We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

dinsdag 11 oktober 2022

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet op orde. Het is de vraag of de nieuw beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 gehaald wordt. In dit artikel sta ik stil bij de opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet. De opslagduur is nu – grofweg – beperkt tot maximaal 1 of 3 jaar, naar gelang het uiteindelijke verwerkingsdoel. Worden de toepasselijke termijn overschreden, dan kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Gaat de Omgevingswet hier veel verandering in brengen of is het oude wijn in nieuwe zakken?

Delen

Besluit activiteiten leefomgeving

Met de invoering van de Omgevingswet krijgt ook de afval- en recyclingondernemer onder meer te maken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Daarin staan de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Ook bepaalt het Bal voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is. In sommige gevallen volstaat een melding. De vergelijking gaat niet helemaal op, maar u kunt het Bal zien als het Activiteitenbesluit milieubeheer nieuwestijl. Onder de Omgevingswet heeft het (nieuwe) begrip “milieubelastende activiteit” een centrale plek. Het begrip “inrichting” zoals we dat nu kennen in de milieuwetgeving komt te vervallen. Van opslag binnen of buiten een inrichting zal dan ook geen sprake meer zijn. Hoofdstuk 3 van het Bal bevat de aanwijzing van activiteiten die als milieubelastend worden gezien en geeft aan wanneer deze activiteiten vergunningplichtig zijn. Voor de milieubelastende activiteit ‘opslaan van afvalstoffen’ gelden inhoudelijk de regels uit hoofdstuk 4 van het Bal. De Wet milieubeheer (Wm) blijft overigens naast de Omgevingswet bestaan. De regels over het storten, verbranden, toepassen en verwijderen van afvalstoffen in (hoofdstuk 10 van) de Wm blijven dus gelden.

Maximale opslagduur afvalstoffen nu

De maximale opslagduur van afvalstoffen is geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Artikel 2.14a van het Activiteitenbesluit milieubeheer maakt een onderscheid in twee varianten: opslag voorafgaand aan nuttige toepassing en opslag voorafgaand aan verwijdering. Opslag voorafgaand aan nuttige toepassing (bijv. recycling of materiaalterugwinning) mag maximaal drie jaar plaatsvinden; opslag voorafgaand aan verwijdering (verbranden/storten) maximaal één jaar. In sommige gevallen is verbranding overigens een vorm van nuttige toepassing, maar het voert te ver om daar in dit artikel verder bij stil te staan.

Opslagduur onder de Omgevingswet

De zojuist genoemde maximale opslagtermijnen blijven gehandhaafd onder de Omgevingswet. Niet zo vreemd als je je bedenkt dat de grondslag voor deze termijnen gevonden wordt in Europese wetgeving, waaraan Nederland als lidstaat van de Europese Unie zich moet houden. Wel is de systematiek iets veranderd.

Opslag voorafgaand aan verwijdering

Het langer dan 1 jaar opslaan van de volgende afvalstoffen is bijvoorbeeld expliciet verboden in het Bal:

 • Asbest en asbesthoudend product (artikel 4.628a Bal).
 • Vermestende goederen (artikel 4.1073a Bal).
 • Gewolmaniseerd hout (‘C-hout’) (artikel 4.1073a Bal).
 • Vliegas uit roosteroven of wervelbedoven (artikel 4.1073a Bal).
 • Filterkoek van ontgiften, neutraliseren en ontwateren (artikel 4.1073a Bal)

Om aan te sluiten bij de generieke 1-jaarstermijn bepaalt artikel 4.431d Bal dat voor overige afvalstoffen (voorafgaand aan verdere verwijdering) een termijn van één jaar geldt. Daarmee is de cirkel rond.

Opslag voorafgaand aan nuttige toepassing

Voor opslag voorafgaand aan nuttige toepassing geldt dezelfde systematiek. Het langer dan 3 jaar opslaan van de volgende afvalstoffen is expliciet verboden:

 • Herbruikbare grond/baggerspecie op land (4.1256 Bal).
 • Goederen (die niet onder het rijtje hiervoor vallen) (4.1073a Bal).

