We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels

dinsdag 15 februari 2022

Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevingsrecht.

Delen

In deze bijdrage sta ik stil bij een belangrijk thema in de Omgevingswet, namelijk flexibiltiet. Kan van een eis die in een rijksregel is gesteld worden afgeweken, en zo ja, door welk bevoegd gezag en op welke wijze? De focus in het artikel ligt op het afwijken van rijksregels voor milieubelastende activiteiten die onder de Omgevingswet zijn te vinden in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het Bal is te vergelijken met het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer.

Lokaal maatwerk

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is ruimte voor lokaal maatwerk. Centraal daarbij staat het principe ‘decentraal, tenzij’. De decentrale overheid, bijvoorbeeld de provincie, de gemeente of het waterschap, is aan zet wanneer hij wil afwijken van de standaardregels. De gedachte is dat de decentrale overheid dichter bij de burger en het bedrijfsleven staat en dus ook het beste maatwerk kan leveren. Zo kan beter worden ingespeeld op onvoorziene situaties, bijzondere gevallen en lokale omstandigheden die de kwaliteit van de fysieke leefomgeving beïnvloeden.

Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften

De belangrijkste instrumenten voor de decentrale overheid om af te wijken van rijksregels zijn het vaststellen van maatwerkregels of het opleggen van maatwerkvoorschriften. Maar wat zijn dat precies? Een matwerkregel geldt voor iedereen die in het gebied waarop de maatwerkregel ziet, activiteiten verricht. Het is dus een algemene regel die proactief wordt opgesteld (bijvoorbeeld naar aanleiding van een omgevingsvisie). Een maatwerkvoorschrift geldt alleen voor degene die een bepaalde activiteit verricht. Het is dus een beschikking die reactief wordt gesteld (bijvoorbeeld na het doen van een melding). Waar vinden we de maatwerkregels straks? Een gemeente kan in haar omgevingsplan maatwerkregels stellen die bijvoorbeeld gelden voor alle bedrijven op het plaatselijke bedrijventerrein. Voor de provincie bestaat de mogelijkheid maatwerkregels vast te stellen in haar omgevingsverordening. Wanneer er slechts voor één of enkele bedrijven behoefte bestaat aan flexibiliteit, dan kan de gemeente voor maatwerkvoorschriften kiezen.

Het (vast)stellen van maatwerkregels en maatwerkvoorschriften kent wel zijn grenzen. Het Bal bepaalt  wanneer er (niet) kan worden afgeweken. Zo kunnen internationale milieuverdragen eisen dat een bepaalde norm geldt. Dan is de rijksregel hard en kan er niet van worden afgeweken. De flexibiliteit van maatwerkregels en maatwerkvoorschriften werkt twee kanten op: zowel strengere als soepelere voorschriften zijn mogelijk. Maar ook hier weer met de verbijzondering dat de keuzevrijheid soms is beperkt en er alleen stengere voorschriften kunnen worden gesteld. De rijksregel is in dat geval de ondergrens. Het verdient dus aanbeveling om goed te (laten) bekijken of voor uw situatie maatwerk mogelijk is.

Een voorbeeld. In artikel 4.1249 van het Bal is de verplichting opgenomen dat een afvalstoffenadministratie moet worden bijgehouden van de opgeslagen partijen grond of baggerspecie. Dit met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen. In de administratie moet per partij worden geregistreerd de herkomst, de kwaliteit, de plaats en de hoeveelheid opslag.  Via een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift kan de decentrale overheid van deze rijksregel afwijken. Zo is het mogelijk om meer of mindere eisen aan de administratie te stellen.

Gelijkwaardige maatregel

Een derde vorm van flexibiliteit is de mogelijkheid voor de decentrale overheid om een maatregel toe te staan die gelijkwaardig is aan de in de rijksregels voorgeschreven eis. De wetgever heeft met deze mogelijkheid onder andere beoogd innovatie te bevorderen. Ondernemers kunnen dan kiezen voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als alternatief voor een voorschreven maatregel, vermits ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt. De decentrale overheid moet hier dus wel mee instemmen.

