We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt

maandag 12 juli 2021

Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gereinigd. Toch gaat jaarlijks nog circa 200.000 ton ongereinigd de grens over en wordt het land van bestemming opgezadeld met de milieurisico’s. Hoe gaat dit in uw gemeente?

Delen

Elke gemeente heeft te maken met wegonderhoud, waarbij diverse afvalstoffen vrijkomen. Over het algemeen gaat het om materiaalstromen die door reguliere recyclingbedrijven van bouw- en sloopafval worden ingenomen om na bewerking weer terug te komen als opnieuw te gebruiken bouwgrondstoffen in de GWW en de bouwsector. Van al het bouw- en sloopafval wordt in Nederland meer dan 96% gerecycled en hiermee is Nederland een koploper. Voor teerhoudend asfalt granulaat (TAG) is dit niet anders, behalve dan dat betreffende gevaarlijke afvalstof in Nederland een specifieke route aflegt, waarbij het materiaal eerst middels een thermisch proces wordt vrijgemaakt van de teer, die rijk is aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Deze stoffen zijn kankerverwekkend en daarom aangemerkt als “zeer zorgwekkende stof”.

Beleid

Oud asfalt is prima te verwerken tot hernieuwde grondstof voor nieuw asfalt. Asfalt op basis van (steenkool-)teer, dat tot het verbod in 1991 naast (aardolie-)bitumen als bindmiddel in asfalt werd gebruikt, bevat echter een hoog gehalte aan kankerverwekkende stoffen (PAK’s). Al sinds 1999 heeft de rijksoverheid beleid om teer uit de keten te halen en sinds 2001 moet vrijkomend teerhoudend asfalt thermisch ontdaan worden van de PAK’s conform de minimum standaard in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). In andere landen wordt teerhoudend asfalt nog gestort of mag het soms zelfs nog worden toegepast. Het Nederlandse beleid kan echter op toenemende belangstelling rekenen. Vlaanderen stimuleert sinds enkele jaren tot afvoer van teerhoudend asfalt naar Nederland voor thermische reiniging. Daartoe heeft het de koude toepassing in funderingen verboden. In Duitsland bestaat vooralsnog minder behoefte aan het terugwinnen van zand en granulaat, maar willen steeds meer overheden af van het storten van teerhoudend asfalt. Ook zij laten het naar de Nederlandse thermische reinigers afvoeren. Wallonië en Frankrijk onderzoeken de mogelijkheden van de thermische reiniging van teerhoudend asfalt.

Een gevaarlijke afvalstof circulair verwerkt

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) is vastgelegd dat teerhoudend asfalt thermisch gereinigd moet worden. Hierbij worden de PAK’s en alle andere organische componenten in het asfalt volledig verbrand, waarna vervolgens alle andere oorspronkelijke grondstoffen uit het asfalt zoals zand en granulaat resteren en als hoogwaardige bouwgrondstof in onder meer de asfalt- en betonindustrie worden ingezet. Zo worden jaarlijks meer dan 2,5 miljoen ton herbruikbare milieuverantwoorde bouwgrondstoffen geproduceerd en zijn er minder primaire grondstoffen nodig. De thermische reinigingsinstallaties benutten daarnaast de bij de verbranding van het teer vrijkomende warmte voor het eigen bedrijfsproces en de productie van elektriciteit. Om de uitvoering van dit beleid te bevorderen is het Landelijk Monitoringsoverleg Teerasfalt (LMO-TAG) ingesteld, een samenwerking van Nederlandse overheden en het bedrijfsleven.

Aandachtspunten voor gemeenten

Mede door de inspanningen van het LMO-TAG nemen gemeenten ten aanzien van teerhoudend asfalt inmiddels bijna altijd thermische reiniging in bestekteksten op (zie ook onderstaande figuur). Ook worden nu steeds meer bestekken conform de Standaard RAW Bepalingen 2020 opgesteld, welke voorzien in uitvoering van het sinds 2001 geldende Nederlandse beleid dat verplicht om teerhoudend asfalt af te voeren naar een thermische reiniger. Niettemin wordt nog een aanzienlijk volume van het teerhoudend asfalt geëxporteerd naar landen waar hergebruik van dit gevaarlijke afval mogelijk is. Onderzoek van het LMO-TAG wijst uit dat het vermoedelijk ten minste om 200.000 ton teerhoudend asfalt per jaar gaat, wat circa 20% van het volume is dat jaarlijks in Nederland vrijkomt. Zo wordt soms met publiek geld geknoeid zonder dat de gemeente hier weet van heeft. Bovendien worden hiermee andere landen opgezadeld met een gevaarlijke afvalstof en verdwijnen waardevolle grondstoffen uit Nederland, die vanaf elders weer naar Nederland geïmporteerd moeten worden.

Verklaring van thermische reiniging

Daarom bepleit het LMO-TAG dat wegbeheerders van de aannemer een verklaring van thermische reiniging voor het afgevoerde teerhoudend asfalt eisen. Dit zogeheten certificaat van reiniging kan enkel bij een van de vier thermische reinigers verkregen worden op basis van de originele projectgebonden informatie. Hiermee verkrijgt de opdrachtgever de zekerheid dat het teerhoudend asfalt daar daadwerkelijk is afgeleverd en vervolgens conform het door alle thermische reinigers ondertekende Convenant Thermische Reinigers TAG (2021-2023) gereinigd wordt. Om als gemeente duidelijkheid te geven over haar beleid inzake teerhoudend asfalt pleit het LMO-TAG ervoor de sinds 2008 bestaande Code Milieuverantwoord Wegbeheer (MVW) te ondertekenen. Ondertekenaars verklaren dat zij al het uit wegen vrijkomende teerhoudend asfalt aan een vergunde thermische verwerkingsinrichting afgeven en zich dus committeren aan toezicht op de uitvoering van het rijksbeleid.

