We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

122 klimaatmaatregelen voor een rechtvaardig klimaatbeleid

donderdag 28 september 2023

Op 26 april 2023 presenteerde, inmiddels demissionair, minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten 122 klimaatmaatregelen. Dit om zo 22 megaton CO2 te besparen tegen 2030. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot met maar liefst 60 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990.

Delen

Om dit te bereiken heeft demissionair Minister Jetten een bedrag van 28 miljard euro ter beschikking dat uit het klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro komt. Het uiteindelijke resultaat zou zijn het voorkomen van een temperatuurstijging van de aarde met 0,00036 graden in 2050.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof deze maatregelen voornamelijk betrekking hebben op energievoorziening en uitstoot maar niets is minder waar. Wat betekenen deze maatregelen voor de recyclingindustrie en bouw- en sloopsector waar een groot deel van de recyclingindustrie afhankelijk van is? Dit artikel is opgesteld als een reflectie vanuit de recyclingindustrie op dit pakket.

6 segmenten

Allereerst is het goed om te weten dat het klimaatpakket dat moet zorgen voor een reductie van 22 megaton CO2-uitstoot is opgebouwd uit een aantal segmenten: Industrie & Circulaire economie - 5,2 Mton, Sectoroverstijgend - 3,2 Mton, Mobiliteit - 4,0 Mton, Elektriciteit - 4,0 Mton, Landbouw & Landgebruik - 4, 0 Mton, Gebouwde omgeving - 1,4 Mton en Additoneel mondiaal - 2,5 Mton.

Opvallend is dat een heel groot deel van het segment Industrie & Circulaire Economie is gericht op de transitie naar duurzame circulaire plasticketens, en wanneer we verder inzoomen op de maatregelen is te zien dat er meer raakvlakken met de recyclingbranche zijn dan men wellicht zou verwachten. Zo wordt in het segment “Additioneel mondiaal” verwacht een deel van 2,5 Mton CO2-besparing gehaald te kunnen worden uit normering van circulair slopen en zal ook het segment “Gebouwde omgeving” met het verduurzamen van de utiliteitsbouw en woningen aan de bak moeten.

Een ander deel van het pakket behelst de stimulering van schone mobiliteit en een aanpassing van de energiemix van voornamelijk fossiel naar zo goed als volledig hernieuwbaar. Op welke wijze hier invulling aan gegeven gaat worden is nog niet exact omschreven maar met verduurzaming transport en logistiek incl. binnenvaart, verduurzaming personenvervoer en laadinfra en de inzet biobrandstoffen laat dit weinig aan de verbeelding over.

Subsidiemachine

De grote vraag die boven deze materie hangt is “wie gaat hier nu van profiteren”? Natuurlijk zou de eerste reactie moeten zijn dat het klimaat hier de vruchten van gaat plukken. Ondanks slechts het voorkomen van een temperatuurstijging van de aarde met 0,00036 graden in 2050 zou de Nederlandse aanpak een aanpak moeten zijn die juist de grote vervuilers aanzet tot ingrijpende maatregelen.

Een andere mogelijkheid, en tevens ook de meest wenselijke, is dat Nederlandse ondernemers worden ondersteund in hun investeringen die uiteindelijk leiden tot minder CO2-uitstoot. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de recyclingindustrie, maar voor alle takken van industrie die bijdragen aan het Nederlands bruto nationaal product. Voor alle duidelijkheid wordt hier niet mee bedoeld dat de Nederlandse industrie zich alleen maar richt op die grote pot met geld; stabiele en toekomstbestendige wet- en regelgeving zijn van veel groter belang dan tijdelijke subsidies die meer marktverstorend werken dan dat zij bijdragen aan duurzame economische groei.

De kans is echter heel groot dat juist veel geld zal gaan worden uitgegeven aan onderzoeksbureaus en startups die, niet gehinderd door enige eigen kennis, juist bij de ervaren ondernemers kennis gaan ophalen, hier dikke rapporten over schrijven en vervolgens gaan concluderen dat er meer innovatie moet komen. Innovatie die op dit moment echter al wordt en zelfs is ontwikkeld doch niet tot wasdom kan komen vanwege ouderwetse wet- en regelgeving en gebrek aan ondernemersgeest in de politiek.

