We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 9 – Een blik vooruit

donderdag 10 november 2022

Recyclinggranulaat wordt al meer dan 50 jaar op dezelfde manier gemaakt. Bijna 100% van het steenachtig afval dat vrijkomt wordt gerecycled. De circa 25 Mton die hiermee wordt gerecycled is nog steeds de hoeksteen van de succescijfers die Nederland ieder jaar realiseert. Is er dan nog te verwachten dat er in de toekomst veel verandert? Ja dus, de regels veranderden continu, maar ook de maatschappelijke impact daarvan. In dit afsluitende artikel van de serie Recyclinggranulaat – kwaliteit kijken we vooruit.

Delen

Van een horizontale naar een verticale bedrijfskolom

Een tendens is dat we grondstoffen in de keten willen houden: oud beton naar nieuw beton, oude baksteen naar nieuwe baksteen enzoverder. Met name aan de circulariteit van beton wordt hard getrokken. Rijkswaterstaat heeft afgekondigd te willen stoppen met beton onder de weg. Dit is ook de ambitie van het Betonakkoord: 100% van het vrijkomende beton terug in nieuw beton. Het werpt vruchten af, maar er moet nog veel gebeuren.

Het toepassen van recyclinggranulaat onder de weg wordt als downcycling bestempeld. In een eerder artikel in deze reeks is dat genuanceerd, maar als dit waardeoordeel betekent dat deze toepassing in de toekomst moet worden voorkomen, wat is dan het alternatief?

In de toekomst zullen ook de moeilijke stromen moeten worden opgepakt. Beton is het meest gemakkelijk te recyclen stukje steen. Andere soorten zoals: baksteen, kalkzandsteen, porisosteen, cellenbeton, keramiek, gips zijn moeilijker recyclebaar. Wat houden we over als alleen beton deze aandacht krijgt? Daarom: begin ook aan de moeilijker stromen, dan gaat de totale kwaliteit sneller omhoog. En besteed daarbij ook aandacht aan de fijne fracties.

De term downcycling daagt uit tot nadenken over een alternatieve wegfundering die kwantitatief en kwalitatief passend is. BRBS Recycling liet onderzoek doen en stelt vast dat bij afnemend betongehalte in het menggranulaat de kwaliteit van de fundering vrijwel evenredig minder wordt. Dikker asfalt, meer cement of meer import van steenslag uit het buitenland zijn geen duurzame oplossingen daarvoor. Maar wat dan wel? Er zijn kansrijke innovaties, maar de benodigde alternatieve grondstoffen zijn vaak maar beperkt voorradig. Kwantitatief is dit nog een omvangrijke opgave.

Innovatie

Na vele jaren dezelfde breektechnieken te hebben gezien, worden nu nieuwe technieken ontwikkeld waarmee de oorspronkelijke grondstoffen uit beton kunnen worden teruggewonnen. Uit oud beton wordt met deze technieken een grove, fijne en vulstoffractie geproduceerd. Hiermee kunnen hoge percentages primair materiaal worden vervangen. Omdat ook met de conventionele breektechnieken het oude beton in nieuwe beton kan worden toegepast, zal de kracht van deze innovatie moeten liggen in de hoogwaardiger grondstoffen die de nieuwe technieken opleveren en de flexibiliteit waarmee deze inzetbaar zijn. Vooral de fijnste fracties zijn hierbij van belang, maar of deze de benodigde waarde opleveren is nog onduidelijk.

Eigenlijk niet echt een innovatie, maar vaak genoemd, is de wens om circulaire marktplaatsen en hubs te creëren. Locaties waar oude materialen worden verzameld, opgewerkt en beschikbaar zijn voor de handel en nieuwbouw. Die plaatsen zijn er echter al en bestaan al lange tijd. Nieuw elan vanuit de circulaire gedachte kan echter de boost geven die zij nodig hebben. Voordeel van bestaande is dat deze zijn gesitueerd op daarvoor door maatschappij en overheid gecreëerde bedrijfsterreinen met alle benodigde kennis, voorzieningen, milieubeschermende maatregelen en vergunningen. Deze kunnen zich in de nabije toekomst verder ontwikkelen tot volledig circulaire centra. Fysieke uitbreiding is bij succes onontkoombaar.

