We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Breken van puin onder de Omgevingswet

donderdag 21 april 2022

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) gedeeltelijk.

Delen

BEwerken vroeg Norma van den Wijngaard, senior adviseur milieu bij Milon om haar inzichten met betrekking tot de Omgevingswet te delen.  

Van den Wijngaard: “Als we de wetgever mogen geloven biedt de Omgevingswet veel voordelen. Het leek mij als milieu adviseur van MILON – en veelal bezig met advisering voor afvalverwerkende bedrijven – interessant om dit in de praktijk te toetsen voor een concrete activiteit, laten we als voorbeeld nemen het breken van puin.”

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn de milieuregels gebundeld die voorheen in het Activiteitenbesluit stonden. In het Bal is per activiteit aangegeven wat de definitie is van de milieubelastende activiteit (mba), welke regels van toepassing zijn op de milieubelastende activiteit en de vergunningplicht per mba. Puinbrekers hebben momenteel een omgevingsvergunning nodig op grond van de Wabo en hebben te maken met algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Wat volgt is de situatie voor het breken van puin vanaf 1 januari 2023 beschreven door Van den Wijngaard.

Milieu belastende activiteit (mba)

“Allereerst zoek ik in het Bal naar de paragraaf waar het breken van puin onder valt. Dan blijkt al direct dat het voordeel dat de regels overzichtelijk en gebundeld per mba zijn weergegeven teniet wordt gedaan doordat voor het breken van puin op drie plekken in het Bal regels zijn vastgesteld.” Het breken van puin is aangewezen als mba in onderstaande drie paragrafen uit het Bal:

 • Paragraaf 3.4.5 Minerale producten industrie;
 • Paragraaf 3.5.5 Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin;
 • Paragraaf 3.5.11 Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Deze zoektocht komt de duidelijkheid en overzichtelijkheid niet ten goede. Ik denk dat de wetgever zich hier niet goed heeft gerealiseerd dat puin een afvalstof is en daardoor in een apart regime valt. Helaas is onder de Omgevingswet de onduidelijkheid rondom het begrip afvalstof niet opgelost en blijft het voor alle afvalstoffen mogelijk dat meerdere paragrafen uit het Bal van toepassing zijn. Onze wetgever heeft geprobeerd om de regels voor het breken van puin op één hoop te schuiven met de regels voor het mechanisch bewerken van steen. Dat lijkt efficiënt, maar zoals u verderop zult lezen heeft dit grote consequenties voor het breken van puin. Het mobiel breken van bouw- en sloopafval is niet aangewezen als mba. De regels voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval vallen daarom niet onder het Bal maar zijn de te vinden in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Vergunningplicht

Nadat is bepaald of een activiteit is gedefinieerd als mba kan bepaald worden of deze vergunningplichtig is. De mba genoemd in artikel 3.167 “het voorbehandelen van ingezameld of afgegeven papierafval, kartonafval, textielafval, glasafval, puinafval of houtafval, voor verdere recycling” is niet vergunningplichtig en daarvoor gelden alleen algemene regels. Je zou kunnen denken dat voor het breken van puin geen vergunning meer nodig is.

Helaas hebben we dan te vroeg gejuicht want voor de andere twee mba’s is wel een vergunningplicht vastgelegd in de artikelen 3.115 Bal: “aanwijzing vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie overig” en 3.188 Bal: “aanwijzing vergunningplichtige gevallen: verkleinen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. In artikel 3.115 Bal is aangegeven dat het breken, malen, zeven of drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan, bij een capaciteit van 100.000.000 kg/jaar of meer vergunningplichtig is. In artikel 3.188 Bal is opgenomen dat het verkleinen (waaronder ook het breken valt) van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen vergunningplichtig is.

Voor het breken van puin is in twee artikelen een vergunningplicht aangewezen. Om te bepalen welk artikel voorgaat en op basis waarvan uiteindelijke vergunningplicht bepaald moet worden kijk ik welk artikel het meest ruim is gedefinieerd. De vergunningplicht uit artikel 3.184 Bal heeft geen ondergrens en omvat daarom meer dan de vergunningplicht uit artikel 3.115 Bal. Artikel 3.184 gaat daarom voor en daardoor is het breken van puin op een vaste locatie altijd vergunningplichtig, ongeacht de capaciteit.

