We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Het Circulair Materialenplan

donderdag 2 februari 2023

LAP3 is een plan dat op landelijk niveau wordt opgesteld en waarmee vergunningverleners bij omgevingsdiensten rekening dienen te houden. Het LAP is daarmee bepalend voor de vraag welke activiteiten met afvalstoffen wel of niet vergund kunnen worden. Voor activiteiten met afvalstoffen zoals sorteren, breken en mengen is in het algemeen een vergunning nodig. Ieder lid van de BRBS heeft dus te maken met het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3).

Delen

Van LAP3 naar CMP1

Het LAP heeft een looptijd van 6 jaar en kan met 2 jaar verlengd worden. Bovendien kan het LAP tussendoor op onderdelen worden gewijzigd. Het huidige LAP3 is voor het laatst gewijzigd in 2021. In de brief aan de Tweede Kamer hierover heeft de toenmalige staatssecretaris ook aangegeven dat LAP3 wordt opgevolgd door een Circulair Materialenplan (CMP1). Hiermee wil de staatssecretaris de transitie naar een Circulaire Economie (CE) beter ondersteunen. We doen dat door onder andere meer aandacht te geven aan de voorkant van de keten, dus aan o.a. preventie en ontwerp en we willen dat het CMP meer ondersteunend is voor innovatieve verwerkingstechnieken die de CE stimuleren.

Wat is het CMP1 wel en wat is het niet

Het CMP is niet de heilige graal voor de realisatie van de CE. Het CMP heeft namelijk een beperkte invloedssfeer, ook andere instrumenten zijn nodig om een CE te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving omtrent productontwerp, gebruik van recyclaat of producentenverantwoordelijkheid. Het CMP is dus geen wondermiddel maar, omdat het CMP doorwerkt in besluiten rond vergunningen en ontheffingen, moet zijn meerwaarde niet worden onderschat. Het CMP blijft hét instrument om hoogwaardige verwerking van afvalstoffen te stimuleren, bij te dragen aan de kwaliteit van secundaire materialen of het vinden van een evenwicht tussen het in de keten houden van materialen enerzijds en het uitfaseren van zorgstoffen anderzijds. Ook is het bij uitstek een instrument om richting te geven aan ontwikkelingen die bijdragen aan de transitie naar een CE. Het heeft daarbij ook een functie als naslagwerk omdat het veel informatie over verschillende materialen bij elkaar brengt.

Het CMP is daarom één van de instrumenten om de transitie naar een CE te stimuleren, maar niet het enige. Het kan een belangrijke bijdrage leveren doordat het een brug is tussen de visie van het rijk op een CE enerzijds en de uitvoeringspraktijk anderzijds.

Contouren van CMP1 – wat blijft bestaan

Het CMP zal net als het LAP afvalbeheer blijven reguleren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Maar ook, en eigenlijk belangrijker, omdat het beleid voor afvalbeheer onderdeel blijft van een CE. Hoogwaardige verwerking van afvalstoffen is een voorwaarde om tot een circulaire economie te komen en juist daar levert het CMP een belangrijke bijdrage.

Het CMP zal daarom ook nog steeds over het verbranden en storten van afvalstoffen gaan, omdat ook deze vormen van verwerking ook in de CE blijven bestaan. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille; stimuleren van hoogwaardige verwerking waarbij de aanwezigheid van (gevaarlijke) chemische stoffen hooguit een verwaarloosbaar risico voor mens en milieu veroorzaakt én storten en verbranden beperken tot waar het echt niet anders kan. De huidige sectorplannen van het LAP bevatten een nadere uitwerking van het afvalbeleid voor specifieke afvalstromen. Met het instrument minimumstandaard leggen we vast welke vormen van verwerking van die afvalstoffen wel en welke niet mogen worden vergund. Het principe van de sectorplannen en het instrument minimumstandaard komen ook in het CMP terug, met wel enkele belangrijke aanpassingen die we nog de revue laten passeren.