Mobiel

Mobiel bespaart transport en dus CO2. Oppervlakkig gezien klopt dat. Omdat materiaal niet wordt afgevoerd, maar ter plaatse wordt gebroken ligt een beperking van energiegebruik voor de hand. Dan moet het gerecyclede product wel volledig ter plaatse en op hoogwaardige wijze worden toegepast. Dat lukt niet vaak en dan is de afweging minder duidelijk. Uit oogpunt van grondstoffen en waardecreatie, bijvoorbeeld bij het opwerken van oud beton voor nieuw beton, zijn aanvullende technieken nodig om het product verder te reinigen. Dit is mobiel moeilijk te realiseren. Daarbij komen nog de logistieke randvoorwaarden, zoals buffering (hubs, zie boven) die nodig zijn voor een constante toelevering naar afnemers. Te verwachten is dat de circulaire economie meer zal vragen om productkwaliteit, continuïteit en constantheid. Grondstoffen en waardebehoud daarvan worden steeds belangrijker ten opzichte van energie en CO2. Mobiel breken heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld en voorziet in een behoefte, maar zal ook mee moeten gaan in deze ontwikkelingen. De toekomst zal uitwijzen hoe dit gaat verlopen, maar de vraag is of de markt zelf in staat is om hier de juiste richting aan te geven.

Recyclebaarheid: (g)een technisch verhaal

In de toekomst zullen producten gemakkelijker moeten kunnen worden hergebruikt, hersteld en uiteindelijk moeten deze altijd kunnen worden gerecycled. Recyclebaarheid is daarmee altijd noodzakelijk. Gelukkig is daar veel aandacht voor. Technisch en theoretisch kan een product recyclebaar zijn, maar de echte maatlat is dat het in de praktijk wordt waargemaakt. Dat betekent dan naast technische eisen (losmaakbaar, verwerkbaar, kwaliteit) zeker ook aan eisen op gebied van economische haalbaarheid moet worden voldaan. Het gaat dan om inzameling, logistiek, bereikbaarheid, schaalgrootte, arbo, afzet, imago en alle andere zaken die een succes maken van gerecyclede grondstoffen. Zonder invulling van deze randvoorwaarden zal recycling niet van de grond komen, ook al zijn de producten theoretisch recyclebaar. Notie is dat fouten die we op dit vlak momenteel maken, in de toekomst verlies betekenen.

De laatste tijd zijn er voldoende voorbeelden van beloftevolle recycling te benoemen van afvalstromen die veel potentie hebben maar die ook kwetsbaar zijn: asbestrecycling, EPS, PMC, TAG. Deze verdienen steun om niet alleen van de grond te komen maar ook om een vaste plaats te vinden in de betreffende grondstoffenketens.

Hoogwaardigheid – eis recycled content!

Als aan het einde (= begin) van de keten de marktvraag wordt gecreëerd, dan is de ervaring dat de keten zich daarop inricht. Voorbeeld is dat bij toegenomen behoefte aan zuiver beton uit sloop zichtbaar is dat de beloning hiervoor hoger wordt. Door uitvraag van hoogwaardiger recyclinggrondstoffen wordt ook hoogwaardige recycling gestimuleerd. Randvoorwaarde is steeds dat dat economisch haalbaar is. Anders gebeurt er niets. Dat vergt afstemming tussen de recycling en de afnemer: welke kwaliteit voor welke prijs. Een gerichte uitvraag kan dit stimuleren.

