We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Op weg naar meer hergebruik met circulaire regelgeving

donderdag 16 juni 2022

Platform CB’23 actieteam Toekomstig hergebruik doet aanbevelingen

Afgelopen jaar heeft een nieuw actieteam Toekomstig hergebruik zich gebogen over kansen en belemmeringen in technische wet- en regelgeving om hergebruik te vergemakkelijken. Hierover wordt op 30 juni een leidraad gepresenteerd met een reeks aanbevelingen om circulaire regelgeving verder te ontwikkelen.

Delen

Waarom een leidraad?

De huidige materiaaltekorten in de bouw onderstrepen de noodzaak om materialen en producten hoogwaardig te hergebruiken. Marktpartijen lopen echter vaak aan tegen het feit dat de huidige wet- en regelgeving nog niet op hergebruik is afgestemd. Er bestaan onduidelijkheden, soms staat regelgeving hergebruik in de weg of er ontbreekt regelgeving die hergebruik juist zou kunnen bevorderen. De leidraad maakt dit inzichtelijk en doet aanbevelingen om hergebruik beter te verankeren in de technische bouwregelgeving voor de B&U en de GWW. Denk daarbij aan publiek- en privaatrechtelijke wet- en regelgeving, maar bijvoorbeeld ook aan certificatie. Dit is gedaan voor de gehele keten, van de producten en bouwwerken op de tekentafel tot het gebruik van producten en materialen die geoogst worden uit bestaande bouwwerken.

Het actieteam realiseert zich dat je met regelgeving het hergebruikpotentieel kunt vergroten, maar dat er veel meer factoren zijn die meespelen of hergebruik daadwerkelijk plaatsvindt. Zoals allerlei praktische en organisatorische aspecten en factoren op economisch vlak. De aanbevelingen uit de leidraad vormen dus een onderdeel van een breder pakket maatregelen dat nodig zal zijn om hergebruik verder te stimuleren.

Producten en materialen

Hergebruik en recycling kan plaatsvinden op verschillende niveaus, van materiaal tot geheel bouwwerk. De leidraad heeft gekozen om de focus te leggen op producthergebruik: producthergebruik uit bestaande bouwwerken, ontwerpen van nieuwe bouwwerken met het oog op producthergebruik, en prestatie-eisen voor nieuwe producten gericht op gebruik in een volgend leven. Voor de eisen aan producten wordt er overigens wel rekening mee gehouden dat - na een aantal maal hergebruik - vroeg of laat hergebruik niet meer mogelijk is. Dan zal het materiaal worden gerecycled en ook die uiteindelijke recycling moet erop gericht moet zijn om het materiaal (hoogwaardig) te behouden. De kapstok om te bepalen wat de beste keuze is van een vorm van (product)hergebruik of (materiaal)recycling, is het meten aan de doelen van circulair bouwen zoals die door platform CB’23 al eerder zijn vastgesteld: beschermen van materiaalvoorraden, beschermen van milieu en beschermen van bestaande waarde. De leidraad doet daarover geen uitspraken, en wil vooral zorgen dat er geen belemmerende regels zijn om keuzes te realiseren. 

Hergebruik in de keten

Uiteraard willen we vandaag al beginnen met hergebruik, en gelukkig gebeurt dat ook al. Bijvoorbeeld in de beton- en staalsector. De leidraad geeft daar ook voorbeelden van. Maar in het algemeen blijkt de wet- en regelgeving niet afgestemd op hergebruik, waar nog bij komt dat bestaande bouwwerken destijds niet gemaakt zijn om onderdelen opnieuw te gebruiken. Er is een brede behoefte aan een generiek systeem voor technische kwaliteitsbeoordeling van te hergebruiken producten en bijbehorende kwaliteitsborging. De leidraad bespreekt hiervoor de aanknopingspunten en zal aanbevelingen doen voor aanpassingen in normen en wetgeving om hergebruik te bevorderen. Nieuwe bouwwerken moeten flexibel, modulair, gestandaardiseerd en losmaakbaar zijn. Hoe meer bouwwerken (B&U en GWW) over deze eigenschappen beschikken hoe groter de kans op herbruikbaarheid. Voor circulair ontwerpen bestaat al een Platform CB’23 leidraad en er bestaan richtlijnen en modellen, zoals het Bouwwaardemodel van het Betonakkoord. De leidraad benoemt waar verder behoefte aan is in wet- en regelgeving om circulair ontwerpen als leidend principe te bevorderen.

