We use cookies from third party services for marketing activities and to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preferences

When you visit any website, it may store or retrieve information through your browser, usually in the form of cookies. Since we respect your right to privacy, you can choose not to permit data collection from certain types of services. However, not allowing these services may impact your experience.

 • Privacy Policy
  When you visit any of our websites, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and manage your preferences. Please note, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
  REQUIRED
 • Content Delivery Network
  These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
  REQUIRED
 • Functional (Your preferences for this site)
  Functionality cookies allow websites to remember the user's site preferences and choices they make on the site including username, region, and language. This allows the website to provide personalized features like local news stories and weather if you share your location. They are anonymous and don't track browsing activity across other websites. Functionality cookies can include first party, third party, persistent or session cookies.
 • Statistics (Info on how we can get better)
  These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site, which helps us optimize your experience. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not be able to use your data in this way.
 • Marketing (Advertisement Delivery Network)
  These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Privacy policy

Niet-genormeerde stoffen in erkende kwaliteitsverklaring

dinsdag 18 juni 2024

De Omgevingswet heeft voor bouwstoffen, net als voor grond en baggerspecie, de milieuverklaring bodemkwaliteit geïntroduceerd. De milieuverklaring bodemkwaliteit (MVB) voor bouwstoffen wordt door de producent of leverancier van een bouwstof verstrekt bij de levering van de bouwstoffen.

Delen

De MVB geeft aan dat de bouwstof, waarop deze betrekking heeft, voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Voor bouwstoffen bestaan drie typen MVB: de partijkeuring, de erkende kwaliteitsverklaring en de fabrikant-eigenverklaring. In dit artikel ligt de focus op de erkende kwaliteitsverklaring. Ook wordt stilgestaan bij zogeheten niet-genormeerde stoffen, die zich in een bouwstof kunnen bevinden. Om te voorkomen dat een toegepaste bouwstof milieuschade kan toebrengen aan de bodem of het oppervlaktewater, moet een bouwstof voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan – op grond van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 2022 – zijn gesteld. Als de bouwstof voldoet aan alle kwaliteitseisen voor alle parameters, mag een MVB worden afgegeven. De bouwstof mag dan worden vervaardigd, verhandeld en toegepast. Dat uitgangspunt gold ook al onder de oude wetgeving voor bouwstoffen.

Relevante kwaliteitseisen

Een MVB moet voor elke relevante kwaliteitseis de gegevens bevatten waarop zij is gebaseerd. Dit zijn bijvoorbeeld de meetgegevens van de stoffen die in het laboratorium zijn onderzocht. De milieuverklaring vermeldt altijd een aantal cruciale aspecten. Namelijk welk type MVB het betreft, de naam van degene die de verklaring heeft afgegeven, de herkomst en de hoeveelheid (uitgedrukt in ton) van de bouwstoffen waarop de verklaring betrekking heeft. Ook stoffen die niet genormeerd zijn – dit wil zeggen dat deze niet voorkomen in bijlage A van de Rbk 2022 – dienen in de MVB te worden vermeld. Als er op basis van voorinformatie aanwijzingen zijn dat dit soort stoffen kunnen voorkomen, dan dient er een vooronderzoek te worden uitgevoerd, voordat er een MVB wordt afgegeven. Als uit het vooronderzoek blijkt dat de stoffen ook daadwerkelijk in de bouwstof voorkomen, moet er melding van worden gemaakt in de MVB. Op de situatie dat gebruik wordt gemaakt van de erkende kwaliteitsverklaring als MVB wordt hierna dieper ingegaan.

MVB en afleverbon

Degene die een MVB afgeeft, is doorgaans de producent of leverancier van de bouwstof zijn. De toepasser ontvangt bij de levering van de bouwstoffen de MVB en hoeft de kwaliteit van de bouwstoffen niet meer zelf te laten onderzoeken. Bij de levering van de bouwstoffen moet ook een afleverbon worden verstrekt. Uit de afleverbon blijkt de herkomst van de bouwstoffen. Dit is volgens de wetgever nodig om te kunnen nagaan dat het nog steeds de bouwstoffen betreft waarop de MVB betrekking heeft.