Welke regels gelden voor het breken van puin

Na de onduidelijkheid rondom de definitie van de milieubelastende activiteit en de aanwijzing voor de vergunningplicht bepaal ik vervolgens welke regels van toepassing zijn op het breken van puin. Per mba bekijk ik de algemene regels die zijn aangewezen. Ik zie dat voor de drie mba verschillende regels uit de hoofdstukken 4 en 5 van het Bal gelden. Het Bal is zo opgebouwd dat per mba is aangegeven welke algemene regels van toepassing zijn. Ik zal u niet vermoeien met al deze regels maar ik wil wel de twee belangrijkste onderdelen uitlichten: regels voor de emissie van geluid en stof.

De regels uit paragraaf 4.19 van het Bal (het mechanisch bewerken van steen) zijn van toepassing op het breken van puin. Onder de Omgevingswet wordt het breken van puin beschouwd als een vorm van mechanische bewerking van steen. Dit lijkt mij in eerste opzicht ook wel logisch. Echter als ik zie welke regels zijn opgenomen voor het mechanisch bewerken van steen dan lijken deze vooral te zijn opgesteld voor het bewerken van natuursteen (denk aan aanrechtbladen en grafmonumenten). Het bewerken van natuursteen vindt op een hele andere wijze plaats dan het bewerken van puin. Zo wordt natuursteen nat bewerkt vanwege koeling. Ook zijn de installaties vele malen kleiner en inpandig te plaatsen. Dit geldt niet voor het breken van puin.

In artikel 4.313 Bal is opgenomen dat met het oog op het beperken van emissies in de lucht en het voorkomen of beperken van geluidhinder steen in een gesloten ruimte mechanisch moet worden bewerkt. Het inpandig plaatsen van een puinbreker is jaren terug al onderwerp van discussie geweest en lijkt nu via een achterdeurtje in de Omgevingswet nieuw leven ingeblazen te worden. Het had onze wetgever gesierd als hier vooraf open en eerlijk discussie over was gevoerd met alle stakeholders en niet op deze manier in de Omgevingswet was beland. De gevolgen van deze regels zijn dat het breken van puin inpandig moet plaatvinden en de vrijkomende emissie gekanaliseerd (via een puntbron) moet worden afgezogen. Los van de vraag of het mogelijk is een breekinstallatie inpandig te plaatsen betekent dit dat door de grote hoogte die de hal moet hebben, strijdigheid met de regels uit het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) kan ontstaan waardoor het maar de vraag is of een dergelijke hal gerealiseerd kan worden op locatie. Daarnaast kunnen problemen ontstaan met de wet- en regelgeving op gebied van arbeidsomstandigheden vanwege stof- en geluidemissie in een gesloten ruimte. De consequenties voor de bedrijven zijn behoorlijk en de inspanning die moet worden geleverd om hieraan te kunnen voldoen groot.

Mogelijkheden voor afwijking maatwerkvoorschriften

In het Bal zijn net als in het Activiteitenbesluit mogelijkheden voor maatwerk opgenomen. Het bevoegd gezag kan met maatwerk toestaan dat het bedrijf een gelijkwaardige maatregel toepast. Een maatregel is gelijkwaardig als dit aan hetzelfde doel voldoet als de maatregel die het Bal noemt. In dit geval noemt het Bal dat activiteiten waar emissies naar de lucht bij vrijkomen of geluidhinder veroorzaken in een gesloten ruimte moeten plaatsvinden. Het doel is het beperken van diffuse stofemissie en het voorkomen of beperken van geluidhinder.