De eisen die we aan producten en materialen stellen zijn doorgaans gericht op eenmalig gebruik in een bouwwerk. Er komt wel meer aandacht voor toekomstig hergebruik en recycling, bijvoorbeeld in de voorstellen voor de nieuwe Europese Bouwproductenverordening (CPR), maar het gaat nog wel even duren voordat dat is omgezet naar eisen aan productprestaties. De leidraad geeft aan hoe er in Nederland alvast aan kan worden gewerkt om te zorgen dat producten al rekening houden met productprestaties voor volgende cycli. Voor de recyclingbranche is dit ook erg belangrijk. Sommige sectoren en koplopers zijn hier al mee bezig, zoals bijvoorbeeld de CUR/CROW Richtlijn 2:2021 Beoordelingssystematiek grondstoffen op geschiktheid voor circulair beton. Daarnaast komt in de leidraad ook de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) aan de orde, het stellen van eisen aan bijvoorbeeld ‘recycled content’ in producten en het verstrekken van informatie aan afnemers van producten.

Voor wie bedoeld?

De leidraad geeft aanbevelingen en handvatten voor het verder ontwikkelen van circulaire regelgeving. De doelgroep bestaat dan ook vooral uit beleidsmakers: ministeries BZK en IenW, RWS, NEN en diverse organisaties die afspraken en bepalingsmethoden opstellen, zoals stichting Nationale Milieudatabase (NMD), CUR/CROW en brancheorganisaties en certificerende instellingen. Het actieteam hoopt dat deze doelgroepen de handschoen oppakken na de presentatie op 30 juni. Maar ook partijen die in de praktijk bezig zijn met hergebruik kunnen in de leidraad wel terugvinden wat belangrijk is. De aanbevelingen zullen nader moeten uitgewerkt, dus suggesties voor meer circulaire regelgeving blijven van harte welkom.

 • Circulaire Economie
 • Grondstoffen
 • Afvalstoffen
 • Beleid
Gerelateerde artikelen
Foto einde afval
Prioritering van materiaalstromen voor Europese einde-afvalcriteria

De Europese Green Deal1 heeft als doel de EU te transformeren tot een moderne, grondstoffenefficiënte en competitieve economie, vooral door economische groei te ontkoppelen van het gebruik van hulpbro...

betongranulaat_web
Het Circulair Materialenplan

LAP3 is een plan dat op landelijk niveau wordt opgesteld en waarmee vergunningverleners bij omgevingsdiensten rekening dienen te houden. Het LAP is daarmee bepalend voor de vraag welke activiteiten me...

BEwerken ONLINE
Recypedia: Bijproduct

Een stof is afval of niet. Een bijproduct is geen afval.

Foto Marieke van der Werf
Circulaire economie is geen middel, maar een doel!

“De ambitie is helder: Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen in haar voorwoord bij het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat begin dit...

BEwerken ONLINE
Verandering van spelregels nodig

In een recent interview met Trudy Rood, senior beleidsonderzoeker en lid van het transitieteam Circulaire Economie Bouw en Aldert Hanemaaijer, Projectleider ICER beiden werkzaam bij het Planbureau voo...

BRBS Recycling
Proeftuin menggranulaat met minder betongranulaat (<50%)

Van de in april gepresenteerde proeftuinen is die van menggranulaat met minder betongranulaat er eentje. In de proeftuin wil BouwCirculair in de praktijk aantonen of het kwalitatief en technisch mogel...

BEwerken ONLINE
Circulair bouwen met het Moederbestek

Dat we met circulariteit aan de slag moeten in de bouw, dat is wel duidelijk. Ambities vanuit de EU, de Nederlandse regering en het Betonakkoord kunnen echter alleen waargemaakt worden als we ook aan ...

BEwerken ONLINE
Biobased bouwen: de noodzaak, de kansen en fantastische voorbeelden

Biobased bouwen is een duurzaam, circulair en hernieuwbaar alternatief voor traditionele bouw in beton, staal, baksteen en kalkzandsteen. Gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals grondstof...

Vincent Gruis_web
Bouwen, verbouwen en demonteren met een zo laag mogelijke milieubelasting

Eind 2018 is een Transitieteam Circulaire Bouw Economie (CBE) gestart dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en de bouw en GWW-sector. BEwerken interviewde Vincent Gruis, voorzitter van Tran...