Zorgplicht

De toepasser van de bouwstoffen mag in beginsel op de MVB afgaan, tenzij er aanwijzingen zijn dat de milieuverklaring niet kan kloppen. In dat geval is er aanleiding de bouwstoffen nader te laten onderzoeken en kan het toepassen in strijd zijn met de zorgplicht van artikel 2.11 Bal (het verrichten van een milieubelastende activiteit). Ook degene die een MVB afgeeft, moet zich aan de zorgplicht houden. In de Rbk 2022 is in artikel 1.2. een zorgplicht opgenomen die zich richt tot degene die een MVB afgeeft. Het bevoegd gezag kan handhavend optreden tegen degene die de zorgplicht schendt.

Ondertekening MVB en afleverbon

Een erkende kwaliteitsverklaring, zoals opgemerkt één van de typen MVB, moet worden ondertekend en gedateerd. Dit gebeurt door de natuurlijk persoon, die de verklaring heeft afgegeven, of een natuurlijk persoon, die door degene die de MVB heeft afgegeven daarvoor is geautoriseerd. Dit onder vermelding van de naam van de ondertekenaar. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat een MVB een uniek document is, dat slechts op één partij betrekking mag hebben. Het is dus niet toegestaan een erkende kwaliteitsverklaring eenmaal te ondertekenen en vervolgens kopieën daarvan te gebruiken voor alle partijen die de producent produceert. Degene die de MVB afgeeft, moet zich realiseren dat de MVB in het economisch verkeer een financiële waarde vertegenwoordigt en voor de toepassingsmogelijkheden van de partij een sleutelfunctie vervult. Wanneer duidelijk met de informatie in de MVB is geknoeid, kan degene die de MVB heeft ondertekend strafrechtelijk worden vervolgd wegens valsheid in geschrifte. Dit kan dus zowel het bedrijf als de natuurlijk persoon zijn. Ook kan een afnemer het bedrijf dat een onjuiste MVB heeft afgegeven civielrechtelijk aanspreken op een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst.

Niet-genormeerde stoffen

Een MVB voor bouwstoffen moet dus informatie geven over de stoffen uit bijlage A bij de Rbk 2022 (de genormeerde stoffen). Daarnaast bevat een MVB informatie over de eventuele aanwezigheid van niet-genormeerde verontreinigende stoffen en andere relevante parameters. Die verplichting bestaat met het oog op het voldoen aan de toepassingsbepalingen van het Bal, in het bijzonder de zorgplicht van artikel 2.11. Het vermelden van niet-genormeerde stoffen is verplicht, als de aanwezigheid ervan een partij bouwstoffen ongeschikt kan maken voor toepassing op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam. Het is echter ondoenlijk en onwenselijk om als producent of leverancier van een partij bouwstoffen ongericht onderzoek te doen naar alle mogelijke niet-genormeerde stoffen die in omloop zijn en die misschien in een partij kunnen voorkomen. Om die reden is in de Rbk 2022 aangegeven dat er onderzoek moet worden gedaan naar ‘waarschijnlijk aanwezige’ niet-genormeerde stoffen (die de partij ongeschikt kunnen maken voor toepassing). Het is dus niet de bedoeling om in het wilde weg alles te gaan onderzoeken. Indicaties dat een verontreinigende stof waarschijnlijk in de bouwstof aanwezig zou kunnen zijn, moeten echter wel serieus worden genomen.

Toelatingsonderzoek

Specifiek ten aanzien van de erkende kwaliteitsverklaring kan het een en aneer worden opgemerkt. Als pas na afloop van het toelatingsonderzoek bij de producent duidelijk wordt dat er in het product sprake is van de waarschijnlijke aanwezigheid van een (niet-genormeerde) stof, dan geldt het volgende: Er moeten periodiek verificatiekeuringen worden verricht volgens de voorschriften voor een partijkeuring. Bij de eerstvolgende verificatiekeuring moet dan ook onderzoek worden ingesteld naar de waarschijnlijk aanwezige (niet-genormeerde) verontreinigende stoffen. De uitslag van dat onderzoek kan dan worden gebruikt voor de vermelding van de aanwezigheid van de betreffende stoffen in de MVB. Dit verbetert het inzicht in de mogelijke aanwezigheid van de stoffen. In de erkende kwaliteitsverklaring moet dan de hoogst gemeten concentratie of emissie van de niet-genormeerde stof in de laatste vijf verificatiekeuringen die zijn uitgevoerd, worden opgenomen. Het ministerie van I&W heeft aangegeven te werken aan een algemene methodiek voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen in bouwstoffen, grond en baggerspecie.

