We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden

dinsdag 11 januari 2022

BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is klaar, het wachten is op de ICT-tool. Welke veranderingen komen eraan, wat voor impact heeft het op de bedrijfsvoering, huidige vergunningen en toekomstige activiteiten?

Delen

Één ding is zeker: de pakweg 600 artikelen tellende Omgevingswet mag dan nog maar tien procent zijn van de nu geldende wetsartikelen, maar ook dat zullen ondernemers nog steeds veel vinden.  “Het goede nieuws is, dat zij die artikelen ook bij lange na niet allemaal hoeven te lezen”, aldus Van den Broek. Veel bedrijven hebben nu al te maken met het Activiteitenbesluit, dat straks wordt vervangen door het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat is zo opgebouwd dat de ondernemer direct kan zien wat  van belang is voor zijn bedrijf. Nu heet een bedrijf nog een inrichting, straks een milieubelastende activiteit. De vragen waarop het Bal een antwoord geeft zijn: welke milieubelastende activiteit voer ik uit, is daar een vergunning voor nodig en gelden algemene regels, net als nu in het Activiteitenbesluit? Volgens Van den Broek is de Omgevingswet een verbetering ten opzichte van wat er nu ligt. Van den Broek: “de Omgevingswet bundelt 26 wetten; 135 uitvoeringsregelingen worden teruggebracht tot vijf algemene maatregelen van bestuur en een Omgevingsregeling. Dat niet alleen, de structuur en de opzet van deze wetgeving is toegankelijker. Momenteel moet je ieder hoofdstuk van het Activiteitenbesluit doorlezen om te kijken of jouw activiteit hieronder valt; dat verandert drastisch. De lees- en toepasbaarheid wordt vele malen gemakkelijker. Nog belangrijker is, dat de Omgevingswet een cultuurverandering beoogt: de overheid moet meer oog hebben voor initiatieven van ondernemers. Voor wat wel kan en niet alleen voor wat niet kan.”

Van doolhof naar richtingaanwijzer

Zodra je duidelijk hebt welke activiteiten jouw onderneming uitvoert, zoek je deze per activiteit op in het Bal. Activiteit gevonden? Dan word je vanzelf naar de goede plek geleid waar de bijbehorende voorschriften en eventueel een vergunningplicht zijn opgenomen. De ondernemer wordt niet meer het doolhof ingestuurd, maar vertrekt met een richtingaanwijzer naar datgene wat van belang is voor de uitvoering van deze activiteiten. De andere regels zijn dan niet meer relevant, behalve een specifieke zorgplicht die voor alle bedrijven geldt; wie zich aan het Bal en de vergunning houdt, zal echter niet snel met die zorgplicht te maken krijgen.

Vergunningplicht en maatwerk

Afvalverwerkers en recyclers kennen verschillende soorten vergunningen en meldplichten. Dat blijft zo. Het Bal geeft aan wanneer de vergunning is vereist of wanneer een melding voldoende is. Omdat het begrip inrichting verdwijnt is de milieubelastende activiteit het uitgangspunt. Een bijzondere plaats is er voor de IPPC-installatie. Die is per definitie geclassificeerd als een complex bedrijf en voor deze bedrijven is een vergunning vereist, die meestal in overleg met het bevoegd gezag – gemeente of provincie - wordt opgesteld. In principe gelden dan niet of nauwelijks de voorschriften van het Bal, al kunnen deze wel model staan voor een vergunningvoorschrift. Nieuw is wel dat de overheid leges mag gaan vragen voor de milieuomgevingsvergunning; die leges waren in 1998 afgeschaft.

Mocht men meerdere activiteiten uitvoeren zoals transport en inhouse onderhoud van het wagenpark, dan dient de ondernemer voor beide activiteiten te kijken wat van toepassing is. Bij een kleine omvang van de activiteit is vaak geen vergunning nodig, maar is er mogelijk alleen een meldplicht. In de Omgevingswet staat duidelijk beschreven wat de omvang  is van bepaalde activiteiten en wanneer daarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Zo zullen kleinschalige lasactiviteiten gewoonlijk onder algemene regels vallen en niet meer apart in de vergunning hoeven te worden geregeld.

