We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Knelpunten Regeling Bodemkwaliteit toegelicht

dinsdag 13 februari 2024

In het vorige nummer van BEwerken was te lezen dat met de introductie van de Omgevingswet een nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 meekomt die aandacht behoeft in de sector. De genoemde zorgpunten is in een aantal constructieve gesprekken met het Ministerie van IenW, ILT, Bodem+ en schemabeheerders doorgenomen. Dit artikel geeft de strekking weer van een verhelderende memo dat naar aanleiding daarvan door het ministerie en Bodem+ is opgesteld en dat de grootste zorgen weg kan nemen.

Delen

De memo wordt verspreid onder de erkende certificaathouders en gepubliceerd op het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Voorzien is dat de memo een groeidocument is, dat regelmatig updates zal krijgen. Een wijziging van de Regeling is niet voorzien.

Overbruggingsperiode

De Regeling bodemkwaliteit vereist aanpassingen van de NL-BSB®-beoorde-lingsrichtlijnen. De doorlooptijden voor aanpassingen zijn echter langer dan de tijd die nog resteert tot de invoering van de Omgevingswet en de Regeling bodemkwaliteit. Daarom is aangegeven dat bestaande normdocumenten (beoordelingsrichtlijnen) en erkenningen in stand kunnen blijven en worden schemabeheerders opgeroepen om met het wijzigen van de beoordelingsrichtlijnen aan de slag te gaan. Daarbij zegt IenW een actieve deelname toe. De memo zal nog duidelijk maken welke eisen uit de Regeling bodemkwaliteit, die nog niet in de beoordelingsrichtlijnen staan, vanaf 1 januari 2024 moeten worden opgevolgd. Het ministerie stelt dat met deze Regeling bodemkwaliteit (en het nog lopende verbetertraject van het Kwalibostelsel) wordt bijgedragen aan het vertrouwen in de markt voor het afnemen en toepassen van bouwstoffen, grond de baggerspecie die worden geproduceerd onder de erkende kwaliteitsverklaring.

Milieuverklaring

In de nieuwe Regeling bodemkwaliteit is verduidelijkt dat een erkende kwaliteitsverklaring (milieuverklaring) door de producent zelf moet worden opgesteld, afgegeven en ondertekend voor elke afzonderlijke partij. Alleen een kopie van het productcertificaat (vaak het zogeheten NL-BSB®-certificaat) volstaat niet. Het ministerie legt in een memo en op IPLO uit wat moet worden vermeld op deze erkende kwaliteitsverklaring. Zo zal op de milieuverklaring iets verklaard moeten worden over de conformiteit van het product ten aanzien van de eisen die zijn gesteld in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit (dit is de bekende lijst met grenswaarden voor 15 metalen, 4 anionen en 3 somparameters voor de samenstelling organische parameters) en over de waarschijnlijke aanwezigheid van niet-genormeerde stoffen. Op basis van deze nadere uitleg kan door een goede redactie van de milieuverklaring worden voorkomen dat de producent de ondertekening van deze verklaring niet kan verantwoorden. De afnemer en toepasser moeten kunnen vertrouwen op deze milieuverklaring. De precieze inhoud moet nog verder worden afgestemd en uitgewerkt. Wat betreft de colleges van deskundigen wordt er aangestuurd op een uniforme aanpak.

Niet genormeerde stoffen

Het ministerie initieert een breed onderzoek naar de waarschijnlijke aanwezigheid van niet-genormeerde stoffen in bouwstoffen en eigenschappen die de toepassing ervan ongeschikt kunnen maken. Dit onderzoek zal naar verwachting voor de zomer van 2024 klaar zijn. Het onderzoek naar niet genormeerde stoffen zal de producent naar verwachting ondersteunen bij de eis om zulke stoffen te vermelden op de erkende kwaliteitsverklaring.