Tot slot

Belangrijke aandachtspunten zijn dus de ondertekening van de MVB en afleverbon en het vermelden van de juiste gegevens op de MVB en afleverbon. Ook ten aanzien van niet-genormeerde stoffen. Interessant hierbij is wat mij betreft of ook melding moet worden gemaakt van deze stoffen, als de aanwezigheid de bouwstof niet ongeschikt maakt voor toepassing. Als onderzoek naar de mogelijke schadelijkheid van de stof ontbreekt (het is bijvoorbeeld niet of onvoldoende duidelijk of de stof kan uitlogen en welk risico dit met zich brengt) is vermelding in ieder geval noodzakelijk.

Wilbert van Eijk

 • Legal
Gerelateerde artikelen
Foto_Juridische_Bijdrage
Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: enkele wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 doen zich ook veranderingen voor in het toezicht op en de handhaving van regels omtrent de fysieke leefomgeving. In dit artikel staat de a...

Wilbert van Eijk gezicht_web
Einde-afval: de producent bewijst, en dan?

In een circulaire economie worden afvalstoffen opnieuw gebruikt. Een belangrijk juridisch thema betreft de vraag wanneer een afvalstof het afvalstoffenkarakter heeft verloren. In dit artikel staat de ...

BRBS Recycling
Snellere vergunningverlening onder de Omgevingswet?

Een veelgehoorde verzuchting is dat het veel te lang duurt voordat de overheid een vergunning verleent. De Omgevingswet moet vergunningverlening sneller, efficiënter en beter maken. In dit artikel sta...

BRBS Recycling
Warmdraaien voor de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is het dan toch zover: de Omgevingswet treedt in werking. Dat betekent dat het nu toch écht tijd wordt om u op de hoogte te stellen van de nieuwe wet- en regelgeving die gaat gelden ...

BRBS Recycling
De evenredigheid van een (handhavings)besluit

“Pure willekeur!”, brieste een omwonende die na een lange procedure de vergunning van een nabijgelegen puinbreker in stand zag blijven. “De rechter heeft mijn belang gelukkig goed meegewogen!”, glimla...

Foto Jeanette_web
ZZS in afvalstoffen

Het onderwerp Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna: ZZS) in afvalstoffen blijft actueel. Nogmaals, ZZS zijn chemische stoffen die in producten zijn verwerkt, en als zorgwekkend voor mens en milieu moeten...

BRBS Recycling
De opslagduur van afvalstoffen onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Meerdere malen is de inwerkingtreding uitgesteld; de gebruikers waren er nog niet klaar voor en ICT-systemen nog niet...

BRBS Recycling
Mobiel breken van bouw- en sloopafval onder de Omgevingswet

Zoals het er nu naar uitziet treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Een goed moment om alvast eens stil te staan bij de wettelijke regels die gaan gelden voor het mobiel breken van bouw-...

BEwerken ONLINE
‘Niets is afval, tenzij...

Ruim een jaar geleden is in een kamerbrief aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair materialenplan (CMP1).

BEwerken ONLINE
Breken van puin onder de Omgevingswet

De Omgevingswet die -zoals het er nu naar uitziet- op 1 januari 2023 in werking treedt, vervangt 26 wetten waaronder de huidige Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm...

BRBS Recycling
Update Pilot brandverzekering

Een brand kan de passie wat ondernemers voor hun bedrijf voelen in één klap verwoesten. Het is één van de grootste nachtmerries voor ondernemers. 's Nachts wakker liggen van een eventuele brand of wak...

BEwerken ONLINE
CO2 reductie kan leiden tot financieel voordeel

Klimaattop, Circulaire Economie en CO2 reductieplannen, alles om onderwerpen als het klimaat en verduurzaming hoger op de agenda te krijgen en de leefomstandigheden op korte, maar vooral lange termijn...