Waar moet je op letten?

Om te voorkomen dat een bedrijf onnodig veel tijd besteedt aan de Omgevingswet, geeft  Van den Broek een aantal waardevolle tips. Dit zorgt voor een gerichte benadering van bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de Omgevingswet en de daarbij behorende vergunnings- en meldingsplichten.

 1. Kijk in het Bal alleen naar de activiteiten van jouw bedrijf. De rest is overbodig.
 2. Let op de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Elke provincie en gemeente is verantwoordelijk voor een omgevingsvisie (NOVI, POVI en GOVI)1. Deze visie bepaalt of men wil saneren of juist opbouwen in een bepaalde activiteit en op bepaalde locaties. Deze kennis is voor ondernemers van belang voor de toekomst van hun bedrijfsvoering.
 3. Bekijk het omgevingsplan2. Iedere gemeente heeft dit vanaf 1 juli 2022 automatisch. Dit is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Echter zijn alle bestemmingsplannen van een gemeente hierin samengevoegd. In het omgevingsplan staat ook een aantal gemeentelijke verordeningen. Men kan hier tegen in beroep gaan, net zoals nu tegen onderdelen welke in de huidige bestemmingsplannen zijn opgenomen.
 4. VNO-NCW, MKB-Nederland en de aangesloten branches staan open voor het melden van volgens hen onwerkbare regels of voorschriften in de Omgevingswet en het Bal, maar ook in het Omgevingsbesluit (procedures), het Besluit bouwwerken leefomgeving (vervangt het Bouwbesluit) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (beoordelingsregels vergunningen). Die punten worden dan bij de overheid neergelegd. Hij verwacht dat er in dat verband nog een of meerdere  veegregelingen worden opgesteld, waarin dit soort fouten in de wet kunnen worden gerepareerd3. Een voorbeeld is het voorschrift dat de activiteit “bewerken van steen” in een gesloten ruimte moet gaan plaatsvinden. Van den Broek geeft aan dat het goed is dat BRBS Recycling dit punt aanpakt en volgt deze discussie op de voet.

Decentralisatie van regelingen

Voor milieubelastende activiteiten gelden algemene regels. Bij het opstellen van de Omgevingswet is gestreefd naar vereenvoudiging waarbij er een aantal activiteiten niet meer landelijk wordt geregeld in het Activiteitenbesluit, maar lokaal in het omgevingsplan. Dit houdt in dat er op lokaal niveau meer ruimte is voor invulling voor met name die zaken die ook lokaal beoordeeld kunnen worden: zoals bijvoorbeeld verkeers- en geluidsbelasting. Dit houdt wel in dat je als bedrijf alert moet blijven op de lokale besluitvorming en die zo nodig moet beïnvloeden.

Huidige vergunningen

Als vergund bedrijf heb je vastgelegde rechten in afstemming met de huidige regelgeving. Wat is de impact van de Omgevingswet op deze reeds verstrekte vergunningen?

Van den Broek: “er bestaat overgangsrecht, dat betekent dat verleende vergunningen blijven bestaan. Heb je momenteel een vergunning voor een bepaalde inrichting, dan geldt deze automatisch als een vergunning voor een milieubelastende activiteit. Als een vergunning is aangevraagd, mag die worden afgewerkt volgens de geldende regels. Gemeenten kunnen niet zomaar ambtshalve een bestaande vergunning wijzigen. Een toezichthouder kan natuurlijk wel ingrijpen als een bedrijf geen vergunning heeft, waar dat wel moet. Maar dat is nu ook al zo.”   Van den Broek wijst er op dat de insteek van de Omgevingswet is dat de vergunningverlener de intentie heeft de ondernemer vlot aan een vergunning te helpen. Een positieve insteek. Dat geldt ook bij maatwerk: “dit is niet bedoeld om het voor ondernemers moeilijker te maken maar om de vergunningverlener de ruimte te geven om af te wijken van de Omgevingswet en soms ook te versoepelen waar dat mogelijk is.” Volgens Van den Broek hoeft men zich in de meeste gevallen geen zorgen te maken. Het is zaak dat brancheorganisaties zoals BRBS Recycling hun leden adviseren omtrent het Bal en de daarin geregelde meld- of vergunningsplicht.