Producttype

Als gevolg van de definitie van producttype in de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 kan een knelpunt ontstaan waardoor het gevaar bestaat dat clusterregelingen en productgroepregelingen moeten worden ingetrokken. Dit zijn regelingen waarmee op eenvoudige wijze meer producten onder certificaat zijn gebracht en onnodige keuringskosten worden beheerst. Bij nadere uitleg blijkt dat vergelijkbaarheid van producttypen moet gaan over de milieukwaliteit zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Dit kan betekenen dat de producttypering van BRL 2506, die uitvoerig statistisch is onderbouwd en die aantoont dat bepaalde soorten granulaten een gelijkende milieukwaliteit hebben, nog steeds samen kunnen worden onderzocht in een productgroep. Nader overleg hierover is nog nodig.

Factor 1,4

Deze factor is een zekerheidsmarge die bevoegd gezag moet hanteren voordat hij tot afkeur van toegepaste producten kan overgaan. Door meetonzekerheden kan met de voorgeschreven methoden van de Regeling bodemkwaliteit niet met 100% zekerheid de kwaliteit worden vastgesteld. Ook in de k-waarde systematiek zit een bepaalde onzekerheid. Om te voorkomen dat onterecht afkeur plaatsvindt is deze factor geïntroduceerd, maar door de opzet van de Omgevingswet is deze niet meer in de Regeling opgenomen. De (statistische) onderbouwing kan (en moet) echter nog steeds gebruikt worden. Het ministerie heeft uitleg hierover op de IPLO-website geplaatst.

Levering van partijen uit een productstroom

r zijn in de Regeling bodemkwaliteit 2022 aanvullende administratieve voorwaarden gesteld voor het splitsen en opbulken van partijen. Het principe is dat een partij moet kunnen worden gevolgd van producent tot en met toepassing. Bij tussenhandel levert dit problemen op, maar ook bij productieprocessen waar een product vrijwel continu van de band loopt. Het is de verantwoordelijkheid van de producent om de juiste papieren bij een partij mee te leveren en bij splitsing of opbulken blijft dit het geval. Hoe dit precies te regelen bij continu productstromen die virtueel zijn opgeknipt is nog niet duidelijk.

Het ministerie is volop aan het werk met verheldering en ondersteuning voor de genoemde knelpunten. Dit wordt gedeeld met BRBS Recycling. Dat zal ertoe leiden dat er zoveel mogelijk voor 1 januari 2024 duidelijkheid wordt geboden over hoe de regels moeten worden geïmplementeerd. De aanpassing van certificatieregelingen (beoordelingsrichtlijnen) is per definitie een kwestie van lange adem. In de tussenliggende tijd is de juridische status van de Regeling bodemkwaliteit niet anders dan nu op schrift staat. Enkele aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn dus nodig per 1 januari 2024. Het kan voorkomen dat na de jaarwisseling onzekerheden optreden en discussies met bevoegd gezag, maar met de samenwerking met het ministerie moeten knelpunten snel oplosbaar zijn. Gezien de constructieve discussie mag verwacht worden dat redelijkheid wordt betracht.

Wordt vervolgd.

 • Beleid
 • Peter Broere
Gerelateerde artikelen
shutterstock_WEB
Omgevingswet ondermijnt circulariteit bouwgrondstoffen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zal er ook een aangepaste Regeling bodemkwaliteit van kracht zijn. Hierin zijn enkele nieuwe regels opgenomen, die voor bouwstofproducente...

TomBerendsen_bij_Van_Werven
CDA lijsttrekker voor het Europees Parlement Tom Berendsen op bezoek bij Van Werven

Europese samenwerking is van groot belang, zeker ook voor de recycling- en secundaire grondstoffensector. Op 22 november 2023 vonden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland plaats en in juni 2024 vol...

Jouw voordelen.kwaliteitsborger shutterstock_WEB
Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt er aan

Naast de Omgevingswet is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2024 van kracht. Weliswaar in eerste instantie alleen voor nieuwbouw, maar vanaf 1 juli 2024 ook voor verbou...

Foto_Verkiezingen_Web
Een nieuw geluid?

Nu de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen bekend is, kan begonnen worden met de kabinetsformatie en het opstellen van het regeerakkoord. Wat betekent dit voor het behalen van de Circulaire doelst...

Tom Berendsen bezoek Van Werven
CDA lijsttrekker voor het Europees Parlement Tom Berendsen op bezoek bij Van Werven

Europese samenwerking is van groot belang, zeker voor de recycling- en secundaire grondstoffensector. Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland plaats en in juni 2024 volgen de ve...

