We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Er is nog veel werk aan de winkel

dinsdag 6 februari 2024

Sinds januari 2022 is mevrouw Vivianne Heijnen onze Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder dit jaar vroegen we haar naar de stand van zaken rondom het Nationaal Programma Circulaire Economie. Niemand kon op dat moment weten dat het kabinet afgelopen zomer zou vallen over de asielkwestie. Met de val van dit kabinet is er een abrupt einde gekomen aan haar periode als Staatssecretaris. BEwerken sprak vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen met haar en vroeg haar welke adviezen zij haar eventuele opvolger wil meegeven.

Delen

Recycling van bouw- en sloopafval is in de afgelopen jaren een vanzelfsprekendheid geworden, mede hierdoor draagt deze recyclingtak met een recyclingpercentage van 98% aanzienlijk bij aan het totale recyclingpercentage in Nederland. Desondanks heeft dit segment het idee dat er weinig aandacht vanuit het Ministerie is voor hun activiteiten. De nadruk ligt volgens de bouw- en slooprecyclingtak toch echt meer op probleemdossiers zoals zwerfafval, verpakkingen en textiel en op innovatieve startups die zich nog moeten bewijzen. Ziet u dit als een compliment naar de bouw- en sloopsector of zou uw eventuele opvolger er misschien toch goed aan doen om ook eens met hen in gesprek te gaan?

“Het is mooi om te zien dat bouwafval vaak wordt gerecycled. Afval uit de bouw en sloop is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Maar we zijn er nog niet. Juist ook voor deze sector ligt er een belangrijke opgave voor de komende jaren. Nieuwe bouwwerken moeten steeds schoner worden gebouwd. Dat wordt ook mogelijk met de toepassing van biobased bouwmaterialen. Daarnaast willen we van recyclen toewerken naar meer hergebruik om zo de kringloop te sluiten. We gaan dus niet meer slopen maar demonteren. Ik verwacht dat het volgende kabinet nauw met deze sector zal blijven samenwerken want er is nog heel veel te doen.”

Om economisch verantwoord te recyclen is het belangrijk dat het businessmodel van inzamelen, sorteren en recyclen stabiel en positief is. Een van de oorzaken waarom we er nog steeds niet in slagen om 100% te recyclen zijn de lage afvalverbrandingskosten, hierdoor loont het niet om “door te sorteren”. Hogere kosten voor storten en afvalverbranding in AVI’s zouden hier verandering in kunnen brengen, net als bijvoorbeeld een verbod op verbranding van recyclebaar afval. U heeft hier in uw periode wellicht te weinig tijd voor gehad maar wat houdt dit nu nog tegen?

“Er zijn veel verschillende maatregelen die we kunnen nemen om te voorkomen dat we recyclebaar materiaal verbranden. Zo ook het verhogen van de afvalstoffenbelasting. Momenteel bekijken we of met verdere tariefsverhogingen in de afvalstoffenbelasting in 2027-2029 van recycling een lonender alternatief kunnen maken. Voordat we dit beslissen wachten we de evaluatie van de huidige afvalstoffenbelasting van het ministerie van Financiën af.

Ik ben het eens met BRBS Recycling dat we moeten voorkomen dat recyclebaar materiaal wordt verbrand of gestort. Alleen een verbod instellen is daarvoor echter niet voldoende. We moeten de hele keten aanpakken. Er zijn dan meerdere tools die je kunt inzetten. Denk aan betere bronscheiding bij huishoudens en bedrijven, financiële prikkels en de verplichte recyclepercentages via de UPV. Daar waar nodig overwegen we als extra slot op de deur een verbrandingsverbod voor specifieke materiaalstromen.”

Het PBL heeft twee cruciale zaken aangegeven voor ontwikkeling van de Circulaire Economie: er is meer dwang (wetgeving) nodig en er is meer ruimte nodig. Herkent u dit? Heeft u al ideeën welke regelgeving hiervoor nodig zou kunnen zijn? En is de conclusie van het PBL überhaupt aanleiding geweest om hier actie op te nemen?