Digitale tools

Nog een ding wil Van den Broek kwijt. Bedrijven zijn nu gewend aan ruimtelijkeplannen.nl om te weten wat het bestemmingsplan toestaat, het Omgevingsloket Online (OLO) om vergunningen aan te vragen en de Activiteiten Internetmodule (AIM) om een melding te kunnen doen op basis van het Activiteitenbesluit. Straks moet dat allemaal met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). VNO-NCW, MKB-Nederland en branches zijn bezig om dat DSO te testen, zodat het zo gebruikersvriendelijk mogelijk wordt voor ondernemers.

Heb je na het lezen van dit artikel vragen? Meer informatie kun je vinden op websites zoals:
https://www.vno-ncw.nl/standpunten/omgevingswet
https://www.mkb.nl/standpunten/omgevingswet
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl
https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet
https://www.ipo.nl/

1 NOVI, POVI en GOVI zijn respectievelijk de Nationale, Provinciale en Gemeentelijke omgevingsvisie
2 Als op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking treedt, vormen alle bestemmingsplannen van een gemeente automatisch samen één omgevingsplan.
3 Eind 2021 wordt een veegregeling verwacht, die nog wat onderdelen van de regels aanpast. Dit is voor bedrijven het moment om te vragen om aanpassingen van bepaalde onderdelen. Deze kunnen ook gemeld worden bij Jan van den Broek (broek@vnoncw-mkb.nl).

 • Legal
 • Circulaire Economie
 • Recycling
 • Wetgeving
 • Dossiers
Gerelateerde artikelen
BEwerken ONLINE
CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel

Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn...

BRBS Recycling
Provinciale CE plannen

Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie a...

Foto Jeanette_web
ZZS in afvalstoffen

Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten...

BRBS Recycling
De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet...

BRBS Recycling
Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw-...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij...

Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm...

BRBS Recycling
Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels

Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevings...

BEwerken ONLINE
Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële acti...

BEwerken ONLINE
Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?

Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in...

BEwerken ONLINE
Een handhavingswaarschuwing en nu?

Nederland telt op dit moment 161 Natura 2000-gebieden. Ter voorkoming dat de natuur in ons land nog verder achteruitgaat, zijn er eind 2018 zo’n 400 extra maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren ook...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?

De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten...

Foto Marieke van der Werf
Circulaire economie is geen middel, maar een doel!

“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit...

BEwerken ONLINE
Verandering van spelregels nodig

In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voo...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BRBS Recycling
Hoe mooi kan het zijn, permanente CO2 opslag in betongranulaat

Het is al mooi als je van afval – betonpuin – een hoogwaardige grondstof maakt voor nieuw beton – betongranulaat. Waardoor beton circulair wordt. Nog mooier is het als je tijdens de productie van beto...

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BRBS Recycling
Update Pilot brandverzekering

Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wak...

BRBS Recycling
Hoe hoog leg jij de lat?

Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veilighe...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Foto_Mark_Kuijken
Water aan de lippen Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto_Juridische_Bijdrage

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in het toezicht op en de handhaving van regels omtrent de fysieke leefomgeving. In dit artikel staat de auteur stil bij de hoofdlijnen van de veranderingen. Wat betekent het uitgangspunt van minder vergunn... lees meer

Foto_Mark_Kuijken

Water aan de lippen

Op 17 januari 2024 richtte ik als voorzitter van BRBS Recycling het woord tot de leden en donateurs van onze vereniging tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aan het eind van mijn nieuwjaarspeech wenste ik eenieder een gezond en succesvol 2024 toe. lees meer