Gevaarlijke stoffen foto
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen als thema van jaarcongres Stichting Arbocatalogus Afvalbranche

Op donderdag 2 november 2023 organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarlijkse congres. Dit jaar staat dat in het teken van werken met gevaarlijke stoffen. Het congres richt z...

BEwerken ONLINE
Risico-inventarisatie en -evaluatie; voor een veilige en gezonde werkplek

Goede arbeidsomstandigheden verbeteren de productiviteit. Bovendien vermindert de kans op ongevallen waarmee de werkgever aan de zorgplicht voldoet. Dat zijn de voordelen van het opstellen van de RI&E...

BEwerken ONLINE
Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht

Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer” (hierna te noemen: de Regeling) in werking....

BRBS Recycling
Product Category Rules (PCR)

Bij de bepaling van duurzaamheid van producten wordt een Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. De manier waarop de LCA voor bouwproducten wordt berekend is vastgelegd in NEN-EN15804 Duurzaamheid van b...

BEwerken ONLINE
CO2-heffingen en de gevolgen voor de sector

De afval- en recyclingbranche kijkt met een optimistische en ietwat kritische blik naar de CO2-heffing van grondstoffen.

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?

De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten...

BEwerken ONLINE
“Met alleen hergebruik van grondstoffen, redden we het niet in de bouw”

De komende jaren zijn in Nederland honderdduizenden nieuwe woningen nodig. We mogen deze ambitieuze plannen niet laten stuklopen op een groot onderschat én onbekend probleem: de beschikbaarheid van el...

BRBS Recycling
Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS op de circulaire economie?

Het effect van onze welvaart laat al meer dan 50 jaar sporen na in het milieu. Het is ondenkbaar geworden om te kunnen leven zonder organische kunststoffen. Bij de ontwikkeling van deze kunststoffen l...

TAG kaarten
Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt

Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gerei...

10_CO2 _2050 website
Van Veldhoven: deel afspraken uit Green Deal moeten wereldwijd gaan gelden

De afspraken over het verplichte hergebruik van materialen, die zijn gemaakt in de Europese Green Deal, zouden wereldwijd moeten gaan gelden. Dat levert een aanzienlijke besparing op van de uitstoot v...

BEwerken ONLINE
Rekenkamer: ‘Europa heeft meer recyclingcapaciteit nodig’

Uit een analyse van de Europese Rekenkamer blijkt dat binnen de EU nog altijd meer dan de helft van al het plastic verpakkingsmateriaal wordt verbrand. De rekenkamer waarschuwt dat de doelstelling, om...

Foto einde afval
Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria

De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbro...

Foto Marieke van der Werf
Circulaire economie is geen middel, maar een doel!

“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit...

BEwerken ONLINE
Verandering van spelregels nodig

In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voo...

BEwerken ONLINE
Biobased bouwen: de noodzaak, de kansen en fantastische voorbeelden

Biobased bouwen is een duurzaam, circulair en hernieuwbaar alternatief voor traditionele bouw in beton, staal, baksteen en kalkzandsteen. Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals grondstof...

Wouter Koenderman
Veelheid aan zinnige en onzinnige argumenten Op 1 april 2023 is het langverwachte statiegeld op metalen drankverpakkingen ingevoerd. In de aanloo...

FOTO_WEB_TwistGroup
Denken, Doen en Doorpakken Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen m...

Seijbel-Photography-5968
Grondstoffenplein een ‘blijver’ op vakbeurs Recycling “Op het Grondstoffenplein, dat centraal was gesitueerd op de beursvloer, konden leden en donateurs v...

Thermische_reinigingsinstallatie
Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim ...

Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in he...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Urban Mining -EIB rapport

Materiaalstromen in de bouw en infra

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaals... lees meer

BEwerken ONLINE

Tweede Kans als dé Kans

De transitie naar een circulaire economie vraagt ons als samenleving en branche om onze relatie met materialen opnieuw uit te vinden. Dit vergt innovatie om op een duurzamere wijze met producten en materialen om te gaan. Omschakelen van kwantiteit (tonnen) naar kwaliteit (waarde) vergt ook van de se... lees meer