Sleutelrol voor de recyclingindustrie

De bouwsector is verantwoordelijk voor circa 38 procent van de globale CO2-emissies. Alleen al het materiaalgebruik bedraagt 11 procent van de globale CO2-uitstoot. Dat het materiaalgebruik in Nederland beperkt moet worden moge duidelijk zijn. Verschillende onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd geven aan dat na de einde-levensfase van een bouwwerk, in de LCA-methodiek (EN 15978) de “Voorbij levensduur” of “Module D” genoemd, veel materiaalbesparing valt te behalen. Of dit nu wordt gerealiseerd door hergebruik, herwinning of recycling is om het even, dat dit nog als zodanig wordt voorgeschreven des te schrijnender en een voorbeeld van gebrek aan lef.

De Nederlandse recyclingindustrie is één van de best ontwikkelde recyclingindustrieën ter wereld en recyclet op dit moment al meer dan 90% van het vrijkomende bouw- en sloopafval. Dit zijn bijna 30 miljoen ton secundaire grondstoffen die we op dit moment echter nog voor een deel onbenut laten daar waar het de hoogwaardigere inzet als alternatieve en gecertificeerde grondstof in bijvoorbeeld nieuw beton betreft. Met hergebruik van grind, zand en cement uit oud beton kan een CO2-reductie gerealiseerd worden van circa 75% en worden grondstoffen bespaard.

Andere innovaties die op dit moment vanuit de sector zelf worden geïnitieerd zijn onder andere gericht op hernieuwde kalkzandsteen, metselstenen en gipsplaten. Allemaal bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot voor de bouwsector.

21 en 22 november 2023

Wat rest is de vraag wat er overeind blijft van deze voorgenomen maatregelen met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. In de december-editie van BEwerken zullen wij hier ongetwijfeld op terugkomen.

Vooruitkijken op de Tweede Kamerverkiezingen zal zeker ook gebeuren tijdens het Recyclingsymposium dat op 21 november 2023 plaats vindt. Dan zal directeur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ferdi Licher, als één van de key-note speakers ongetwijfeld zijn licht laten schijnen over de toekomst van circulair bouwen en slopen.

 • Beleid
Gerelateerde artikelen
Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim een kwart miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Haarlemmermeer. De aannemer had verzuimd om...

Foto_Recypedia_AERIUS
AERIUS

AERIUS is het nationale instrumentarium voor berekening van stikstofdepositie. Het RIVM, vergunningverleners en overheden gebruiken AERIUS voor de monitoring van de stikstofdepositie.

TomBerendsen_bij_Van_Werven
CDA lijsttrekker voor het Europees Parlement Tom Berendsen op bezoek bij Van Werven

Europese samenwerking is van groot belang, zeker ook voor de recycling- en secundaire grondstoffensector. Op 22 november 2023 vonden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland plaats en in juni 2024 vol...

Knelpunt_web
Knelpunten Regeling Bodemkwaliteit toegelicht

In het vorige nummer van BEwerken was te lezen dat met de introductie van de Omgevingswet een nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 meekomt die aandacht behoeft in de sector. De genoemde zorgpunten is i...

Foto Vivianne
Er is nog veel werk aan de winkel

Sinds januari 2022 is mevrouw Vivianne Heijnen onze Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder dit jaar vroegen we haar naar de stand van zaken rondom het Nationaal Programma Circulaire...

Jouw voordelen.kwaliteitsborger shutterstock_WEB
Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt er aan

Naast de Omgevingswet is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2024 van kracht. Weliswaar in eerste instantie alleen voor nieuwbouw, maar vanaf 1 juli 2024 ook voor verbou...

Foto_Verkiezingen_Web
Een nieuw geluid?

Nu de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen bekend is, kan begonnen worden met de kabinetsformatie en het opstellen van het regeerakkoord. Wat betekent dit voor het behalen van de Circulaire doelst...

Tom Berendsen bezoek Van Werven
CDA lijsttrekker voor het Europees Parlement Tom Berendsen op bezoek bij Van Werven

Europese samenwerking is van groot belang, zeker voor de recycling- en secundaire grondstoffensector. Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland plaats en in juni 2024 volgen de ve...

shutterstock_WEB
Omgevingswet ondermijnt circulariteit bouwgrondstoffen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zal er ook een aangepaste Regeling bodemkwaliteit van kracht zijn. Hierin zijn enkele nieuwe regels opgenomen, die voor bouwstofproducente...