Als inpandig breken niet mogelijk is moet het bedrijf aantonen dat bij het breken op het buitenterrein nog steeds wordt voldaan aan bijvoorbeeld de ter plaatse geldende geluidnormen en als dat niet het geval blijkt te zijn dan dienen geluidwerende maatregelen en voorzieningen te worden getroffen. Daarnaast moet het bedrijf aangeven op welke wijze wordt voorkomen dat diffuse stofemissies buiten het bedrijfsterrein kunnen plaatsvinden bij het uitpandig breken van puin. Dit kan bijvoorbeeld door bevochtigingsmaatregelen of het plaatsen van puntafzuiging aan de in- en uitvoerzijde van de breker of een combinatie van beide maatregelen. Het aantonen dat deze maatregelen gelijkwaardig zijn kan alleen door het meten van emissies. Voor de emissie van stof vanuit een puntafzuiging geldt eenzelfde emissie eis (5 mg/m3) als voor een gekanaliseerde afvoer vanuit een gebouw. Het bevoegd gezag zal verlangen dat door het bedrijf wordt aangetoond dat aan deze norm wordt voldaan. Dit kan tot een extra onderzoeksverplichting (meten of berekenen) leiden naast de akoestische berekening die moet worden uitgevoerd als de breker uitpandig is opgesteld.

Uiteindelijk beoordeelt het bevoegd gezag of deze maatregelen inderdaad als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt.

Foto van Gebr. van den Brand en van Oort B.V.

 • Legal
 • Breken
 • Recycling
 • Wetgeving
 • Dossiers
Gerelateerde artikelen
BRBS Recycling
Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw-...

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

Foto Jeanette_web
ZZS in afvalstoffen

Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten...

BRBS Recycling
De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij...

Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

BEwerken ONLINE
CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel

Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn...

BRBS Recycling
Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels

Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevings...

BRBS Recycling
Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden

BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is kla...

BEwerken ONLINE
Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële acti...

BEwerken ONLINE
Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?

Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in...

BEwerken ONLINE
Een handhavingswaarschuwing en nu?

Nederland telt op dit moment 161 Natura 2000-gebieden. Ter voorkoming dat de natuur in ons land nog verder achteruitgaat, zijn er eind 2018 zo’n 400 extra maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren ook...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1

De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de document...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BEwerken ONLINE
Vulstoffen

Vulstof is een fijn materiaal met korrels kleiner dan 63 μm. Vulstoffen worden gebruikt in beton en in asfalt, maar kennen ook toepassingen in vele andere industrieën (verf, kunststof, voeding, kerami...

BEwerken ONLINE
Generieke richtlijn grondstoffen voor circulair beton

De nieuwe CROW-CUR Richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton is beschikbaar. De Nederlandse overheid heeft de beleidsdoelstelling dat de Nederlandse ec...

Recypedia
Hydraulische slak

Hydraulisch recyclinggranulaat is een mengsel van meng- of betongranulaat waaraan 5 tot 20 % (m/m) hydraulische slak is toegevoegd. Hydraulische slak, ook wel stabilisator genoemd, heeft de eigen-scha...

BRBS Recycling
Hoe mooi kan het zijn, permanente CO2 opslag in betongranulaat

Het is al mooi als je van afval – betonpuin – een hoogwaardige grondstof maakt voor nieuw beton – betongranulaat. Waardoor beton circulair wordt. Nog mooier is het als je tijdens de productie van beto...

BRBS Recycling
Provinciale CE plannen

Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie a...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta...

Foto_Geveleconomie
Rijksoverheid onderstreept belang van een Circulaire Geveleconomie Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Vivianne...

Renewi_web
Renewi opent nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunststoffen in Eindhoven Waste-to-productbedrijf Renewi opende eerder dit jaar een nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunst...

Seijbel Photography-0347_WEB
Vakbeurs Recycling in Gorinchem brengt de gehele afvalsector samen Onafhankelijk platform Vakbeurs Recycling, dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024, vormt hét ...

natural-pavilion
TNO en Startblock over circulair bouwen: ‘In Holland groeit een huis’ Tot 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Maar hoe krijg je die enorme w...

Foto_Obesitas
Oproep om te stoppen met massief bouwen, tenzij het niet anders kan De bouwsector lijdt aan ‘materiaalobesitas’. Dit is de mening van Herre Elsenga, algemeen directeur ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto_Geveleconomie

Rijksoverheid onderstreept belang van een Circulaire Geveleconomie

Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat hebben onlangs het Akkoord Circulaire Geveleconomie ondertekend. Zij onderstrepen hiermee het belang van een circulaire geveleconomie. De betrokken brancheorg... lees meer

Urban Mining -EIB rapport

Materiaalstromen in de bouw en infra

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaals... lees meer