De drang naar hoogwaardiger kan ook leiden tot afromen van de beste delen uit de afvalstroom. Als dat echter betekent dat de residustroom groter wordt (storten en verbranden), dan is het de vraag of dat werkelijk een stap voorwaarts is. Beleidsmatig bekeken komt de lastige afweging naar voren tussen hoogwaardig, maar selectiever recyclen met meer residu, versus een lagere kwaliteit met minder residu en een hoger recyclingpercentage. Voor steenachtig afval dat als menggranulaat zijn weg gemakkelijk vindt, is dit een relevante vraag: wat betekent het afromen van beton uit deze stroom? De scheidslijn zal mede afhangen van de waardering voor het product door de afnemer (opbrengst) en de vraag wat er met de rest van betreffende afvalstroom nog kan (kosten). Het is een beleidsmatige optimalisatievraag, waar de commerciële markt vanuit zichzelf niet grootschalig aan toe zal komen.

Verwacht mag worden dat op lange termijn hoogwaardiger recycling beter mogelijk zal zijn door beter ontworpen producten en bouwwerken. Voor de kortere termijn (dat gaat nog decennia duren) zal betere afstemming met sanering, sloop en inzameling nodig zijn. Alleen al behoud van de huidige kwaliteit is een uitdaging. In de bouw zijn in de afgelopen decennia vele materialen gebruikt die de recycling niet eenvoudiger maken. Ook in nieuwe bouwproducten zitten recyclingproblemen. We zijn er nog lang niet en vooralsnog zal de sloopafvalstroom complexer worden als erfenis uit de eerdere bouwpraktijk.

Wind mee?

De wens om een circulaire en duurzame economie te realiseren levert veel kansen op. Positief, maar vanzelf gaat het zeker niet. De einde-afval status voor recyclinggranulaten is een positief voorbeeld, maar krijgt nog weinig navolging. Veel, ook nieuwe, regelgeving is ronduit belemmerend en werkt zelf averechts. Voorbeelden genoeg: Omgevingswet, verplichting tot binnen breken en financiële zekerheidsstelling. Besluit bodemkwaliteit, onduidelijkheid in eisen en decentralisatie. LAP3: gebrek aan instrumentatie en prioritering voor beheersing van ZZS. Het VTH stelsel hapert. En dan nog Europese regelgeving zoals de Bouwproductenverordening die het private stelsel van certificering (kwaliteit!) onder druk zet. Alles bij elkaar is het een hele opgave om te blijven recyclen, laat staan om circulair te worden.

Tot slot

Een transitie ondersteun je onder andere door hetgeen je niet wil te beperken of weg te nemen. Zo lang de markt bepalend is, zal de economische waarde de belangrijkste sturing geven en dat is niet altijd de meest duurzame. Dan helpt het als de deur naar laagwaardige processen laagwaardige toepassingen en vlucht via export gesloten wordt. De overheid is dan aan zet. BRBS Recycling denkt daar over mee. Recycling past naadloos in de circulaire economie, maar wordt niet makkelijk gemaakt. Het belang van grondstoffen zal toenemen. Recycling voorziet in een duidelijke maatschappelijke behoefte, dus er mag vertrouwen zijn dat drempels zullen worden overwonnen. Daarom is het noodzakelijk dat de recycling haar maatschappelijke bijdrage verder kan ontwikkelen en tot meer kwaliteit en continuïteit kan komen, zowel als het gaat om de efficiënte ontzorging op afvalgebied als de hoogwaardige toelevering op grondstoffengebied.

 • Recyclen
Gerelateerde artikelen
KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst

Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij zonder aarzelen antwoorden: "het sorteren en recyclen van grondstoffen”. KoreNet, onlangs lid geword...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld

De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval. Dit blijkt uit het gepubliceerde rapport van Zwerfinator Dirk Groot over...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel?

Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit heeft die opmerking een positieve lading. Het is eerder een ingesleten afsluiting van een moppertirad...