BRBS Recycling
Provinciale CE plannen

Het streven naar een Circulaire Economie bevat een toezegging en uitvoering op ieder niveau. Zo hebben provincies dan ook de verantwoordelijkheid om binnen de eigen provincie een Circulaire Economie a...

BRBS Recycling
Feitenonderzoek immobilisatie

Een immobilisaat is volgens het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) een “technologische ingreep waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een afvalstof worden gewijzigd, zodanig dat de kans o...

BRBS Recycling
Het Basiskamp voor een Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23

Platform CB’23 ontwikkelt diverse leidraden voor circulair bouwen. Hoe passen deze binnen het “Basiskamp” voor de transitie naar een circulaire bouweconomie in 2023 dat door het Transitieteam voor Cir...

BEwerken ONLINE
Nieuwe versie AERIUS Calculator geeft hogere berekende stikstofdepositie aan

Vanaf 15 oktober 2020 moet de release van een nieuwe versie van AERIUS Calculator worden gebruikt om stikstofdepositieberekeningen uit te voeren, waarmee onder meer het effect van een industriële acti...

BRBS Recycling
Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS op de circulaire economie?

Het effect van onze welvaart laat al meer dan 50 jaar sporen na in het milieu. Het is ondenkbaar geworden om te kunnen leven zonder organische kunststoffen. Bij de ontwikkeling van deze kunststoffen l...

TAG kaarten
Gemeenten kunnen helpen bij verantwoorde verwerking van teerhoudend asfalt

Er ligt nog circa 40 miljoen ton teerhoudend asfalt in het Nederlandse wegennetwerk. Om het kankerverwekkende teer conform rijksbeleid te vernietigen dient teerhoudend asfalt thermisch te worden gerei...

Balken 2e kans
2e Kans bouwmaterialen, a way of life

Een duurzamere wereld is een circulaire wereld. En ondanks dat we weten dat aan de voorkant van de keten grote stappen gezet moeten worden door particulieren en bedrijven, kijkt men ook naar de afval-...

BRBS Recycling
Recycling glas en steenwol

Met mijn technische marketing en sales achtergrond en ervaring in innovatie implementatie was het spannend te mogen spreken in Lissabon bij de afsluiting van het Wool2Loop project. Het hele proces beh...

BEwerken ONLINE
Teerhoudend asfalt volledig circulair

Op 16 oktober 2021 is teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) in Nederland wettelijk geclassificeerd als gevaarlijke afvalstof. Dit is gebeurd met het in werking treden van de Regeling van de Staatssecretar...

BRBS Recycling
Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton dat voor meer dan 95% gerecycled wordt. “De branche heeft zich hard gemaakt om ...

BRBS Recycling
Toekomstig beton en baksteen hebben een negatieve CO2-footprint

De wereld van de bouwmaterialen staat aan de vooravond van een grote transitie: van één van de grootste mondiale uitstoters van CO2 gaan we naar een situatie waarin beton en baksteen netto CO2 gaan op...

Auping
Ministerie van IenW voorziet doorontwikkeling van UPV Vast heeft u de term ‘UPV’ al eens gehoord of heeft u er zelfs al mee te maken gehad. Als profession...

Biobased01
Biobased woningen in Mierlo zeer gewild Een primeur. In het Brabantse Mierlo wordt hard gewerkt aan de bouw van zestien zogeheten biobased w...

Recypedia Hergebruik
Hergebruik Hergebruik is een term die veel gebruikt wordt als het gaat om beheer van afvalstoffen. In het gewon...

Foto_Schofel_Web
Betekenis van de MKI als meetlat en stimulans Op het recyclingsymposium op 21 november 2023 mocht Edwin van der Wel, als lid van het transitieteam...

BEwerken ONLINE
Nieuwe Europese doelen voor bouw- en sloopafval? Voor bouw- en sloopafval geldt op Europees niveau een doelstelling van zeventig procent hergebruik, ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

FOTO_WEB_TwistGroup

Denken, Doen en Doorpakken

Walter Batenburg is al ruim dertig jaar werkzaam in de afvalsector. Sinds februari vormt hij samen met oprichter Carmen Ruiz de directie van de Twist Group. Dit advies- en consultancybureau in de afval- en milieubranche bestaat uit professionals met brede kennis en langdurige ervaring in deze specif... lees meer

Foto_Juridische_Bijdrage

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in het toezicht op en de handhaving van regels omtrent de fysieke leefomgeving. In dit artikel staat de auteur stil bij de hoofdlijnen van de veranderingen. Wat betekent het uitgangspunt van minder vergunn... lees meer