We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie

dinsdag 15 augustus 2023

De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwerken een mooie gelegenheid om de voortgang van deze sector onder de loep te nemen. In dit artikel gaan we samen met Pascal Kregting, senior beleidsadviseur bij Bouwend Nederland, Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), verder in op dit onderwerp.

Delen

Positieve mindset

Pascal werkt vijf jaar bij de VBW en heeft de verschuiving gezien van een gesloten en niet-transparante sector naar een maatschappelijk betrokken sector. Duurzaam produceren is inmiddels een intrinsieke motivatie geworden voor Pascal en zijn collega's in de asfaltindustrie. Hij benadrukt dat de asfaltindustrie van oudsher altijd al een positieve mindset heeft gehad. Maar hij ziet de laatste jaren steeds meer een switch naar maatschappelijke betrokkenheid en klimaatbewust produceren. “De maatschappij verandert en je kunt dan niet vast blijven houden aan oude gewoonten.” De Nederlandse asfaltindustrie loopt ten opzichte van de asfaltsector in andere landen voorop. Maar ze blijven zichzelf de vraag stellen: Waar kunnen we op verbeteren? De eerste stap was om te kijken waar ze stonden in 2018-2019. Destijds lag het recyclingpercentage tussen de 35-40 procent. Pascal: “Een naïeve gedachte was dat het sowieso beter kon. We zijn ons gaan verdiepen in waar de mogelijkheden voor verbeteringen liggen op korte en lange termijn.”

100 procent recycling

En die vooruitgang is geboekt, zoals partiële recycling, waarbij 100 procent van het asfalt wordt gerecycled. ‘Het doel is om te kijken naar de materiaalstromen in Nederland en te bepalen wat maximaal haalbaar is vanuit het oogpunt van duurzaamheid en recycling.’ Ieder jaar wordt tussen de 5 en 6 miljoen ton asfalt geproduceerd en komt zo’n 3 tot 3,5 miljoen ton asfaltgranulaat (na frezen) vrij. 100 Procent van dit vrijgekomen asfaltgranulaat wordt ingezet voor hergebruik. Met de huidige vraag naar asfalt ligt het maximale recyclingpercentage tussen 50 en 60 procent. Om te kunnen voldoen aan een volledig 100 procent recycling van de geproduceerde asfaltwegen, zullen er in de toekomst andere afwegingen moeten worden gemaakt dan we in 2023 doen. Hierdoor moeten nu de percentages worden verhoogd. Standaardcontracten van overheidsinstanties zoals van Rijkswaterstaat bevatten momenteel een maximumpercentage, maar Pascal en zijn team dagen partijen zoals deze uit om dit percentage te verhogen. “Hoe meer recycling er plaatsvindt, hoe duurzamer het is.” Door te investeren en informatie te verzamelen, kan worden voorkomen dat asfalt laagwaardig wordt ingezet. Het is belangrijk om te weten wat er wordt weggegooid en wat er nog bruikbaar is. Dit geldt ook voor teerresten uit het verleden die naar de TAG reiniger moeten worden gebracht.

Beperkingen voor de industrie

Bij het verduurzamen van de asfaltindustrie wordt er niet alleen gekeken naar de recyclingpercentages, maar ook naar andere aspecten zoals emissies en totale milieu impact. “De industrie loopt tegen allerlei beperkingen aan vanwege de kleine omvang van ons land en de impact van de uitstoot op de regio. Zo is stikstof een nationaal beleid met regionale en lokale impact. Ook de emissie van ZZS is nationaal beleid met impact op de regio. Het is dan ook belangrijk dat er in Den Haag meer bekend wordt over wat er allemaal speelt in de asfaltindustrie. Een integraal beleid vanuit Den Haag is nodig, waarbij de verschillende aspecten die van nationaal en regionaal belang zijn worden afgewogen (voorbeelden hiervan zijn economische belangen, gezondheid, milieu enzovoort). Er wordt momenteel veel gevraagd van de industrie, zoals de inventarisatie van zeer veel verschillende en zeer grote hoeveelheden stoffen. Die inventarisatie bevat in sommige gevallen 6000 ZZS en 8000 potentiële pZZS. Het verschilt per omgevingsdienst hoe hiermee wordt omgegaan en van een groot deel van ZZS weten we nog niet hoe we ze moeten meten, laat staan dat we weten hoeveel er uit de schoorsteen komt.”

Hoge productietemperaturen uitfaseren

Tijdens de algemene ledenvergadering van VBW in 2021 is besloten om kritisch te kijken naar het laaghangend fruit als het gaat om het verduurzamen. Zo is er snel daarna een voorstel geschreven voor het uitfaseren van hoge productietemperaturen en de gehele achterban ging er gelijk mee akkoord. De grootste uitdaging daarbij is dat veruit de meeste opdrachten voor de aanleg van asfaltwegen valt onder provincies en gemeentes. Die laatste hebben niet altijd de capaciteit om de juiste technische inschattingen te maken en hebben daarbij uitdagingen met budgetten.

