ondanks de verkiezing van een nieuwe Tweede Kamer op 17 maart 2021, een betrekkelijk beleidsarme begroting. Het woord duurzaamhe...

BEwerken ONLINE
ZZS en acceptatiebeleid

Emissies van bepaalde bedrijven, die zeer zorgwekkende stoffen bevatten, zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Het RIVM houdt hiervan een lijst bij, die inmiddels meer dan 1800 zeer zorgwekkende stoffe...

BEwerken ONLINE
Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken

Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat o...

BRBS Recycling
Nederlands teerhoudend asfalt moet gereinigd. Verscherpt toezicht op export

Per 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecreta...

BEwerken ONLINE
Bedrijven bundelen krachten in circulaire toepassing bodemas

Om zelfs van de rest van het restafval nog iets nuttigs te maken, kun je bodemas (asresten van restafvalverbranding) gebruiken in infrastructurele toepassingen en bouwmaterialen. Daarover organiseerde...

BEwerken ONLINE
Wereldprimeur: eerste graafmachine op waterstof

Na een jaar lang testen is het prototype van graafmachine 220X Hydrogen goed bevonden. Het is regelrechte wereldprimeur waarmee JCB onder andere Hyundai voorbijstreeft. Dat kondigde medio 2020 nog aan...

BEwerken ONLINE
Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese af...

BRBS Recycling
42,5-jarig Jubileum BRBS Recycling 16 september 2022 Door de opkomst van Covid-19 is het jubileumfeest van BRBS Recycling twee keer uitgesteld. Maar van ...

BEwerken ONLINE
Grondstoffenplein, samenkomst van ketenpartners Op de vakbeurs Recycling staan jaarlijks ook de brancheverenigingen BRBS Recycling, Veras en Envaqua...

Recycling Symposium
Recyclingsymposium 2022: Grip op Grondstoffen harder nodig dan ooit Met bijna 180 bezoekers was het jaarlijkse Recyclingsymposium, dit jaar alweer voor de 10e keer, goe...

Foto winnaar Thomas Hobé
Thomas Hobé wint Student Recycling Award 2022! Thomas Hobé, student aan de Universiteit van Utrecht is verkozen tot winnaar van de Student Recyclin...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BRBS Recycling

42,5-jarig Jubileum BRBS Recycling 16 september 2022

Door de opkomst van Covid-19 is het jubileumfeest van BRBS Recycling twee keer uitgesteld. Maar van uitstel kwam zeker geen afstel, want op 16 september 2022 vierde BRBS Recycling haar 42,5-jarig bestaan samen met haar leden en andere genodigden op Landgoed Duin en Kruidberg. lees meer

BRBS Recycling

Checklist voor het begeleiden van zieke werknemers

Elke werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken: een langdurig zieke werknemer. Wettelijk ben je zoals bekend nog twee jaar verplicht de werknemer te begeleiden bij de re-integratie én het loon door te betalen. Onderzoek laat zien dat lang niet alle werkgevers dat beseffen. Daarom is er nu een h... lees meer