BRBS Recycling
Flexibiliteit in de Omgevingswet: afwijken van milieuregels

Waarschijnlijk treeft op 1 juli 2022 de Omgevingswet dan toch echt in werking. Ook voor de afval- en recyclingbranche is de invoering van de Omgevingswet een niet te missen wijziging van het omgevings...

BRBS Recycling
Streven naar een pro actieve veilige omgeving

Eerder wijdden we in BEwerken al een artikel aan de theorie achter het SCL-certificaat, voorheen de veiligheidsladder. Maar wat brengt het SCL-certificaat voor bijvoorbeeld een puinbreker als KWS Juli...

BRBS Recycling
Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden

BRBS Recycling interviewde Jan van den Broek, Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland en adviseur omgevingsrecht over de Omgevingswet die op 1 juli 2022 van kracht moet worden. De wet is kla...

BRBS Recycling
Hoe hoog leg jij de lat?

Per 1 januari 2022 zijn bedrijven die de Governance code “veiligheid in de bouw” hebben ondertekend of werkzaamheden uitvoeren voor deze bedrijven, verplicht om gecertificeerd te zijn voor de veilighe...

BEwerken ONLINE
De weg naar een stevig Akkoord voor grondstoffen

Het Klimaatakkoord is aan revisie toe. Zeker na het verschijnen van het IPCC rapport, dat bevestigt wat we eigenlijk al wisten: het gaat totaal de verkeerde kant op met het klimaat. Om rampen te voork...

BEwerken ONLINE
ZZS tool voor leden van BRBS Recycling

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn mogelijk schadelijk voor gezondheid, ecosysteem of milieu. Deze verdienen daarom serieuze aandacht, ook in de afval- en recyclingfase. Voorkomen moet worden dat de...

BEwerken ONLINE
Brand is niet per definitie failliet

Branden bij bedrijven zijn helaas niet voor 100% uit te sluiten. Wel is het mogelijk de kans op brand aanzienlijk te verkleinen. Burghgraef van Tiel & Partners is gespecialiseerd in het beoordelen van...

BEwerken ONLINE
Financiële zekerheid: geest uit het verleden

De overheid wil de inwerkingtreding van de Omgevingswet aangrijpen voor een uitbreiding van het instrument financiële zekerheid. Het is de bedoeling dat het bevoegd gezag afvalverwerkende bedrijven ka...

Foto_Geveleconomie
Rijksoverheid onderstreept belang van een Circulaire Geveleconomie Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en demissionair staatssecretaris Vivianne...

Renewi_web
Renewi opent nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunststoffen in Eindhoven Waste-to-productbedrijf Renewi opende eerder dit jaar een nieuwe sorteerinstallatie voor harde kunst...

Seijbel Photography-0347_WEB
Vakbeurs Recycling in Gorinchem brengt de gehele afvalsector samen Onafhankelijk platform Vakbeurs Recycling, dat plaatsvindt op 12, 13 en 14 november 2024, vormt hét ...

natural-pavilion
TNO en Startblock over circulair bouwen: ‘In Holland groeit een huis’ Tot 2030 moeten er in Nederland zo’n 900.000 woningen worden gebouwd. Maar hoe krijg je die enorme w...

Foto_Obesitas
Oproep om te stoppen met massief bouwen, tenzij het niet anders kan De bouwsector lijdt aan ‘materiaalobesitas’. Dit is de mening van Herre Elsenga, algemeen directeur ...

Nieuwsbrief

* verplicht

Sponsored content

Partner content

Thermische_reinigingsinstallatie

Raad van Arbitrage: export van TAG komt aannemer duur te staan

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen heeft onlangs in hoger beroep beslist dat een aannemer ruim een kwart miljoen euro moet terugbetalen aan de gemeente Haarlemmermeer. De aannemer had verzuimd om teerhoudend asfalt (TAG) te laten reinigen, terwijl die reiniging wel in het bestek van het uitgevo... lees meer

Foto_Recypedia_AERIUS

AERIUS

AERIUS is het nationale instrumentarium voor berekening van stikstofdepositie. Het RIVM, vergunningverleners en overheden gebruiken AERIUS voor de monitoring van de stikstofdepositie. lees meer