Contouren van CMP1 – wat wordt anders

Hoewel onderdelen van het LAP ook in het CMP gaan terugkomen, gaat er vanzelfsprekend ook het een en ander veranderen. Als we dan twee voorbeelden mogen noem, nadrukkelijk zonder hier volledig te willen zijn, de volgende. Er komt meer aandacht voor de voorkant van de keten. Zo wordt bijvoorbeeld een handreiking ontwikkeld om vergunningverleners te ondersteunen bij het betrekken van preventie bij vergunningverlening. Meer aandacht voor de voorkant voor de keten komt ook terug in de sectorplannen. De sectorplannen in het LAP hebben primair betrekking op de afvalfase van een materiaal. In het CMP worden een aantal van deze sectorplannen uitgebouwd tot ketenplannen. In deze ketenplannen beschrijven we alle relevante informatie over een materiaal of product van het ontwerp tot het verwerken. We gaan dus verder dan de afvalfase en dragen zo met deze informatievoorziening optimaal bij aan de CE.

In het LAP fungeert het instrument minimumstandaard vooral als ondergrens voor wat wel of niet mag met een afvalstof. Denk aan ten minste recyclen en dus niet verbranden en storten. De bedoeling is om in het CMP met dit instrument meer te gaan sturen op de meest hoogwaardige vorm van recycling, via het opnemen van een voorkeursvorm van recyclen. Het CMP moet bedrijven die een innovatieve, hoogwaardige verwerkingsmethode hanteren ondersteunen via de minimumstandaard. Ook willen we de minimumstandaard meer dan nu inzetten om de kwaliteit van secundaire materialen te bewaken. We zitten nu nog volop in de fase van uitwerken van ideeën.

Het CMP en bouw- en sloopafval

De stromen beton en hout horen bij de selectie van stromen waar als eerste een ketenplan voor wordt opgesteld. Aspecten als hoogwaardige recycling en kwaliteit van secundair materiaal zullen voor deze stromen dus al in de eerste versie van het CMP meer aandacht gaan krijgen dan nu in LAP3 het geval is. Hetzelfde geldt voor de vraag hoe deze materialen zo circulair mogelijk als grondstof in te (blijven) zetten. Bij veel inerte afvalstoffen is immobilisatie een manier om verontreinigde stromen als bouwstof in de keten te kunnen houden. De rol van immobiliseren in de transitie naar een CE krijgt op dit moment de nodige aandacht. Wat dit gaat betekenen voor het CMP is op dit moment nog niet duidelijk. Beleidsvoornemens hierover worden nog verder onderzocht in het nog op te stellen Milieu Effect Rapport (MER).

Hoe ver zijn we en wat is de planning?

Het streven is om het CMP in 2024 in de inspraak te brengen en op 1 januari 2025 in werking te laten treden. Daarvoor willen we u betrekken omdat het CMP, net als het LAP, een praktisch document moet zijn voor alle gebruikers. Consultatie van de stakeholders is een belangrijk onderdeel van het proces. Na inwerkingtreding zijn we natuurlijk niet klaar, het CMP heeft het karakter van een groeimodel. Wellicht is er beleidsmatig of uitvoeringstechnisch weer voortschrijdend inzicht. Wanneer CMP1 in werking treedt zal het werken aan een eerste aanpassing waarschijnlijk al in volle gang zijn. Zo is en blijft het CMP een dynamisch instrument.

Marco Kraakman (RWS) en Tessa Hollaar (IenW)

 • Circulaire Economie
 • Breken
 • Sorteren
 • Afvalstoffen
 • Beleid
 • Wetgeving
Gerelateerde artikelen
BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

Foto einde afval
Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria

De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbro...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BEwerken ONLINE
Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving

Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen Afgelopen jaar heeft een nieuw actieteam Toekomstig hergebruik zich gebogen over kansen en belemmeringen in technische wet- en regelge...

BRBS Recycling
Provinciale CE plannen

Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie a...

BRBS Recycling
Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23

Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Cir...

BEwerken ONLINE
Regeling voor TAG als gevaarlijk afval blijft van kracht

Ruim een jaar geleden trad op 16 oktober 2021 de “Regeling tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer” (hierna te noemen: de Regeling) in werking....