Doolhof van vergunningen
Vergunningprocedures stroperig en traag; hoe komt dat?

Artikel door ing. Norma van den Wijngaard – de Graaf, senior-adviseur milieu bij Milon Ik hoor met enige regelmaat ondernemers verzuchten dat procedures zo lang duren. Ook krijg ik vaak de vraag of ik...

Gevaarlijke stoffen foto
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen als thema van jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

Op donderdag 2 november 2023 organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarlijkse congres. Dit jaar staat dat in het teken van werken met gevaarlijke stoffen. Het congres richt z...

Prinsjesdag
Prinsjesdag

Grote kans dat u juist op Prinsjesdag deze september-editie van BEwerken in de brievenbus heeft gekregen. Een bijzondere en traditionele dag waarop Koning Willem Alexander de Troonrede voorleest.

Rijden of wonen afbeelding
Rijden of wonen?

BRBS Recycling is de branchevereniging voor recyclingbedrijven die bouw- en sloopafval inzamelen, sorteren, recyclen en omzetten naar hernieuwde grondstoffen. Een van de recyclingprocessen is het brek...

pexels-kevin-neiner_WEB
De recyclingbranche in de etalage

In 2021 werd Staatsbosbeheer door Pointer op de vingers getikt, nadat er plasticvervuiling was gevonden in de half verharde paden. Er werden naar aanleiding van deze uitzending Kamervragen gesteld en ...

Foto M-Tech WEB
Energiebesparingsplicht en CRSD

Heeft jouw locatie een energiebesparingsplicht? Vanaf een bepaald jaarlijks energieverbruik zijn bedrijven en gebouweigenaren verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn zowel maatregel...

BEwerken ONLINE
Meer inzet van recyclinggranulaat – enkele aanzetten van de Europese Commissie

De Europese Commissie zet aan voor meer recycling van bouw- en sloopafval, dat is in diverse programma’s terug te vinden. Het Circular Economy Action Plan is uiteraard een centrale plek waar veel same...

Drijvend plastic _ artikel Afval of niet tenzij_WEB
Einde-afvalstatus: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits

Halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 Alles wat we om wat voor reden dan ook niet meer gebruiken, moeten we hergebruiken, en dan zo hoogwaardig mogelijk. Dat past bij de ambitie ...

WEB_StAA Jaarcongres 2022
StAA Jaarcongres dit jaar in het teken van blootstelling aan gevaarlijke stoffen

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche blijft zich continu inzetten voor een veilige en gezonde werkvloer. Naast een volle communicatiekalender, diverse beschikbare communicatiemiddelen, het initiati...

BEwerken ONLINE
Risico-inventarisatie en -evaluatie; voor een veilige en gezonde werkplek

Goede arbeidsomstandigheden verbeteren de productiviteit. Bovendien vermindert de kans op ongevallen waarmee de werkgever aan de zorgplicht voldoet. Dat zijn de voordelen van het opstellen van de RI&E...

BEwerken ONLINE
Vissen in troebel circulair water

Door de oorlog in Oekraïne rezen de grondstof- en fossiele brandstoffenprijzen de pan uit. De afhankelijkheid van de moderne economieën van ruwe grondstoffen, mineralen en zeldzame aardmetalen kwam pi...

Auping
Ministerie van IenW voorziet doorontwikkeling van UPV Vast heeft u de term ‘UPV’ al eens gehoord of heeft u er zelfs al mee te maken gehad. Als profession...

Biobased01
Biobased woningen in Mierlo zeer gewild Een primeur. In het Brabantse Mierlo wordt hard gewerkt aan de bouw van zestien zogeheten biobased w...

Recypedia Hergebruik
Hergebruik Hergebruik is een term die veel gebruikt wordt als het gaat om beheer van afvalstoffen. In het gewon...

Foto_Schofel_Web
Betekenis van de MKI als meetlat en stimulans Op het recyclingsymposium op 21 november 2023 mocht Edwin van der Wel, als lid van het transitieteam...

BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval? Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Thermische_reinigingsinstallatie

Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim een kwart miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Haarlemmermeer. De aannemer had verzuimd om teerhoudend asfalt (TAG) te laten reinigen, terwijl die reiniging wel in het bestek van het uitgevo... lees meer

Urban Mining -EIB rapport

Materiaalstromen in de bouw en infra

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaals... lees meer