Foto Diederik Samsom
Diederik Samsom bezoekt Recycling Kombinatie REKO in kader van Europese regelgeving teerhoudend asfalt

Op uitnodiging van de Nederlandse sector van thermische reinigers van teerhoudend asfalt (TAG) bracht de heer Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, op 23 juni 2023 een we...

UPV systeem - samenwerking_WEB
Versnelling van de transitie door een verbeterde governance structuur voor UPV’s

12 april markeerde dit jaar Earth Overshoot Day, de dag waarop Nederland alle grondstoffen voor de rest van 2023 heeft verbruikt. Het is moeilijk te geloven dat dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd...

Asfalt artikel_WEB
De duurzame vooruitgang in de asfaltindustrie

De asfaltindustrie staat al geruime tijd onder druk om de productieprocessen te verduurzamen en heeft de afgelopen 1,5 tot 2 jaar ontzettend hard gewerkt aan de verduurzaming van de sector. Voor BEwer...

Kunst van afval_WEB
Afval is kunst

Afval bestaat niet in de afvalen recyclingsbranche, we spreken over grondstoffen. Zo denken kunstenaars ook over “afval”. Ze toveren oude afgedankte materialen om in enorme sculpturen, statements en k...

Green Collective_WEB
CO2-reductie door gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval

Vijf jaar geleden is in de binnenstad van Gouda het startsein gegeven om gezamenlijk bedrijfsafval in te zamelen. Het doel; minder kilometers, minder uitstoot en minder verkeersdrukte. Green Collectiv...

BEwerken ONLINE
Meer inzet van recyclinggranulaat – enkele aanzetten van de Europese Commissie

De Europese Commissie zet aan voor meer recycling van bouw- en sloopafval, dat is in diverse programma’s terug te vinden. Het Circular Economy Action Plan is uiteraard een centrale plek waar veel same...

Geopolymeerbeton
Recycling van geopolymeerbeton

Na jaren van praten over klimaatmaatregelen en over het Betonakkoord komt een groot deel van de betonwereld in actie voor de verduurzaming. Nieuwe grondstoffen voor beton en innovatieve betonsoorten v...

Foto_Mitchel_Web
Passie en vakmanschap in de afvalsector laten Rotterdam stralen

Als teamleider bij Stadsbeheer Rotterdam heeft Mitchel Viljeer zich ingezet om meer bekendheid te geven aan werken in de afvalsector. Zo werd er in de Week van de Afvalhelden vanuit onder andere de ge...

BEwerken ONLINE
Vakbeurs Recycling intensiveert samenwerking met BRBS Recycling en Renewi voor editie 2023

GORINCHEM – Beursorganisator Easyfairs slaat wederom de handen ineen met branchevereniging BRBS Recycling en waste-to-product bedrijf Renewi voor de aankomende editie van Vakbeurs Recycling die plaats...

Foto Doe maar apart
Doe maar apart

In de week van de veiligheid (5 tot 9 juni) start een mediacampagne met als doel het voorkomen van batterijbranden. Er vinden nog te veel branden en bijna-branden plaats als gevolg van het verkeerd we...

BRBS Recycling
Recycling glas en steenwol

Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het spannend te mogen spreken in Lissabon bij de afsluiting van het Wool2Loop project. Het hele proces beh...

Batterijen-Stibat
Consumentencampagne tijdens Week van veiligheid in de afvalbranche om li-ion batterijen apart in te leveren

Begin juni vindt de Week van de veiligheid binnen de afvalbranche plaats waarin een veilige werkomgeving centraal staat. Tijdens deze week start een campagne om consumenten en bedrijven te stimuleren ...

BEwerken ONLINE
Einde-afvalregeling in Ierland

Als vijfde lidstaat is Ierland bezig met het ontwikkelen van een regeling voor eindeafval van recyclinggranulaat. Een positieve ontwikkeling, want veel bouw- en sloopafval eindigt nog her en der als o...