Maar de kosten van Warm Mix Asfalt (WMA) ten opzichte van Hot Mix Asfalt (HMA) liggen niet perse hoger, aldus Pascal. In dit geval is het meer een gevalletje: “wat de boer niet kent… “

Pascal: “we hebben er nationale en internationale experts bij gehaald en hen de vraag gesteld of er belemmeringen zijn op het gebied van regelgeving. Die waren er niet. Het enige is dat als je echt met veel lagere temperaturen gaat produceren je wel tegen extra kosten aanloopt. Maar überhaupt om na te gaan denken over het idee, was al een uitlokking van een allergische reactie.

We kunnen wachten op de overheid, maar we kunnen ook kijken naar wat we zelf kunnen doen, aldus Pascal. Zo zijn we als VBW verantwoordelijk bij asfaltproductie voor gebruik van minder energie. Dat kan bijvoorbeeld door het overkappen van voorraden grondstoffen om zo het vochtpercentage in granulaat te reduceren en hierdoor minder massa te verwarmen. Alles wat we kunnen doen proberen we te doen tegen redelijk gelijkblijvende kosten. Het verschilt per wegbeheerder of Warm Mix Asfalt geaccepteerd wordt en waar de intrinsieke motivatie vandaan komt. Maar als je ambities hebt, moet je die dan ook waar kunnen maken en soms moet er dan geld bij.

Rood asfalt

Als één van de weinige industrieën heeft de asfaltsector Product Category Rules (PCR) opgesteld ter uniformering van de uitvoering van LCA’s (Levens Cyclus Analyse, een instrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van bouwproducten). Zo stellen ze zichzelf de vraag: “wat zijn de grondstoffen die we niet hoogwaardig kunnen recyclen?” Blanke bindmiddelen voor gekleurd asfalt behoren daartoe. Hiervan ligt de milieudruk 4-6 keer hoger dan ander asfalt. “Om dit uit te faseren hebben we de wegbeheerder ook echt nodig” zegt Pascal. Rood asfalt is moeilijk in hergebruik en heeft een hogere milieu impact en dus faseren we dit uit. Aan de andere kant heeft rood asfalt wel een verkeersveiligheidsfunctie.

Nog een mogelijkheid is het kijken naar productinnovaties als een 100 procent biobased bindmiddel. Hiervoor zijn verschillende onderzoekstrajecten ingezet en de resultaten lijken tot op heden bijzonder goed uit te vallen.

Waar we naartoe moeten gaan is ketensamenwerking. Het delen van kennis, openstaan voor innovaties en samen werken naar een duurzamere toepassing van asfalt.

 • Recycling
 • Breken
 • Grondstoffen
 • Beleid
Gerelateerde artikelen
BRBS Recycling
Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen

De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische ind...

TAG kaarten
Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt

Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gerei...

BEwerken ONLINE
LCA MRPI Recyclinggranulaten vernieuwd

Aanvankelijk was de animo om de Levenscyclusdata (LCA cijfers) voor recyclinggranulaat te herzien niet groot. De milieu-impact is al laag en wezenlijke proceswijzigingen zijn beperkt, waardoor er niet...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving

De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zij...

BEwerken ONLINE
Recypedia: Bijproduct

Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.

BEwerken ONLINE
Teerhoudend asfalt volledig circulair

Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretar...

BEwerken ONLINE
Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken

Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat o...

BRBS Recycling
Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om ...

BRBS Recycling
Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)

Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogel...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BEwerken ONLINE
Vulstoffen

Vulstof is een fijn materiaal met korrels kleiner dan 63 μm. Vulstoffen worden gebruikt in beton en in asfalt, maar kennen ook toepassingen in vele andere industrieën (verf, kunststof, voeding, kerami...

BEwerken ONLINE
Generieke richtlijn grondstoffen voor circulair beton

De nieuwe CROW-CUR Richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton is beschikbaar. De Nederlandse overheid heeft de beleidsdoelstelling dat de Nederlandse ec...

Recypedia
Hydraulische slak

Hydraulisch recyclinggranulaat is een mengsel van meng- of betongranulaat waaraan 5 tot 20 % (m/m) hydraulische slak is toegevoegd. Hydraulische slak, ook wel stabilisator genoemd, heeft de eigen-scha...

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BEwerken ONLINE
Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële acti...

Keestrack R6e
Elektrificatie in de Nederlandse recyclingindustrie

Elektrificatie speelt een steeds grotere rol in verschillende industrieën, en de recyclingsector is daar geen uitzondering op. Bedrijven in de recyclingindustrie worden geconfronteerd met wet- en rege...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

Geopolymeerbeton
Recycling van geopolymeerbeton

Na jaren van praten over klimaatmaatregelen en over het Betonakkoord komt een groot deel van de betonwereld in actie voor de verduurzaming. Nieuwe grondstoffen voor beton en innovatieve betonsoorten v...

BRBS Recycling
Recycling glas en steenwol

Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het spannend te mogen spreken in Lissabon bij de afsluiting van het Wool2Loop project. Het hele proces beh...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1

De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de document...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto_Mark_Kuijken

Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik eenieder een gezond en succesvol 2024 toe. lees meer

Foto_Recypedia_AERIUS

AERIUS

AERIUS is het nationale instrumentarium voor berekening van stikstofdepositie. Het RIVM, vergunningverleners en overheden gebruiken AERIUS voor de monitoring van de stikstofdepositie. lees meer