We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet

dinsdag 5 juli 2022

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval op de slooplocatie. Nu zijn die regels nog te vinden in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Onder de Omgevingswet wordt dat het Besluit bouwwerken leefomgeving. De belangrijkste wijzigingen passeren de revue.

Delen

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft betrekking op het met een mobiele installatie breken van bouw- en sloopafval op de locatie waar het materiaal vrijkomt. Voor dit soort mobiele en kortdurende projecten geldt geen vergunningplicht. De toepasselijke milieuregels zijn te vinden in het Besluit mobiel breken. De voorschriften zijn opgenomen in de bijlage bij het Besluit. Deze hebben betrekking op alle installaties en toestellen die ter plaatse worden gebruikt ten behoeve van het mobiel breken. Daaronder zijn in ieder geval begrepen de breekinstallatie zelf, maar ook de bijbehorende zeefinstallaties, windzifters, transportbanden, laadschoppen, crushers, wielladers, kranen en de aan- en afrijdende vrachtwagens. De voorschriften zien onder meer op geluid en trillingen, lucht, verlichting, bodembescherming, de opslag van gevaarlijke stoffen, het afleveren van brandstof en onderhoud en schoonmaak. De voorschriften richten zich tot degene die de mobiele breker in werking heeft of de persoon die de feitelijke leiding daarover heeft. Zij moeten ervoor zorgen dat de voorschriften worden nageleefd.

Degene die van plan is om een dergelijk mobiel sloopproject  uit te gaan voeren, moet het bevoegd gezag tenminste vijftien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden daarvan schriftelijk in kennis stellen. Het bevoegd gezag is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de mobiele breker in werking zal worden gebracht. De maximale duur van het breken bedraagt drie maanden. De daadwerkelijke start van de activiteiten moet ten minste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden doorgegeven aan het bevoegd gezag.

Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt het Besluit mobiel breken. Het wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De regels voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval zijn opgenomen in afdeling 7.2 van het Bbl. De regels zijn niet drastisch aangepast.

Ook onder de Omgevingswet mag ten hoogste een periode van drie maanden worden gebroken in de directe nabijheid van het project waar het bouw- en sloopafval ontstaat. Aanvoer van bouw- en sloopafval van elders is en blijft verboden. Als hoofdregel blijft gelden dat het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is. Ook onder de Omgevingswet dient degene die voornemens is mobiel te gaan breken, het bevoegd gezag hierover tijdig te informeren. De “kennisgeving” wordt vervangen door de “melding”. Net als de kennisgeving nu, dient de melding straks een aantal gegevens en bescheiden te bevatten. Het gaat bijvoorbeeld om de  naam en het adres van de degene die de mobiele breker in werking heeft, het adres van de sloop- en breeklocatie, de data en tijdstippen dat met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval wordt bewerkt, een globale inventarisatie van de hoeveelheid en de aard van het met de mobiele puinbreker te bewerken bouw- en sloopafval en een beschrijving van de bronsterke (LW) in dB(A) van de mobiele puinbreker.

Melding

Nu geldt nog een kennisgevingstermijn van tenminste vijftien werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Die termijn wordt verlengd naar tenminste vier weken. Het handelen zonder of in afwijking van de melding is verboden. Tegen het te vroeg starten van de werkzaamheden of het in afwijking van de melding handelen, kan het bevoegd gezag dus handhavend optreden. Nieuw is ook dat in de melding aangegeven moet worden wie de eigenaar wordt van het recyclinggranulaat.

Net als nu het geval is, dient het bevoegd gezag ook onder de Omgevingswet ten minste twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden daarover te worden geïnformeerd. Dat is nodig omdat het bevoegd gezag toezicht en controle moet kunnen houden op de werkzaamheden. In de meeste gevallen zal de startdatum al in de melding staan. In dat geval hoeft de start van de werkzaamheden niet nog eens te worden doorgegeven

Zorgplicht

Wat opvalt is dat een aantal regels niet expliciet terugkomt. Het gaat bijvoorbeeld om regels over het bijhouden van een inspectie- en onderhoudssysteem, opslag van gevaarlijke stoffen en het afleveren van brandstof. In plaats daarvan geldt een specifieke zorgplichtbepaling (artikel 7.31 Bbl).  Deze verplicht de breker alle maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen en maatregelen te treffen om ongevallen te voorkomen en geen significante verontreiniging te veroorzaken.