Voor overige afvalstoffen (voorafgaand aan nuttige toepassing) stelt artikel 4.431d Bal de termijn ook op 3 jaar. Je kunt je dus afvragen waarom de wetgever voor deze systematiek van het benoemen van enkele afvalstromen met naam en toenaam heeft gekozen. Voor het opslaan van herbruikbare grond of baggerspecie in water geldt een opslagduur van 10 jaar (artikel 4.1256 Bal).

Maatwerk grond/baggerspecie

Het Bal biedt ook ruimte voor maatwerk. Er kan zich bijvoorbeeld een bijzondere situatie voordoen als de grond of baggerspecie in opslag ligt voor toepassing in een concreet werk, maar de uitvoering van dit werk door overmacht vertraagd wordt. Zolang de nuttige toepassing van de grond of baggerspecie in een specifiek werk geborgd blijft, is het mogelijk om bij maatwerk toe te staan dat de grond langer opgeslagen wordt.

IBC-bouwstof

IBC-bouwstoffen vallen veelal onder het bereik van het begrip afvalstoffen. IBC-bouwstoffen zijn bouwstoffen die vanwege de mate van emissie naar de bodem onder het huidige recht alleen met isolatie-, beheers-, en controlemaatregelen mogen worden toegepast. Onder de Omgevingswet is het niet meer mogelijk om bouwstoffen, die niet voldoen aan de maximale emissiewaarden voor niet-vormgegeven bouwstoffen, toe te passen als IBC-bouwstof. De wetgever vindt het toepassen van IBC-bouwstoffen namelijk niet meer passen in het streven naar een circulaire economie en heeft deze bouwstoffen daarom uitgefaseerd. Het is straks niet meer toegestaan om IBC-bouwstoffen op of in de bodem te brengen. De wetgever heeft wel voorzien in overgangsrecht. Gedurende zes maanden na inwerkingtreding van de Omgevingswet is het nog toegestaan IBC-bouwstoffen op of in de bodem toe te passen. Dit geldt niet voor AVI-bodemas.

Zorgplicht

De Omgevingswet bevat algemene en specifieke zorgplichten, bijvoorbeeld het verbod om een activiteit te verrichten of na te laten, als daardoor aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving (dreigen te) ontstaan. Die zorgplicht is voor de opslag van afvalstoffen vanzelfsprekend zeer relevant. Voor bedrijven betekent de invoering van de specifieke zorgplicht enerzijds ruimte voor een eigen invulling van haar verantwoordelijkheden. Anderzijds kan het tot onduidelijkheid leiden. In het geval van de specifieke zorgplicht kan er verschil van inzicht zijn over de vraag wanneer maatregelen voldoende zijn en wanneer er sprake is van een overtreding. Laat u zich dus op tijd adviseren over de milieuverantwoorde opslag van afvalstoffen. Met name tijdelijke opslag buiten bedrijfslocaties leidt nog al eens tot discussies.

Ik sluit af met een vraag die ik nog al eens krijg over dit thema: Stel u heeft al bijna drie jaar afvalstoffen in opslag die bestemd zijn voor recycling. U verwacht echter dat niet binnen de drie jaar verwerking kan plaatsvinden. Kunt u de termijn van drie jaar dan opnieuw aan laten vangen door de afvalstoffen op een andere locatie in opslag te nemen (en eventueel na een bepaalde periode weer terug te halen naar de oorspronkelijke opslaglocatie)?

Het antwoord is: Neen. Het gaat erom hoe lang de betrokken afvalstof al in opslag ligt, ongeacht waar. Uiteraard is het wel aan het bevoegd gezag om vast te stellen hoe lang een bepaalde afvalstof al in opslag ligt voordat het met succes handhavend kan optreden.

 • Legal
Gerelateerde artikelen
BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta...

BRBS Recycling
Warmdraaien voor de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden ...