BEwerken ONLINE
Nederlands tintje bij de FIR

De FIR is in de jaren ’90 ontstaan doordat vooral Duitssprekende landen het belang inzagen van een Europese vereniging die de belangen van recyclers van bouw- en sloopafval vertegenwoordigt. Om die re...

BEwerken ONLINE
De wankele wereld van Plastic Recycling

Van een tekort van recyclaat naar een overschot in 2 maanden tijd! De afzet stagneert door hoge kosten inflatie bij de consument en weer dalende tarieven voor primaire grondstoffen. We vinden allemaal...

BEwerken ONLINE
Textielrecycling in Nederland

De textielbranche is een veelomvattende industrie die invloed heeft op vele andere branches. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de bedrijfskledingindustrie. Bijna 3 jaar geleden in april 2020 presenteerde ...

BEwerken ONLINE
Regio-overleggen najaar 2022 weer goed bezocht

Op 11, 12 en 13 oktober vonden de regionale najaars-overleggen van BRBS Recycling weer plaats op verschillende plekken in het land. Op de locaties van de Rouwmaat Groep Beekmans in Groenlo, Stichtse V...

BEwerken ONLINE
NN blikt terug op recyclingpilot: ‘Ik ben geschrokken van de klantkant’

Nationale-Nederlanden startte eind januari een pilot onder 65 recyclingbedrijven om te onderzoeken hoe deze sector wél verzekerd kan worden. Joeri Jedeloo, verantwoordelijk voor product management & e...

BEwerken ONLINE
Al is de ambitie nog zo hoog, de realiteit achterhaalt ‘m wel

Bijna elke dag worden we er aan herinnerd dat het niet goed gaat: klimaat, stikstof, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, etc. We hebben nog steeds het beeld van onszelf als ’n duurzaam land, een leider in...

BRBS Recycling
42,5-jarig Jubileum BRBS Recycling 16 september 2022

Door de opkomst van Covid-19 is het jubileumfeest van BRBS Recycling twee keer uitgesteld. Maar van uitstel kwam zeker geen afstel, want op 16 september 2022 vierde BRBS Recycling haar 42,5-jarig best...

Recycling Symposium
Recyclingsymposium 2022: Grip op Grondstoffen harder nodig dan ooit

Met bijna 180 bezoekers was het jaarlijkse Recyclingsymposium, dit jaar alweer voor de 10e keer, goed bezocht. Na 2 “coronajaren” werden de bezoekers weer als vanouds verwelkomd in de Next Level Congr...

BRBS Recycling
Recycling Maatschappij Doetinchem, in 2022 operationeel

Twee “R” Recycling Groep breidt uit naar de Achterhoek. In oktober 2021 zijn de koopcontracten definitief getekend en in januari 2022 is de grond officieel overgedragen.

BEwerken ONLINE
LCA MRPI Recyclinggranulaten vernieuwd

Aanvankelijk was de animo om de Levenscyclusdata (LCA cijfers) voor recyclinggranulaat te herzien niet groot. De milieu-impact is al laag en wezenlijke proceswijzigingen zijn beperkt, waardoor er niet...

BEwerken ONLINE
Nederland Europees koploper in recycling plastic afval, maar verbrandt ook 55% van ingezameld plastic afval

Steeds meer plastics worden in Nederland gerecycled. In 2020 ging het om 45% van het ingezamelde plastic afval dat voor recycling werd ingezet. Daarmee zit Nederland ruim boven het Europese gemiddelde...

BEwerken ONLINE
Recycling van hout – welke kant moet het op?

Na puin vormt afvalhout de grootste fractie in bouw- en sloopafval. Ook breder gezien is afvalhout, wederom na puin, de grootste mono-afvalstroom in Nederland. Jaarlijks komt zo’n 1,5 miljoen ton afva...