BEwerken ONLINE
Recypedia: Bijproduct

Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.

Gescheiden ingezameld kalkzandsteenpuin
Gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel erkend als grondstof

Gerecycled kalkzandsteengranulaat is door de FUMO, de omgevingsdienst van Friesland, officieel erkend als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, nog gezien als afval. Dit...

Foto Marieke van der Werf
Circulaire economie is geen middel, maar een doel!

“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit...

BEwerken ONLINE
Verandering van spelregels nodig

In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voo...

BRBS Recycling
Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)

Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogel...

BRBS Recycling
Weeting circulair bouwen: maken internationale standaarden het verschil?

De druk om versneld van een lineaire naar een circulaire economie te komen wordt steeds verder opgevoerd: met het verscherpen van de MPG in 2025 wordt het belangrijker dan ooit om hergebruikte materia...

BEwerken ONLINE
Biobased bouwen: de noodzaak, de kansen en fantastische voorbeelden

Biobased bouwen is een duurzaam, circulair en hernieuwbaar alternatief voor traditionele bouw in beton, staal, baksteen en kalkzandsteen. Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals grondstof...

Vincent Gruis_web
Bouwen, verbouwen en demonteren met een zo laag mogelijke milieubelasting

Eind 2018 is een Transitieteam Circulaire Bouw Economie (CBE) gestart dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en de bouw en GWW-sector. BEwerken interviewde Vincent Gruis, voorzitter van Tran...

BEwerken ONLINE
Generieke richtlijn grondstoffen voor circulair beton

De nieuwe CROW-CUR Richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton is beschikbaar. De Nederlandse overheid heeft de beleidsdoelstelling dat de Nederlandse ec...

BRBS Recycling
Hoe mooi kan het zijn, permanente CO2 opslag in betongranulaat

Het is al mooi als je van afval – betonpuin – een hoogwaardige grondstof maakt voor nieuw beton – betongranulaat. Waardoor beton circulair wordt. Nog mooier is het als je tijdens de productie van beto...

BEwerken ONLINE
Recyclinggranulaat: een betrouwbare grondstof

Beton wordt in Nederland al decennialang gerecycled. Aanvankelijk was het recyclen een oplossing voor het betonafval, maar tegenwoordig een ‘must’ in het kader van de transitie naar een circulaire eco...

BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta...

BRBS Recycling
Warmdraaien voor de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden ...

BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval? Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, ...

FOTO_web
Nieuwe Duitse eisen voor gebruik secundaire bouwmaterialen Duitsland produceert jaarlijks ongeveer 260 miljoen ton minerale afvalstoffen. Het gebruik van deze ...

Logo BEwerken 25 jaar
25 jaar BEwerken #1 “Als voorzitter van de BRBS heb ik de eer om aan u het eerste exemplaar van ‘BEwerken’ te mogen aanb...

IJsselhallen_Zwolle_WEB
Maximaal hergebruik in nieuwe stadsbuurt De gemeente Zwolle laat een groot deel van de IJsselhallen aan de Rieteweg slopen. Met dit werk maak...

Vloeren
CISUFLO: Verbetering circulariteit binnen Europese vloerensector Binnen de Europese vloerensector wordt naar schatting slechts vijf procent gerecycled. Hoewel er ini...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Urban Mining -EIB rapport

Materiaalstromen in de bouw en infra

In vervolg op het in januari 2020 verschenen rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw” is in 2022 aanvullend de GWW in kaart gebracht. De studie is uitgevoerd door EIB, Metabolic en SGS Search. Resultaat is een kwantitatieve schets van de materiaals... lees meer

IJsselhallen_Zwolle_WEB

Maximaal hergebruik in nieuwe stadsbuurt

De gemeente Zwolle laat een groot deel van de IJsselhallen aan de Rieteweg slopen. Met dit werk maakt Zwolle tussen het Centraal Station, de snelweg A28 en de binnenstad ruimte voor de bouw van de Nieuwe Veemarkt, de nieuwste stadsbuurt van Zwolle. Circulariteit staat hoog op de agenda van de stad. ... lees meer