BRBS Recycling
De evenredigheid van een (handhavings)besluit

“Pure willekeur!”, brieste een omwonende die na een lange procedure de vergunning van een nabijgelegen puinbreker in stand zag blijven. “De rechter heeft mijn belang gelukkig goed meegewogen!”, glimla...

Foto Jeanette_web
ZZS in afvalstoffen

Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten...

BRBS Recycling
Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw-...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij...

Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm...

BRBS Recycling
Update Pilot brandverzekering

Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wak...

BEwerken ONLINE
CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel

Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn...

BRBS Recycling
Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels

Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevings...

BRBS Recycling
Streven naar een pro actieve veilige omgeving

Eerder wijdden we in BEwerken al een artikel aan de theorie achter het SCL-certificaat, voorheen de veiligheidsladder. Maar wat brengt het SCL-certificaat voor bijvoorbeeld een puinbreker als KWS Juli...

BRBS Recycling
Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden

BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is kla...

BRBS Recycling
Hoe hoog leg jij de lat?

Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veilighe...

BEwerken ONLINE
De weg naar een stevig Akkoord voor grondstoffen

Het Klimaatakkoord is aan revisie toe. Zeker na het verschijnen van het IPCC rapport, dat bevestigt wat we eigenlijk al wisten: het gaat totaal de verkeerde kant op met het klimaat. Om rampen te voork...

BEwerken ONLINE
ZZS tool voor leden van BRBS Recycling

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn mogelijk schadelijk voor gezondheid, ecosysteem of milieu. Deze verdienen daarom serieuze aandacht, ook in de afval- en recyclingfase. Voorkomen moet worden dat de...

BEwerken ONLINE
Brand is niet per definitie failliet

Branden bij bedrijven zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten. Wel is het mogelijk de kans op brand aanzienlijk te verkleinen. Burghgraef van Tiel & Partners is gespecialiseerd in het beoordelen van...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheid: geest uit het verleden

De overheid wil de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangrijpen voor een uitbreiding van het instrument financiële zekerheid. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag afvalverwerkende bedrijven ka...

Coen
Meten is weten: onderzoek naar een verzekeringsoplossing op maat voor de recyclingbranche

Stelde je aan een willekeurige makelaar in assurantiën een aantal jaren geleden de vraag: “Wat verkoop jij op verzekeringsgebied eigenlijk niet?” Dan zou het antwoord zo maar geweest kunnen zijn: “Wij...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheid nog geen gelopen race

Tot 2009 konden afvalbedrijven worden verplicht reserves aan te houden voor het geval ze milieuschade zouden veroorzaken. Die mogelijkheid werd echter afgeschaft, maar lijkt met de invoering van de Om...

BEwerken ONLINE
Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële acti...

BEwerken ONLINE
Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?

Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in...

BEwerken ONLINE
Een handhavingswaarschuwing en nu?

Nederland telt op dit moment 161 Natura 2000-gebieden. Ter voorkoming dat de natuur in ons land nog verder achteruitgaat, zijn er eind 2018 zo’n 400 extra maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren ook...

BEwerken ONLINE
Van Iersel Luchtman Advocaten

Met circa 40 advocaten behoren wij tot de grotere advocatenkantoren in Zuid-Nederland. We opereren vanuit ’s-Hertogenbosch en Breda, maar staan cliënten bij door heel Nederland. We leveren onderneming...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij ...

Foto Ton_WEB
12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling) Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede pr...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid...

BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet? Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verlee...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel? Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit h...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

KoreNet_WEB

KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst

Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij zonder aarzelen antwoorden: "het sorteren en recyclen van grondstoffen”. KoreNet, onlangs lid geworden van BRBS Recycling, verwerkt jaarlijks zo’n 200.000 ton afval, afkomstig van diverse bronnen, waa... lees meer

BRBS Recycling

Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta ik stil bij de huidige en toekomstige voorbereidingsprocedures voor de omgevingsvergunning milieu (... lees meer