BEwerken ONLINE
Twee “R” Recycling Groep stimuleert circulariteit dankzij matchingsplatform DuSpot

Al sinds 1980 spant de onderneming zich in om beton en metselwerk dat vrijkomt uit sloop te recyclen tot hoogwaardige materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt in infraprojecten, utiliteitsbouw en...

BEwerken ONLINE
Afgedankte koelkast wordt speelgoed

Coolrec, een dochteronderneming van Renewi, gespecialiseerd in het recyclen van koel- en vriesapparatuur, is sinds 2022 een samenwerking aangegaan met PLAYMOBIL. Zij waren al enige tijd op zoek naar e...

BEwerken ONLINE
Van de Beeten BV neemt Cementbouw Recycling Oosterhout over

Het Veghelse grond-, weg,- en waterbouwbedrijf Van de Beeten BV heeft per 1 juni jongstleden Cementbouw Recycling uit Oosterhout 100% overgenomen. Laatstgenoemde gaat vanaf dan verder onder de naam Va...

BEwerken ONLINE
Nieuwe eisen voor duurzamer beton in projecten Rijkswaterstaat

Rijkwaterstaat zet een belangrijke stap op weg naar een klimaat neutrale en circulaire infrastructuur, door nieuwe, duurzame, eisen voor beton. De eisen komen voort uit afspraken in het Betonakkoord e...

BEwerken ONLINE
Renewaball verduurzaamt in hoog tempo tennis- & padelballen

Renewaball is een succesvolle startup die begin 2021 is opgericht in Amsterdam. Renewaball heeft de eerste circulaire tennis- en padelbal ontwikkeld. Gemaakt met uitgespeelde tennisballen van alle mer...

BEwerken ONLINE
Zwerfinator komt met harde data

Dirk Groot, Zwerfinator, komt met keiharde data over de impact van het invoeren van statiegeld op plastic flesjes. Zijn bevindingen tonen aan dat de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval ook d...

BEwerken ONLINE
Van den Noort in beweging

Het sinds 1944 opgerichte Van den Noort uit Dongen kwam onlangs met het nieuws over het in gebruik nemen van een nieuwe sorteerinstallatie. Van den Noort verdubbelt daarmee het potentieel te verwerken...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat – Kwaliteit deel 8; Regelgeving

De kwaliteit van recyclinggranulaten wordt niet alleen bepaald door recyclingbedrijven zelf. Er zijn veel schakels in de recyclingketen die hier een rol in spelen. Op cruciale plaatsen in de keten zij...

BEwerken ONLINE
Europa moet nog flink aan de slag

Binnenkort start een openbare raadpleging (public consultation) betreffende de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA). De KRA stamt uit 2008 en is in 2018 gereviseerd. Het is nu een mooi moment om eens sti...

BRBS Recycling
Earth Overshoot Day, een dag waarop we alles verbruikt hebben

Earth Overshoot Day, de dag waarop we meer verbruiken dan de wereld kan leveren, valt ieder jaar eerder. Dit jaar viel deze op 12 april jl.. Hiermee behoort Nederland tot de vijftien eerste van de 195...

BEwerken ONLINE
Recypedia: Bijproduct

Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.

BEwerken ONLINE
Afvalverwerker wordt leverancier van grondstoffen

Een derde van alle plastic afval wordt in Nederland aangeboden voor recycling. Slechts 10% van het jaarlijks geproduceerde kunststof komt uiteindelijk weer terug in de keten. Een klein percentage als ...

BEwerken ONLINE
Nieuwe kansen in de onderhoud, renovatie en sloopmarkt

Het gebruik van secundaire materialen zal in de komende jaren blijven stijgen door onder andere de vastgestelde circulaire economie doelstellingen van 2050. Het toewerken naar een 100% circulaire econ...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaten – kwaliteit deel 7; Het belang van KOMO BRL 2506-1

De bewijsvoering van de kwaliteit van recyclinggranulaat is verdeeld over meerdere bewijsmiddelen. Voor afnemers van deze producten is het niet altijd duidelijk wat ze moeten vragen of wat de document...