“Wat je bij transities in het algemeen ziet is dat de aanpak verandert naar gelang de transitie vordert. Zo ook in onze transitie naar een circulaire economie. In de beginfase van een transitie werken vooral koplopers die experimenteren. Later moeten systeemveranderingen worden doorgevoerd en moet het peloton van achterblijvers aanhaken. We zitten nu in de fase dat we ons meer gaan richten op dit peloton. Het is belangrijk om het peloton aansluiting te laten vinden bij de beweging die de koplopers inzetten, in plaats van deze te vertragen. Om dit voor elkaar te krijgen zie je vaak een verschuiving van stimulerende naar normerende en beprijzende maatregelen. In het NPCE staan verschillende maatregelen die hieronder vallen. Dit betekent overigens niet dat de rol van koplopers minder belangrijk wordt. Zij geven immers richting aan de transitie en laten zien wat de mogelijkheden zijn.”

Voormalig voorzitter van BRBS Recycling, Ton van der Giessen, stelt in zijn voordrachten vaak dat de kunststofrecyclingbranche zich nog steeds in de puberteitsfase bevindt. Zijn onderbouwing hierbij is gestoeld op de volatiliteit van de kunststofmarkt. Door (Geo-)politieke invloeden zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, maar ook de situatie in het Midden-Oosten, beweegt de oliemarkt alle kanten op waardoor Russische olie tegen dumpprijzen wordt geleverd aan China en waarmee dan weer extreem goedkope primaire grondstoffen worden gemaakt. Of erger nog primaire grondstoffen die vanuit China met het stempel secundair granulaat naar Europa komen waardoor het aannemelijk lijkt dat Nederlandse en Europese kunststofrecyclers in de komende jaren gaan omvallen waardoor we uiteindelijk ook voor ons recyclaat afhankelijk gaan zijn van China of andere Aziatische mogendheden. Een eerste stap zou in ieder geval het verplichte “gecertificeerde” percentage recyclaat in nieuwe producten kunnen zijn. Een nieuwe norm verplicht partijen die polymeren verwerken tot halffabricaten of eindfabricaten om recyclaat en biobased plastic te verwerken. De verplichting start met een lage norm in 2027 en loopt op naar 25%-30% in 2030. In zijn optiek is 2027 veel te laat en lopen we de kans dat er tegen die tijd al een aantal bedrijven zijn gestopt met het recyclen van kunststof. Wat vindt u van deze noodkreet en wat adviseert u uw eventuele opvolger over deze constatering?

“De signalen over de noodlijdende recyclingsector zijn me bekend en ze zijn helaas ook niet uniek voor Nederland. We zien in heel Europa dat de markt voor recycling nog te kwetsbaar is en dat heeft er alles mee te maken met dat het systeem nog niet goed is ingericht. Het is nodig om een constante vraag naar hoogwaardig recyclaat te creëren. In Nederland gaan we dat doen met de nationale plastic norm, die per 2027 ingaat. Daarnaast zetten we ons ook op Europees niveau in om een dergelijke verplichting voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld in de Verpakkingenverordening en de regelgeving voor circulaire voertuigen. Alleen als we ervoor zorgen dat circulariteit loont, is er een duurzame en stabiele toekomst voor recyclers.”

Heeft u nog andere tips of suggesties voor uw eventuele opvolger waarmee het bereiken van een volledig Circulaire Economie in 2050 niet uit het zicht raakt?

“Ik wil natuurlijk niet over mijn graf heen gaan regeren. Mijn eventuele opvolger zal op basis van het nieuwe coalitieakkoord aan de slag moeten gaan. Maar het moge duidelijk zijn dat er nog veel werk aan de winkel is om de doelen die in het NPCE staan te halen. En zoals ik al vaak in de Kamer heb gezegd: alleen samen met alle partijen in Nederland, dus overheden, bedrijven, maatschappelijke partijen én burgers, krijgen we dit voor elkaar.”

Beeld: Martijn Beekman

 • Beleid
 • Wetgeving
Gerelateerde artikelen
shutterstock_WEB
Omgevingswet ondermijnt circulariteit bouwgrondstoffen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zal er ook een aangepaste Regeling bodemkwaliteit van kracht zijn. Hierin zijn enkele nieuwe regels opgenomen, die voor bouwstofproducente...