Tot slot

Een belangrijke slotvraag is: moet ik meteen na inwerkingtreding van de Omgevingswet rekening houden met de mogelijkheid dat er maatwerkregels of maatwerkvoorschriften worden gesteld? In algemeen zin geldt dat sprake is van overgangsrecht. Bestaande vergunning- en maatwerkvoorschriften blijven bijvoorbeeld nog (een tijd lang) gelden en de algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit eveneens. Het verdient wel aanbeveling om te inventariseren welke rijksregels voor uw bedrijf in de toekomst gaan gelden en of maatwerk mogelijk is.

 • Legal
 • Dossier
 • Recycling
 • Afvalstoffen
 • Wetgeving
 • Dossiers
Gerelateerde artikelen
Foto Jeanette_web
ZZS in afvalstoffen

Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten...

BRBS Recycling
De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet...

BRBS Recycling
Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw-...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij...

Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

BRBS Recycling
Update Pilot brandverzekering

Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wak...

BRBS Recycling
Hoe hoog leg jij de lat?

Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veilighe...

BEwerken ONLINE
Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële acti...

BEwerken ONLINE
Inventariseren Zeer Zorgwekkende Stoffen in afvalstoffen: wie is aan zet?

Veel bedrijven in de sloop- en recyclingsector worden de laatste tijd geconfronteerd met verzoeken van het bevoegd gezag om inzichtelijk te maken of, en zo ja, welke Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in...

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm...

BEwerken ONLINE
CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel

Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn...

BRBS Recycling
Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden

BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is kla...

BEwerken ONLINE
Brand is niet per definitie failliet

Branden bij bedrijven zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten. Wel is het mogelijk de kans op brand aanzienlijk te verkleinen. Burghgraef van Tiel & Partners is gespecialiseerd in het beoordelen van...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheid: geest uit het verleden

De overheid wil de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangrijpen voor een uitbreiding van het instrument financiële zekerheid. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag afvalverwerkende bedrijven ka...

BEwerken ONLINE
Een handhavingswaarschuwing en nu?

Nederland telt op dit moment 161 Natura 2000-gebieden. Ter voorkoming dat de natuur in ons land nog verder achteruitgaat, zijn er eind 2018 zo’n 400 extra maatregelen aangekondigd. Daartoe behoren ook...

BRBS Recycling
Hoe mooi kan het zijn, permanente CO2 opslag in betongranulaat

Het is al mooi als je van afval – betonpuin – een hoogwaardige grondstof maakt voor nieuw beton – betongranulaat. Waardoor beton circulair wordt. Nog mooier is het als je tijdens de productie van beto...

BRBS Recycling
Provinciale CE plannen

Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie a...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta...

BRBS Recycling
Warmdraaien voor de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden ...

BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval? Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, ...

FOTO_web
Nieuwe Duitse eisen voor gebruik secundaire bouwmaterialen Duitsland produceert jaarlijks ongeveer 260 miljoen ton minerale afvalstoffen. Het gebruik van deze ...

Logo BEwerken 25 jaar
25 jaar BEwerken #1 “Als voorzitter van de BRBS heb ik de eer om aan u het eerste exemplaar van ‘BEwerken’ te mogen aanb...

IJsselhallen_Zwolle_WEB
Maximaal hergebruik in nieuwe stadsbuurt De gemeente Zwolle laat een groot deel van de IJsselhallen aan de Rieteweg slopen. Met dit werk maak...

Vloeren
CISUFLO: Verbetering circulariteit binnen Europese vloerensector Binnen de Europese vloerensector wordt naar schatting slechts vijf procent gerecycled. Hoewel er ini...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Urban Mining -EIB rapport

Materiaalstromen in de bouw en infra

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaals... lees meer

Foto_Juridische_Bijdrage

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in het toezicht op en de handhaving van regels omtrent de fysieke leefomgeving. In dit artikel staat de auteur stil bij de hoofdlijnen van de veranderingen. Wat betekent het uitgangspunt van minder vergunn... lees meer