Geluid

Net als nu het geval is, mag een mobiele breker straks alleen op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur in werking zijn. Naarmate een mobiele breker meer geluid veroorzaakt, neemt het aantal dagen waarop die activiteiten mag worden uitgevoerd af. Zo geldt dat een mobiele puinbreker maximaal 15 dagen een dagwaarde van meer dan 65 dB(A) mag veroorzaken op de gevel van bijvoorbeeld een woonfunctie of kinderopvang. Van deze 15 dagen mag de dagwaarde maximaal 5 dagen hoger zijn dan 70 dB(A). Ook geldt dat de geluidbelasting nooit meer dan 75 dB(A) mag bedragen.

Maatwerk

Het bevoegd gezag kan in een aantal gevallen afwijken van de algemene regels uit het Bbl door het stellen van maatwerkvoorschriften. Zowel strengere als soepelere maatwerkvoorschriften zijn mogelijk. Het is echter niet de bedoeling om maatwerk op grote schaal in te zetten. Het moet echt noodzakelijk zijn in een concreet geval. In de praktijk zal met name behoefte bestaan aan het bieden van soepeler maatwerk voor geluidhinder. Uit het Bbl volgt dat ten aanzien van geluid alleen de dagwaarden, blootstellingsduur, tijdstippen en perioden kunnen worden versoepeld. Dat laat echter onverlet dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden altijd de zorgplicht geldt.

 • Legal
 • Breken
 • Dossier
 • Recycling
 • Wetgeving
 • Dossiers
Gerelateerde artikelen
Foto Jeanette_web
ZZS in afvalstoffen

Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten...

BRBS Recycling
De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet...

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm...

BRBS Recycling
Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels

Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevings...

BRBS Recycling
Hoe mooi kan het zijn, permanente CO2 opslag in betongranulaat

Het is al mooi als je van afval – betonpuin – een hoogwaardige grondstof maakt voor nieuw beton – betongranulaat. Waardoor beton circulair wordt. Nog mooier is het als je tijdens de productie van beto...

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta...

BRBS Recycling
Warmdraaien voor de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden ...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij...

Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

BRBS Recycling
Update Pilot brandverzekering

Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wak...

BEwerken ONLINE
CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel

Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn...

BRBS Recycling
Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden

BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is kla...

BRBS Recycling
Hoe hoog leg jij de lat?

Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veilighe...

BEwerken ONLINE
Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële acti...

BEwerken ONLINE
Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?

Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in...

BEwerken ONLINE
Een handhavingswaarschuwing en nu?

Nederland telt op dit moment 161 Natura 2000-gebieden. Ter voorkoming dat de natuur in ons land nog verder achteruitgaat, zijn er eind 2018 zo’n 400 extra maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren ook...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1

De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de document...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BEwerken ONLINE
Vulstoffen

Vulstof is een fijn materiaal met korrels kleiner dan 63 μm. Vulstoffen worden gebruikt in beton en in asfalt, maar kennen ook toepassingen in vele andere industrieën (verf, kunststof, voeding, kerami...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

BEwerken ONLINE

Tweede Kans als dé Kans

De transitie naar een circulaire economie vraagt ons als samenleving en branche om onze relatie met materialen opnieuw uit te vinden. Dit vergt innovatie om op een duurzamere wijze met producten en materialen om te gaan. Omschakelen van kwantiteit (tonnen) naar kwaliteit (waarde) vergt ook van de se... lees meer

Foto_fysieke_ruimte

Ruimte die geschikt is voor recyclingactiviteiten reserveren’

De ruimte in Nederland is schaars. We staan voor een aantal grote opgaven dat ruimte vraagt, zoals woningbouw, energietransitie, natuurherstel en klimaatadaptatie. Binnen onze branche is het echter de vraag wat er overblijft aan fysieke ruimte voor afval- en recyclingbedrijven. Geert Warringa, senio... lees meer