Figuur Kleurcodes geven aan of gemeenten thermisch reinigen van teerhoudend asfalt voorschrijven of niet (blijkens door het LMO-TAG onderzochte bestekken). In de loop van de afgelopen 5 jaar hebben veel gemeenten beleid aangepast ten gunste van thermisch reinigen van teerhoudend asfalt.

 • Beleid
 • Breken
 • Recycling
 • Grondstoffen
 • Afvalstoffen
 • Dossiers
Gerelateerde artikelen
BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BEwerken ONLINE
Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële acti...

BEwerken ONLINE
Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht

Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer” (hierna te noemen: de Regeling) in werking....

BRBS Recycling
Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS op de circulaire economie?

Het effect van onze welvaart laat al meer dan 50 jaar sporen na in het milieu. Het is ondenkbaar geworden om te kunnen leven zonder organische kunststoffen. Bij de ontwikkeling van deze kunststoffen l...

BEwerken ONLINE
Vulstoffen

Vulstof is een fijn materiaal met korrels kleiner dan 63 μm. Vulstoffen worden gebruikt in beton en in asfalt, maar kennen ook toepassingen in vele andere industrieën (verf, kunststof, voeding, kerami...

Recypedia
Hydraulische slak

Hydraulisch recyclinggranulaat is een mengsel van meng- of betongranulaat waaraan 5 tot 20 % (m/m) hydraulische slak is toegevoegd. Hydraulische slak, ook wel stabilisator genoemd, heeft de eigen-scha...

Foto Jeanette_web
ZZS in afvalstoffen

Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten...

BRBS Recycling
De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij...

Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

BRBS Recycling
Update Pilot brandverzekering

Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wak...

BEwerken ONLINE
Brand is niet per definitie failliet

Branden bij bedrijven zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten. Wel is het mogelijk de kans op brand aanzienlijk te verkleinen. Burghgraef van Tiel & Partners is gespecialiseerd in het beoordelen van...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheid: geest uit het verleden

De overheid wil de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangrijpen voor een uitbreiding van het instrument financiële zekerheid. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag afvalverwerkende bedrijven ka...

BEwerken ONLINE
Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?

Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in...

BEwerken ONLINE
Risico-inventarisatie en -evaluatie; voor een veilige en gezonde werkplek

Goede arbeidsomstandigheden verbeteren de productiviteit. Bovendien vermindert de kans op ongevallen waarmee de werkgever aan de zorgplicht voldoet. Dat zijn de voordelen van het opstellen van de RI&E...

BEwerken ONLINE
CO2-heffingen en de gevolgen voor de sector

De afval- en recyclingbranche kijkt met een optimistische en ietwat kritische blik naar de CO2-heffing van grondstoffen.

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?

De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten...

BEwerken ONLINE
“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw”

De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze plannen niet laten stuklopen op een groot onderschat én onbekend probleem: de beschikbaarheid van el...

10_CO2 _2050 website
Van Veldhoven: deel afspraken uit Green Deal moeten wereldwijd gaan gelden

De afspraken over het verplichte hergebruik van materialen, die zijn gemaakt in de Europese Green Deal, zouden wereldwijd moeten gaan gelden. Dat levert een aanzienlijke besparing op van de uitstoot v...

BEwerken ONLINE
Rekenkamer: ‘Europa heeft meer recyclingcapaciteit nodig’

Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat binnen de EU nog altijd meer dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal wordt verbrand. De rekenkamer waarschuwt dat de doelstelling, om...

Asfalt artikel_WEB
De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie

De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwer...

Foto_Geveleconomie
Rijksoverheid onderstreept belang van een Circulaire Geveleconomie Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Vivianne...

Renewi_web
Renewi opent nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunststoffen in Eindhoven Waste-to-productbedrijf Renewi opende eerder dit jaar een nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunst...

Seijbel Photography-0347_WEB
Vakbeurs Recycling in Gorinchem brengt de gehele afvalsector samen Onafhankelijk platform Vakbeurs Recycling, dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024, vormt hét ...

natural-pavilion
TNO en Startblock over circulair bouwen: ‘In Holland groeit een huis’ Tot 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Maar hoe krijg je die enorme w...

Foto_Obesitas
Oproep om te stoppen met massief bouwen, tenzij het niet anders kan De bouwsector lijdt aan ‘materiaalobesitas’. Dit is de mening van Herre Elsenga, algemeen directeur ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Seijbel Photography-0347_WEB

Vakbeurs Recycling in Gorinchem brengt de gehele afvalsector samen

Onafhankelijk platform Vakbeurs Recycling, dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024, vormt hét netwerkmoment voor de afvalsector in Evenementenhal Gorinchem. Professionals op het gebied van recyclingtechniek en afvalmanagement ontmoeten elkaar deze drie dagen, om samen de weg in te slaan naar a... lees meer

Bouwstoffen

Niet-genormeerde stoffen in erkende kwaliteitsverklaring

De Omgevingswet heeft voor bouwstoffen, net als voor grond en baggerspecie, de milieuverklaring bodemkwaliteit geïntroduceerd. De milieuverklaring bodemkwaliteit (MVB) voor bouwstoffen wordt door de producent of leverancier van een bouwstof verstrekt bij de levering van de bouwstoffen. lees meer