BRBS Recycling
Metaalrecycling leidt tot reductie CO2 emissies

CE Delft publiceerde onlangs een rapport over het onderzoek naar besparing van CO2 emissies bij metaalrecycling. CE Delft stelt dat metaalrecycling leidt tot een besparing van CO2 emissies ten opzicht...

BEwerken ONLINE
Meten met 2 maten; circulaire toepassing van kunstgras

Er zijn in Nederland meerdere marktpartijen actief in het recyclen van versleten kunstgrasmatten. Deze matten zijn afkomstig van de zo’n 3000 sportvelden verspreid in Nederland. Dat recycling van kuns...

BRBS Recycling
Van metselwerkpuin naar een nieuwe hoogwaardige baksteen

De circulaire economie is een onderwerp dat door de gehele bouwkolom steeds meer weerklank krijgt en uiteraard van groot belang is. Dit geldt niet alleen voor de beton- maar ook voor de keramische ind...

BEwerken ONLINE
Alles is oplosbaar

Juni 2021, de eerste EPS Recyclefabriek is in Terneuzen in gebruik genomen. Binnen een recordtijd van 3 maanden is de eerste batch granulaat geproduceerd. 1 November 2021 was het zichtbare resultaat b...

BEwerken ONLINE
Nieuwe wetgeving batterij inzameling aanstaande

De elektrificering van onze maatschappij gaat onder invloed van het klimaat en de circulaire economie steeds sneller. Batterijen en accu’s hebben daarin een grote rol. Ze zitten niet alleen meer in on...

BEwerken ONLINE
Teerhoudend asfalt volledig circulair

Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretar...

BEwerken ONLINE
Einde afval voor recycling-granulaat, de stand van zaken

Al meer dan vijf jaar is er in Nederland officiële erkenning dat recycling granulaat geen afvalstof is maar een product. Voor producenten en afnemers lijkt dat inmiddels een gewone zaak, maar is dat o...

BRBS Recycling
Zekerheid omtrent recycled content

Recycling en hoogwaardig hergebruik zijn essentieel in een circulaire economie. In de bouwsector recycled men al een groot deel van de materialen. De hoogwaardige inzet van gerecyclede materialen in n...

BRBS Recycling
Is ketendenken de toekomst van recyclen?

Ketendenken suggereert dat we alleen moeten denken aan oplossingen binnen onze keten. Het streven naar een circulaire economie en de doelstellingen van 2030 en 2050 kan leiden tot een rigoureuze versn...

BRBS Recycling
Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om ...

Bospad
Staatsbosbeheer in de ban van secundaire grondstoffen

André Luinstra, werkzaam als adviseur in team kwaliteit en duurzaamheid sprak tijdens het Centraal Overleg, georganiseerd door BRBS Recycling, over het gebruik van gerecycled bouwafval voor bospaden.

BRBS Recycling
Staatssecretaris Van Veldhoven onderstreept belang matrasrecycling met opening vierde matrasrecyclingfabriek

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje Van Veldhoven heeft vandaag de nieuwe matrasrecycling fabriek van RetourMatras in Etten-Leur geopend waarbij ze het belang van duurzame m...

BRBS Recycling
PMC en Renewi maken schoonmaken en storten van gecontamineerd staal overbodig

Purified Metal Company (PMC) heeft een industriële methode ontwikkeld om met asbest vervuild staal schoon te maken én te recyclen. Ook staal dat met andere (giftige) stoffen is vervuild zoals chroom-6...

BEwerken ONLINE
De helden van de winter zijn de motor van de maatschappij

Je kunt het je haast niet voorstellen met de huidige temperatuur, maar op 7 februari lag Nederland bedekt onder een dikke laag sneeuw. Een bekend plaatje bij zo’n winters tafereel zijn de strooiwagens...