Drijvend plastic _ artikel Afval of niet tenzij_WEB
Einde-afvalstatus: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits

Halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 Alles wat we om wat voor reden dan ook niet meer gebruiken, moeten we hergebruiken, en dan zo hoogwaardig mogelijk. Dat past bij de ambitie ...

BEwerken ONLINE
Risico-inventarisatie en -evaluatie; voor een veilige en gezonde werkplek

Goede arbeidsomstandigheden verbeteren de productiviteit. Bovendien vermindert de kans op ongevallen waarmee de werkgever aan de zorgplicht voldoet. Dat zijn de voordelen van het opstellen van de RI&E...

BEwerken ONLINE
Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht

Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer” (hierna te noemen: de Regeling) in werking....

BRBS Recycling
Product Category Rules (PCR)

Bij de bepaling van duurzaamheid van producten wordt een Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. De manier waarop de LCA voor bouwproducten wordt berekend is vastgelegd in NEN-EN15804 Duurzaamheid van b...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheidstelling remt ontwikkeling recyclingbranche?

De doelstelling van het klimaatakkoord is duidelijk: in 2050 moet 95% minder CO2 worden uitgestoten om te voorkomen dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Gelukkig weten we ook hoe we dit doel moeten...

Gescheiden ingezameld kalkzandsteenpuin
Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof

Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BRBS Recycling
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

betongranulaat_web
Het Circulair Materialenplan

LAP3 is een plan dat op landelijk niveau wordt opgesteld en waarmee vergunningverleners bij omgevingsdiensten rekening dienen te houden. Het LAP is daarmee bepalend voor de vraag welke activiteiten me...

BEwerken ONLINE
Generieke richtlijn grondstoffen voor circulair beton

De nieuwe CROW-CUR Richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton is beschikbaar. De Nederlandse overheid heeft de beleidsdoelstelling dat de Nederlandse ec...

BRBS Recycling
Provinciale CE plannen

Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie a...

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BRBS Recycling
Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23

Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Cir...

Wilbert van Eijk gezicht_web
Einde-afval: de producent bewijst, en dan?

In een circulaire economie worden afvalstoffen opnieuw gebruikt. Een belangrijk juridisch thema betreft de vraag wanneer een afvalstof het afvalstoffenkarakter heeft verloren. In dit artikel staat de ...

BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta...

BRBS Recycling
Warmdraaien voor de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden ...

BRBS Recycling
De evenredigheid van een (handhavings)besluit

“Pure willekeur!”, brieste een omwonende die na een lange procedure de vergunning van een nabijgelegen puinbreker in stand zag blijven. “De rechter heeft mijn belang gelukkig goed meegewogen!”, glimla...

Foto Jeanette_web
ZZS in afvalstoffen

Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten...

BRBS Recycling
De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet...

Foto_Geveleconomie
Rijksoverheid onderstreept belang van een Circulaire Geveleconomie Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Vivianne...

Renewi_web
Renewi opent nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunststoffen in Eindhoven Waste-to-productbedrijf Renewi opende eerder dit jaar een nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunst...

Seijbel Photography-0347_WEB
Vakbeurs Recycling in Gorinchem brengt de gehele afvalsector samen Onafhankelijk platform Vakbeurs Recycling, dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024, vormt hét ...

natural-pavilion
TNO en Startblock over circulair bouwen: ‘In Holland groeit een huis’ Tot 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Maar hoe krijg je die enorme w...

Foto_Obesitas
Oproep om te stoppen met massief bouwen, tenzij het niet anders kan De bouwsector lijdt aan ‘materiaalobesitas’. Dit is de mening van Herre Elsenga, algemeen directeur ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Foto_Juridische_Bijdrage

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in het toezicht op en de handhaving van regels omtrent de fysieke leefomgeving. In dit artikel staat de auteur stil bij de hoofdlijnen van de veranderingen. Wat betekent het uitgangspunt van minder vergunn... lees meer

Foto_Recypedia_AERIUS

AERIUS

AERIUS is het nationale instrumentarium voor berekening van stikstofdepositie. Het RIVM, vergunningverleners en overheden gebruiken AERIUS voor de monitoring van de stikstofdepositie. lees meer