Schaakstukken
Recyclingbranche lijdt onder oneerlijke concurrentie

We betalen als eindgebruiker te weinig voor onze materialen. Goed nieuws zou je zeggen, maar eigenlijk is dat niet het geval. Ecologische en sociale effecten van het productieproces worden maar ten de...

BRBS Recycling
BEwerken krijgt een digitaal broertje

Veel van de lezers van het BRBS Recycling kwartaalblad zijn inmiddels al jaren gewend aan BEwerken als gedrukt magazine. BEwerken bevat informatie over wet- en regelgeving, innovaties, brancheontwikke...

BPS Luchtfoto
Leden belicht: Janssen Group Maastricht – BPS Recycling en Bouwstoffen

De derde generatie Janssen heeft inmiddels 7 jaar geleden zijn intrede gedaan in het familiebedrijf. In totaal werken er 130 mensen bij Janssen Group. BPS Recycling en Bouwstoffen is sinds 2000 opgeri...

BEwerken ONLINE
Meer behoefte aan gewassen betongranulaat

Twee “R” Recycling Groep heeft onlangs geïnvesteerd in vier nieuwe wassers van de Ierse fabrikant CSS, omdat de vorige wasinstallaties te weinig capaciteit hadden en net wat minder geavanceerd waren. ...

BEwerken ONLINE
Zo komt de prijs van afvalverwerking tot stand

Als afvalinzamelaar en -verwerker én leverancier van secundaire grondstoffen heeft Renewi een bijzonder en complex bedrijfsmodel. Zowel aan de voor- als aan de achterkant zitten immers kosten en baten...

BEwerken ONLINE
Van Werven viert 75-jarig bestaan met jubileumjaar

Van Werven infra & recycling bestond in december 2020 75 jaar. Normaliter reden voor het bedrijf om groots uit te pakken, maar vanwege het coronavirus zijn de feestelijkheden uitgesteld. Van Werven ma...

BEwerken ONLINE
Slopers voelen noodzaak circulariteit

Het slopen van woningen en gebouwen is de laatste jaren compleet veranderd. Werden betonnen en gemetselde wanden of vloeren vroeger vermalen en hergebruikt als fundatie onder wegen, nu worden casco’s ...

KoreNet_WEB
KoreNet, bouw- en sloopafval met blik op de toekomst Als je aan Arie Korevaar, directeur KoreNet, vraagt waar zijn bedrijf, KoreNet, voor staat, zal hij ...

Foto Ton_WEB
12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling) Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede pr...

De bedrijfswagen van de Zwerfinator
Veel minder blikjes op straat door statiegeld De invoering van statiegeld op blikjes per 1 april 2023 heeft direct grote invloed op de hoeveelheid...

BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet? Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verlee...

Wouter Koenderman
Typisch Nederlands, bestaat dat eigenlijk wel? Met regelmaat hoor ik mensen een betoog afsluiten met ‘Dat is nou typisch Nederlands’. Bijna nooit h...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto Ton_WEB

12 vragen aan Ton van der Giessen (BRBS Recycling)

Recyclingbedrijven acteren tussen twee vuren. Ze moeten er aan de ene kant in slagen om een goede prijs voor afvalstromen te bieden, terwijl de daaruit geproduceerde secundaire grondstoffen ook nog eens goedkoper moeten zijn dan primaire grondstoffen. Ton van der Giessen, voorzitter van brancheorgan... lees meer

pexels-kevin-neiner_WEB

De recyclingbranche in de etalage

In 2021 werd Staatsbosbeheer door Pointer op de vingers getikt, nadat er plasticvervuiling was gevonden in de half verharde paden. Er werden naar aanleiding van deze uitzending Kamervragen gesteld en de directie van Staatsbosbeheer gaf aan dit zo spoedig mogelijk te willen oplossen. BEwerken sprak m... lees meer